Yapı Kayıt Belgesi iptal edilenler ne yapacak?
27 Şubat 2021 Cumartesi
İmar Barışı kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16. maddesiyle getirilen düzenlemeye göre Yapı Kayıt Belgesi başvuruları . . . .
Yapı Kayıt Belgesi iptal edilenler ne yapacak?
SERBEST KÜRSÜ

Yapı Kayıt Belgesi iptal edilenler ne yapacak?

Av. Gökhan BİLGİN - İmar Hukuku Uzmanı 

İmar Barışı kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16. maddesiyle getirilen düzenlemeye göre Yapı Kayıt Belgesi başvuruları, tamamen beyan esasına dayalı olarak e-devlet üzerinden alınmış ve Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeden önce herhangi bir denetim yapılmamıştı. Bu süreçte vatandaşlar tarafından bilerek veya bilmeyerek İmar Barışı kapsamına girmeyen yapılar için de başvuru yapılmış ve bedeli ödenerek yapı kayıt belgeleri alınmıştı. Daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nce yapılan denetimler neticesinde, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suretiyle imar barışı kapsamına girmeyen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verildiğinin tespit edilmesi durumunda bu belge iptal ediliyor ve sonrasında vatandaş sıkıntılı bir süreçle karşılaşıyor. Bu yazımızda, yapı kayıt belgesi iptali sonrasında vatandaşın karşılaşacağı idari ve cezai yaptırımlara karşı neler yapılabileceğini anlatacağız.

Hangi yapılan İmar Barışı’ndan faydalanamayacak?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi ve bu maddenin uygulamasını düzenleyen “Yapı Kayıt Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’ne göre imar barışından faydalanamayacak olan yapılar aşağıdaki gibi sayılıyor:

1 - 31/12/2017 tarihinden sonra yapılmış olan yapılar,

2 - Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar,

3 - Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığı’nca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar,

4 - 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde Kanuna ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda bulunan yapılar,

5 - İstanbul tarihi yarımada içinde Kanuna ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda bulunan yapılar,

6 - 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda bulunan yapılar.

Yukarıda sayılan yapılar dışındaki tüm alanlarda bulunan ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan yapılar için alınan yapı kayıt belgeleri geçerlidir. Ayrıca, Hazine’ye ait olmayan veya Hazine’ye ait olsa dahi Hazine tarafından tahsis kararı bulunmayan park alanı, yeşil alan, yol gibi sosyal donatı alanlarında bulunan yapılar için alınan Yapı Kayıt Belgesi de geçerlidir.

İptalden sonraki süreç nedir?

Yapı Kayıt Belgesi iptal edildikten sonra, yapı sahibi ciddi yaptırımlarla karşılaşır. Bu nedenle, tüm bu sürecin sebebi olan Yapı Kayıt Belgesi’nin iptaline ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işlemine karşı dava açılması önem arz arz ediyor. Aksi takdirde, bu işlem kesinleşmiş olacağından, bu işleme dayanılarak tesis edilen diğer işlemlere karşı dava açılsa dahi sonuç alınması mümkün olmayacaktır. Yapı Kayıt Belgesi’nin iptaline ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işlemi idari bir işlem olduğu için, bu işleme karşı açılacak olan davanın da yapının bulunduğu ildeki İdare Mahkemesi’ne açılması gerekir. Yapının bulunduğu ilde İdare Mahkemesi yoksa o ilin yargı çevresinde kaldığı İdare Mahkemesi’nde 60 gün içinde dava açılması gerekir. Zorunlu olmamakla birlikte dava açmadan önce 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesine göre idareye itiraz etmek de mümkündür.

Yapı Kayıt Belgesi iptalinden sonra bekleyen sorunlar nelerdir?

Aşağıdaki başlıklar halinde sayabiliriz:

1 - Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan soruşturma açılır,

2 - İmar kanunu uyarınca yıkım ve para cezası kararı alınır,

3 - İmar kirliliğine neden olma suçundan soruşturma açılır,

4 - İşyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir,

5 - Su, elektrik ve doğalgaz aboneliği iptal edilir,

6 - Hazine veya belediye arazilerinin satış işlemi iptal edilir,

7 - Yapı kayıt belgesi esas alınarak yapılan cins değişikliği ve kat mülkiyetinin durumu. (Dünya)
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin