Yine çalışan değil işveren düşünüldü
08 Şubat 2021 Pazartesi
Yapılan düzenleme ile teknokentlerde çalışanların vergi istisnası kaldırıldı, işverene stopaj teşviki getirildi…
Yine çalışan değil işveren düşünüldü
Yine çalışan değil işveren düşünüldü

Nedim Türkmen - (Sözcü)

ÇALIŞMA BARIŞINI BOZUCU DÜZENLEME İŞÇİLERİ ÜZECEK

Yapılan düzenleme ile teknokentlerde çalışanların vergi istisnası kaldırıldı, işverene stopaj teşviki getirildi…


3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de “7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. Bu Kanun ile; Ar-Ge ve yenilik sistemini günün ihtiyaç ve koşullarına daha uygun hale getirmek amacıyla; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da değişiklikler yapıldı.

MEVCUT DURUM…

2001 yılında yayınlanan 4691 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, araştırmacılara iş imkânlarının sağlanması ve ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması ile sanayinin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

Ocak 2021 itibarıyla; toplam 87 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nden 72'si faaliyetine devam etmekte, 15'i ise altyapı çalışmalarının devam etmesi sebebiyle halihazırda faaliyete geçmemişlerdir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ocak 2021 verilerine göre; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin genel görünümü yandaki tablodaki gibidir.

Destek ve teşviklerden yararlanma süresi uzatıldı

Bu kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da yer alan destek ve teşviklerden yararlanma süresi 31.12.2028 tarihine kadar uzatıldı.

Yeni düzenleme ile 01.01.2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın %2'si pasifte geçici bir hesapta takip edilerek, bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan (4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında) girişimcilere sermaye olarak konulması zorunlu hale getirildi.

Bu zorunluluk 01.01.2022 tarihinden itibaren geçici 2'nci madde kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar için uygulanmak üzere, kanunun yayım tarihi olan 03.02.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, aktarılması gereken tutar yıllık 20.000.000 Türk Lirası ile sınırlı olup; bu tutar, ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaz ise, bu kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın %20'si vergiye tabi tutulacaktır.
 
Brüt ücret alan personele beyanname şoku…

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. Yapılan düzenleme ile ücretlere ilişkin vergi istisnasından, işverenlerin faydalanmasına olanak sağlanıyor. Ayrıca, bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna.
Değişiklikten önceki uygulamada kapsama dahil olarak teknokentte çalışan personelin ücretleri tamamıyla vergiden istisna iken, bir başka deyişle özellikle brüt ücret üzerinden işvereni ile anlaşan teknokent personelleri lehine bir vergi istisnası söz konusu iken, yapılan yeni düzenleme ile bu istisna uygulamasına son verilerek, işveren lehine stopaj teşviki uygulamasına geçilmiştir.
Bu değişikliğin sonucu olarak, teknokentte çalışan ve işvereni ile brüt ücret tutarı ile anlaşan personel, eski uygulamada ücretleri vergiden istisna olduğu için hiçbir şekilde vergi ödemiyor ve yıllık beyanname vermiyordu. Yeni uygulamada; hem eline geçen ücret tutarında vergi kadar azalma meydana gelebilecek hem de Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. Maddesi hükmü çerçevesinde parasal sınırın (650 bin lira) aşılması durumunda; ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmesi gerekecektir.

Yapılan bu düzenleme, teknokentlerde çalışma barışını bozucu bir etki yaratacaktır. İktidar, her zamanki gibi işverenlerin yanında yer almıştır.
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Gelir Vergisi Kanunu, her bir gelir unsuru için hangi harcamaların gider kabul edileceğini ayrı ayrı ve sayma yöntemi ile belirlemiştir.
Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler sonrası, daha önce ücret geliri nedeniyle beyanname vermek zorunda olmayan . . .
İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine . .
29 Eylül 1981 doğumlu, 15 Eylül 1997 SSK girişliyim. 2008 Ağustos'tan bu yana emeklilik işlemlerinin vakıf üzerinden
Yazımın başlığını okudu-ğunuzda “yok artık, mümkün değil“ diye düşüneceksiniz. Yazımın tamamını okuduğunuzda ise;
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usul Kanunu Sıra No 385 sayılı Genel Tebliğ ile Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzenine yönelik
Ülkemizde maalesef yasal mevzuatta çok sık değişiklik yapılıyor, yeni düzenlemeler ardı ardına yürürlüğe giriyor. Ancak, . . .
KDV Tebliği değişikliği ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin
Vergi incelemeleri genellikle 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi içerisinde yapılıyor. Bu süre içerisinde her vergi mükellefi incelenecek diye . . .
“Önce alış veriş sonra fiş”, “Fişini de al Mustafa Ali” reklamlarıyla 1985’de hayatımıza giren Katma Değer Vergisi (KDV) o günden beri . . .
Vergi kayıp ve kaçağı ile küresel mücadele kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ve AB'nin çalışmaları sonucunda,
KDV tevkifatı (kesinti, stopaj) uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, "Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda olması, vergi yasalarının hukukun genel kurallarına . . . .
5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile
"Ekinler biçilirken doğmuşum, Sevgidir bu dünyada varoluşum, Buğday tarlasında sararıp solmuşum, Fakirlikten gurbet ellere savrulmuşum"