Yeni yeniden değerleme
28 Mayıs 2021 Cuma
Mükelleflerin kayıtlarında, daha doğrusu bilançolarda yer alan iktisadi kıymetler en son 2004 yılında Vergi Usul Kanunu’nun . . .
Yeni yeniden değerleme
HUKUKA GÖRE

Yeni yeniden değerleme

Bumin DOĞRUSÖZ
bumin.dogrusoz@dunya.com

Mükelleflerin kayıtlarında, daha doğrusu bilançolarda yer alan iktisadi kıymetler en son 2004 yılında Vergi Usul Kanunu’nun “enflasyon düzeltmesi” hükümleri uyarınca güncellenmiş, daha sonra enflasyonun söz konusu iktisadi kıymetlerin değerlerinde yarattığı aşınmayı giderici hiçbir çalışma yapılmamıştı. Bu sakıncayı gidermek için bende yazılarımda, enflasyon düzeltmesi uygulanmayan yıllarda yeniden değerleme veya benzeri bir uygulama yapılmasını önermiştik.

Bu arada yeniden değerleme uygulaması, Vergi Usul Kanunu’na 2018 yılında 7144 sayılı Kanun’la eklenen geçici 31. madde ile sadece taşınmazlar için yürürlüğe konuldu. Oysa bu müessesenin enflasyon düzeltmesi yapılmayan her yıl için kalıcı madde ile düzenlenmesi yerinde olurdu. Üstelik anılan düzenleme ile sadece taşınmazların yeniden değerlenmesini öngörülmüş, diğer amortismana tabi iktisadi kıymetler için bir düzenleme yapılmamıştı. Oysa işletmelerin aktiflerinde kayıtlı taşınmazların değeri enflasyondan etkilenirken kamyonların veya makinelerin etkilenmediğini kabul etmek, iktisadi gerçeklere aykırı düşmüş ve çarpık bilançoların ortaya çıkmasını önleyememiştir.

Söz konusu uygulamanın yeniden yürürlüğe sokulması, geçtiğimiz günlerde Meclise sunulan ve kamuoyunda kısaca mali af veya yapılandırma şeklinde adlandırılan Kanun teklifi ile tekrar gündeme gelmiştir.

Bu yeni uygulama, yine aynı şekilde, “tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile bu Kanunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç) için öngörülmektedir. Ancak yine aynı şekilde sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar kapsam dışıdır.

Burada bilanço usulünde defter tutanlar ile işletme hesabı esasında defter tutanlar ve serbest meslek erbabı arasında bir eşitsizlik yaratılmaktadır. Zira bu mükelleflerin de işleri ile ilgili, envanterlerinde kayıtlı taşınmazları bulunmaktadır. Bu eşitsizlikle bu mükelleflere adeta enflasyon vergisi ihdas olunmaktadır. Gerçi serbest meslek erbabının gelir vergisi mükellefleri içinde üvey evlat muamelesi görmesine alıştık. Ancak bu derecedeki bir ayrımcılığa her halde TÜRMOB ve diğer meslek odalarının yasama süreci içerisinde gerekli girişimlerde bulunarak karşı çıkacaklarını düşünüyorum.

Uygulama esasları konusunda Vergi Usul Kanunun geçici 31. maddesinde -eski uygulama için- öngörülmüş esaslar, yeni uygulamada da aynen geçerli olacaktır. Bu nedenle ben bunları tekrar etmeye gerek görmüyorum. Bu nedenle yazımda sadece eski, 2018 uygulamasına göre karşımıza çıkan farklıları ve görüşlerimi aktaracağım.

Eski uygulamada sadece taşınmazlar için yeniden değerleme uygulaması öngörülürken, yeni uygulamada iktisadi kıymetler de kapsam içine alınıyor. Bilançoların güncelleştirilmesi ve gerçekçi değerlere yaklaştırılması açısından, olumlu bir farklılık.

2018 uygulamasında yeniden değerleme sonucu oluşan yeniden değerleme fonu üzerinden %5 vergi ödenmesi öngörülüyordu. Yine sadece sermayeye eklenebilme olanağı tanınan fon üzerinden ödenecek vergi oranı, bu defa kanun Teklifi’nde % 2 olarak öngörülmektedir. Bu oran indiriminin, uygulanmadan yararlanmaya teşvik ve işletmelerin ekonomilerindeki ve ödeme güçlerindeki daralmaya dayandığını düşünüyorum. Konuya bu şekilde yaklaşınca oranın belki %1’e düşürülmesi de düşünülebilir.  Bu vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ay sonuna kadar beyan edilerek, ilk taksiti beyan ayının sonuna kadar, diğerleri izleyen ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç taksitte ödenecektir.

Teklifte, taşınmazlar açısından yeniden değerleme ölçütünün yine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak belirlenmesi öngörülmüştür. Bu oranların enflasyon oranlarını yansıttığı düşünülse bile taşınmazların değerlerindeki değişim, her zaman enflasyona bağlı olarak oluşmamaktadır. Bazen bir kamu hizmetinin götürülmesi, bazen imar planı değişikliği veya yakınına önemli bir merkezin kurulması vb. pek çok etken taşınmaz değerlerinin belirlenmesinde önemli rol oynayabilmektedir. Bu nedenle enflasyonun değerlerde yarattığı tahribatın gerçek değerle bağdaşmadığını düşünen mükelleflere, taşınmazlarının yeni değerlerinin belirlenmesinde resmi olarak yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlarından alacakları raporlarla değerleme yapma yolunun da açılmasında fayda vardır. Teklifin bu yön itibariyle gözden geçirilmesinde yarar olduğunu düşünüyorum.

Burada ticaret hukuku açısından %2 vergi ile gizli yedek akçelerin açığa çıkartılması söz konusudur. Normalde, cari oran üzerinden vergi alınması gerekirdi.  İleride taşınmazın satışı halinde satış kazancının tespitinde maliyet bedeli olarak yeniden değerlenmiş tutarların dikkate alınacağı gözükmektedir. Bu da ileride taşınmaz satışı açısından doğacak verginin büyük ölçüde şimdiden azaltılması anlamını ifade etmektedir.

Ancak konunun üzücü tarafı, yeniden değerlemenin yine bir geçici düzenleme ile getirilmesi. Bu da üç - dört yıl sonra yenisine ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. Olması gereken ise bütün mükellefler için her yıl uygulanabilecek şekilde kalıcı bir düzenleme. (Dünya)
Sunumlar ;TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İ.Hüseyin Yıldız ve YMM Sabahattin Gökmen'le Ayrıca Sorular ve Cevaplar
Bazı hukuk düzenlemeleri öngörülmeyen durumlar yaratabilir. Bu yazımda acil çözüm bekleyen üç ‘hukuksal feryat’a yer vereceğim:
İŞKUR tarafından önerilen işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin işsizlik ödenekleri işi reddettikleri tarih itibarıyla,
Pandeminin 2020 Mart ayında hayatımıza girmesiyle iş dünyasının yaşayabileceği muhtemel olumsuzlukların hızla önüne . . . .
Yeni yapılandırma kanunu yasalaştı. Yeni versiyon kanun, esasen önceki kapsamlı yapılandırma kanunlarının bir benzeri.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Baro Genel Kurulları" konulu ek genelge gönderdi. Buna göre;
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Konu hakkında esnaflar başta olmak üzere mükellefleri uyaran DSMMMO Değişim Gurubu Başkanı Necdet Bardan, . .
Değerli Katılımcı; Bu anket formu, COVID-19’un muhasebe meslek mensuplarına etkisini incelemek için hazırlanmıştır.
9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun . . . .
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’la birçok konuda düzenleme yapıldı. . . .
1975 doğumlu bir bayanım. 1994 Ocak ayında işe girişim var. O zaman 105 günlük bir prim ödemem oldu. . . .
"Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Güncellendi."
Geçtiğimiz günlerde Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Başkent Üniversitesi ile birlikte “COVID- 19 Sürecinin . . .
8/6/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. . . .
Kamuda memur olarak çalışan ve emekliliği hak etmiş bir kişinin memuriyetten herhangi bir şekilde çıkarılması/atılması . . . .
İktidar, Kasım 2020'de çıkardığı 7256 sayılı Kanun'un henüz mürekkebi kurumadan, 3 Haziran 2021'de yapılandırmanın . . .