Vergisiz şirket bölünmesinde sona yaklaşılıyor
11 Eylül 2023 Pazartesi
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. Maddesi’nde düzenlenmiş olan kısmi bölünme müessesesi tam mükellef sermaye şirketlerinin aktiflerinde . . .
Vergisiz şirket bölünmesinde sona yaklaşılıyor
Vergisiz şirket bölünmesinde sona yaklaşılıyor

Mahmut Bülent YILDIRIM
mahmut.yildirim@dunya.com

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. Maddesi’nde düzenlenmiş olan kısmi bölünme müessesesi tam mükellef sermaye şirketlerinin aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile taşınmazlarının vergisiz bir şekilde şirket bölünmesi yoluyla devrini düzenlemektedir.

Vergisiz kısmi bölünme müessesesiyle bir yandan şirketlere vergi avantajı sağlanmakta diğer yandan şirketlerin uzmanlaşmaya yönelerek etkin ve verimli bir şekilde çalışmaları sağlanmaktadır. Söz konusu maddede 7456 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle “taşınmazlar” ibaresi kanun metninden çıkarılmış ve böylelikle şirket aktifine kayıtlı taşınmazların kısmi bölünme yolu ile devrine son verilmiştir.

Kısmi bölünmeye ilişkin taşınmazların devrine yönelik değişiklik maddesi 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanunun değişiklik maddesi yürürlüğe girmeden önce vergisiz bölünme yapmak isteyen şirketlerin bölünme işlemlerinde geçecek yasal süreleri de dikkate alarak geç kalmamalarını tavsiye ederiz.

Taşınmazların vergisiz kısmi bölünmesi Kurumlar

Vergisi Kanunu’nun 7456 Sayılı Kanun’la değişmeden önceki 19. Maddesi’ne göre tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi kısmî bölünme hükmündedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. Maddesi’nde kısmi bölünme işlemlerden doğan kârların hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği, kısmî bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından varlıkları devralan kurumların devraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olacakları hüküm altına alınmıştır. Kısmi bölünme kapsamında taşınmazlar, kayıtlı değerleri üzerinden mevcut ya da yeni kurulan şirkete devredilerek taşınmaz üzerinde bulunan vergi yükü mevcut veya yeni kurulan şirkete geçmektedir. Bölünen şirket, taşınmazın kayıtlı değeri üzerinden ayni sermaye olarak bir başka sermaye şirketine devredilebilmektedir.

Devir neticesinde taşınmazın devredildiği şirket nezdinde oluşan sermaye artırımı sebebiyle çıkarılan hisseler, bölünen şirkete verilebileceği gibi bölünen şirketin ortaklarına da verilebilmektedir. Taşınmazı devralan şirket ise devirden sonraki bir dönemde taşınmazı elden çıkarması halinde, satış değeri ile kayıtlı değer arasındaki fark kurum kazancına dâhil edilerek vergilendirilecektir. Bu nedenle taşınmazların kısmi bölünme yoluyla işletmelerden çıkarılması, işletmeler için bir vergi planlama aracı olarak kullanılmaktadır.

Bölünme işleminin diğer vergisel avantajları

Kısmi bölünme işlemleri, KDV Kanunu’nun 17/4-c maddesi kapsamında KDV’den istisna, birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna, Harçlar Kanunu’nun 123. Maddesi uyarınca tapu harcından istisnadır. 7456 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklik neticesinde, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle şirket aktifine kayıtlı taşınmazlar vergisiz olarak kısmi bölünmeye konu edilemeyecektir. Vergisel avantajlar nedeniyle aktifindeki taşınmazları kısmi bölünme kapsamında devretmek isteyen şirketlerin kısmi bölünme projelerinin tamamlanması için geçecek süreleri de dikkate alarak geç kalmamalarını öneririz.(07.09.2023-Dünya)
REKLAM ALANI
1- Erol Demirel, TÜRMOB ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın birlikte düzenlediği Dijital Dönüşüm Sürecinde Mesleğin Sorunlarının ve Geleceğinin Değerlendirilmesi Çalıştayı'nda Mali Müşavirlerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.
REKLAM ALANI
Dünyamızı yok etmeye çalışan, Neslimizi yok etmeye çalışan,Sevdiklerimizi ve can dostlarımıza yok etmeye çalışan, Çevremizi bizlerden . . .
“Vergiler, gerek ekonomi ve ticaret içindeki yeri, gerekse hemen her insanı ilgilendirmesi sebebiyle geniş, önemli ve değişken bir alandır. . . .
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Avrupa Birliği Fonu’ndan sağlanan kaynakla kadın istihdam eden işverenlere İŞKUR tarafından üç ay süreyle aylık 25 bin TL ücret, vergi . . . .
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sebebiyle, 2018 yılında getirilen ve sık sık değişikliğe gidilen bir düzenlemeyle, mal ve hizmet . . . . .
Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı’nın da dâhil edilmesi ile birlikte yapılan değişikliklerle önceki teşkilat yapısı ile karşılaştırılamayacak. . . .
Önceki yazımda, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen 9. Yargı Paketi ile İdari Yargılama Usulünde gerçekleştirilmesi . . . .
Ekonomiye katkıda bulunmayan muafiyet ve istisnalara son veren, gayrimenkullerin . . . .
Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin olarak tasarruf tedbirleri paketi ile bazı hususlar açıklanmış ve . . . .
Talep Edenler ; Ertuğrul Davutoğlu, Beyazıthan Güngelen, Mehmet Doğan ve Erhan Yaşar
Yerel seçim sonrasında beklenen tasarruf paketi peyder pey yürürlüğe alınıyor. Yine bu aylarda beklediğimiz vergi paketinde artık son . . . . . .
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’a göre; “fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma . . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın ihbar ve . . . . .
TÜRMOB “Hizmet Akdi ile Çalışanlar Bülteni” 2. Sayısı Meslekte Etik.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre SSK statüsünde sigortalı çalıştıran işverenlerin, bir ay içinde .. . . . .
Anayasamız­da, vatandaşlar için iki ödev tanımlanmış­tır. İlki askerlik o da sadece erkeklere, diğeri siyasal haklar ve ödevler bölümünde yer. . . .
Yargı sistemine "seri muhakeme" usulünü dahil eden, Cumhuriyet savcılarının takdir yetkilerini arttırarak "ön ödeme, uzlaşma ve kamu . . . .
Trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. e-Devlet'te "Kaza Tutanağı Oluşturma" . . . . . .