Vergi yargısının usul kuralları
07 Eylül 2021 Salı
Vergi yargısının yargılama usul kuralları İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan düzenlemeler içerisinde . . .
Vergi yargısının usul kuralları
HUKUKA GÖRE

Vergi yargısının usul kuralları

Bumin DOĞRUSÖZ
bumin.dogrusoz@dunya.com

Vergi yargısının yargılama usul kuralları İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan düzenlemeler içerisinde maalesef vergi yargısına özgü kurallar yok denecek kadar azdır. Bu durum ise bazen, cezalı vergi tarhiyatının şahit ifadesine dayalı olduğun hallerde bu şahitlerin mahkemece dinlenilememesi örneğinde olduğu gibi, adaletin tecellisinde engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerinin yargılama işlevinde hayat bulması, elbette ki yorum ameliyesi ile mümkün olabilmektedir. Bu konuda yorum yetkisi de yine yargı mercilerindedir. İdari yargı manzumesinin en üstünde bulunan Danıştay’ın yorum ve kararları, bu konuda da belirleyici olarak önem taşımaktadır.

Bende bu yazımda Danıştay’ın 2019-2020 yılı kararları içerisinde yargılama usulüne ilişkin önemli kararlarını, uygulamacılara yararlı olacağı inancı ile aktarmak istiyorum.

“İdarenin müeyyideli yazısı doğrultusunda verilen düzeltme beyannamesine konulan ihtirazi kayıt tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ceza ve gecikme faizine karşı dava açma hakkı verir, açılan davada mahkemece re’sen araştırma ilkesi kapsamında davacının ihtirazi kayıt koyma nedenleri ile vergi dairesinin ihtirazi kaydın konusunu oluşturan nedeni kabul etmeme sebepleri incelenerek dava konusu tarh işleminin hukuka uygun olup olmadığına karar vermesi gerekmektedir” (Danıştay Vergi Dava Dairleri Kurulu E.2020/527 K.2020/607 T.22.5.2020; E.2020/432 K.2020/490 T.22.5.2020).

“İdarenin müeyyideli yazısı bulunmaksızın verilen düzeltme beyannamesine konulan ihtirazi kayıt tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ceza ve gecikme faizine karşı dava açma hakkı vermez” (Danıştay Vergi Dava Dairleri Kurulu E.2020/526 K.2020/609 T.22.5.2020).

“Bölge İdare Mahkemeleri kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle yapılan başvuruda, kesinleşmiş kararlarla kesin nitelikte olmayan kararlar veya kesin nitelikte olmayan kararların kendi arasındaki aykırılığın giderilmesi istenemez” (Danıştay Vergi Dava Dairleri Kurulu E.2020/12 K.2020/11 T.7.10.2020).

“Davanın reddi yolunda verilen ve 2 no’lu ihbarnamenin dayanağı olan mahkeme kararının bozulması üzerine davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmesi halinde yeniden ihbarname düzenlenmesi gerekir” (Danıştay Vergi Dava Dairleri Kurulu E.2018/949 K.2019/330 T.8.5.2019).

“Dava devam ederken tasfiyenin tamamlanarak şirketin ticaret sicilinden terkini dolayısıyla İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 26/1 maddesi uyarınca mahkemece verilen ve ilgililer tarafından davanın yenilenmesine kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına dair karar, nihai karar olmadığından temyiz edilemez” (Danıştay 3. Dairesi E.2019/6324 K.2019/6068 7.11.2019).

“İstinaf başvurusu dilekçesinde duruşma talebinde bulunulmasına karşın söz konusu talep hakkında değerlendirme yapılmaksızın karar verilmesi yargılama usulüne uygun değildir ve bozmayı gerektirmektedir” (Danıştay 3. Dairesi E.2020/784 K.2020/2659 T.6.7.2020).

“Mahkemenin yapılan istinaf başvurusunun süre aşımı nedeniyle reddine dair kararına karşı yapılan istinaf başvurusu neticesinde Bölge İdare Mahkemesi’nce verilen karar kesin olup temyiz yoluna başvurulamaz” (Danıştay 7. Dairesi E.2018/4728 K.2019/2278 T.2.4.2019).

“Beyan üzerine tahakkuk ettirilip ödenmiş olan verginin düzeltilmesi için yapılan şikâyet başvurusunun reddi işleminin iptali için ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde dava açılması gerekir” (Danıştay 4. Dairesi E.2019/8041 K.2019/5937 T.7.10.2019).

“Vergi inceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi, tebliğin tam yapılmadığını gösterdiğinden dava açma süresinin vergi inceleme raporunun tebliği tarihinden itibaren başladığını kabul etmek gerekmektedir” (Danıştay 3. Dairesi E.2020/1810 K.2020/3930 T.19.10.2020).

“Tek hâkimle verilen temyize tabi olmayan kararın Bölge İdare Mahkemesi’nce istinaf isteminin reddi suretiyle kesinleşmesi üzerine, istinaf mahkemesi kararında tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde temyiz yoluna başvurulabileceği belirtilmiş olsa da temyiz yoluna başvurulamaz. Yasada yazılı kanun yollarının yargı yerlerince genişletilmesi veya daraltılması mümkün değildir” (Danıştay 7. Dairesi E.2020/3021 K.2020/3488 T.5.10.2020). (Dünya)
7- Divan Başkanı Orhan Üstekidağ Genel Bir Bilgilendirme Yaptıktan Sonra Genel Kurulu Selamlayarak Kapattı.
Aynı Zamanda İktisadi Dayanışma Yazı Ailemiz Yazarlarından Olan Değerli Arkadaşım Emir Es'in Vefatını Üzülerek Öğrenmiş Bulunuyoruz.
İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'nın Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan kuzeybatı bölgelerine hava saldırılarını artırdığını,. . .
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla yükselişe geçen dolar/TL, yeni haftaya 8,89'luk yeni zirveyle başladı. Karar sonrası yabancı çıkışı . . .
İnternette “Emeklilik statüsünün belirlenmesinde son 7 yılın önemi? ve “Emeklilikte son yedi yıl hesabı nasıl yapılır? başlıklı yazılarınızı . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 2 Eylül 2021 gün ve Sıra No: 531 ile “Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Oğlum 1.5 yıl işsizdi. GSS borcu birikti. Şimdi işe girdi borcu yapılandıracağız. İnternet üzerinden SGK'ya başvurduğumuzda, 2.307 TL . . . .
Köşemde, 11 Ocak 2021 tarihinde “Akarkayıt dağıtım şirketi mi, sahte fatura üretim merkezi mi?” ve 18 Ocak 2021 tarihinde de “Akaryakıta . . .
"Yüksek Ticaretlilere Hizmet İçin Yeni Enerji ve Sinerjimizle Gümbür Gümbür Geliyoruz."
İşçi-İşveren anlaşmazlıklarında ihbar tazminatı da önemli bir anlaşmazlık konusudur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi, . . .
Değerli Yüksek Ticaretli ve Marmara’lı okuldaşlarım. Bildiğiniz gibi Yük. Tic. ve M.Ü.İ.İ.B.F. Mezunlar Derneği İstanbul Şubesi’nin 43. Genel . . .
09.06.2021 tarihi itibarıyla ilk derece (Vergi Mahkemeleri) yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş . . .
Akaryakıt ve LPG piyasasında rekabet eşitliği sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 7318 Sayılı . .
Geçtiğimiz Ağustos ayında bir bölgemizde sel felaketleri yaşarken bir bölgemizde çok sayıda yangınla karşılaştık. Felaketlerde elbette . . . .
Hazine, haksız vergi alır mı? Alır. Bu sonuç çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Örneğin mükellef ihtirazi kayıtla beyanname verip, . . .
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
Yapılandırma Müracaat Süreleri İçin Son Tarih 30 Eylül 2021
Doğum tarihim 14 Aralık 1970. İlk kez 1 Aralık 1992'de sigortalı olarak işe başladım. Şu an çalışıyorum, 9450 prim günüm var.. . . .