Vergi, resim ve harç istisnası belgesinin zamanında alınması
06 Eylül 2023 Çarşamba
Damga Vergisi Kanunu’nun ek 2. maddesinde, ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar için kapsamlı bir istisna düzenlemesi var.
Vergi, resim ve harç istisnası belgesinin zamanında alınması
VERGİ PORTALI

Vergi, resim ve harç istisnası belgesinin zamanında alınması

Recep BIYIK

Damga Vergisi Kanunu’nun ek 2. maddesinde, ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar için kapsamlı bir istisna düzenlemesi var.

İstisna, bazı kâğıtlar için herhangi bir belge aranmaksızın re’sen, bazı kâğıtlar için Ticaret Bakanlığından Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) alınmasına bağlı olarak uygulanıyor.

Ek 2. madde kapsamında yaygın olarak uygulanan istisnalardan biri, maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren ihaleler nedeniyle düzenlenen ihale kararları ve sözleşmeler. İhale kararlarına ilişkin istisna belge aranmaksızın ancak sözleşmelere ilişkin istisna VRHİB alınması halinde uygulanabiliyor.

VRHİB alınmasının zorunlu olduğu işlemlerde istisna, belgenin geçerlilik süresi içerisinde, belgede yer alan tutarla sınırlı olarak uygulanıyor. Bu zorunluluk, VRHİB’ne zamanında başvurulmasını veya bu belgenin zamanında alınmasını önemli hale getiriyor.

Sözleşmenin imzalandığı anda VRHİB’nin alınmış olmasının mutlak gereklilik olup olmadığı, sözleşmenin imzalanmasının önce başvurunun yapılmış olmasının yeterli olup olmadığı tartışmalı.

Mali İdare, istisna için sözleşme tarihi itibariyle VRHİB’nin alınmış olmasını istiyor. Yargı kararları gördüğüm kadarıyla aynı yönde değil.

Konuyla ilgili iki yeni Danıştay Vergi Davca Daireleri Kurul (VDDK) kararını kısaca özetleyeyim.

Danıştay VDDK kararlarına konu iki somut olaydan birinde sözleşmenin imzalandığı tarihte, diğerinde ise imza öncesinde VRHİB için başvurulduğu, her iki olayda da belgenin imza tarihinden sonra düzenlendiği, dolayısıyla imza tarihinde belge olmadığı anlaşılıyor. Bu iki olayda;

✔ Vergi mahkemeleri, sözleşmeye ait damga vergisinin, sözleşmenin imzalanıp hüküm ifade etmesi ile doğduğu, vergiyi doğuran olayın sözleşmenin imzalanması olduğu, sözleşmenin imza tarihi itibariyle herhangi bir VRHİB bulunmadığı, yasal düzenleme gereği VRHİB’nin sadece geçerlilik süresi içerinde hüküm ifade edeceğinden, sözleşmenin imza tarihinden sonra düzenlenen VRHİB’nin damga vergisi istisnası sağlamayacağı sonuç ve kanaatine varmış ve davayı reddetmiş,

✔ İstinaf istemlerini inceleyen Bölge İdare Mahkemeleri Vergi Dava Daireleri, Vergi Mahkemesi kararlarını hukuka uygun olduğu gerekçesiyle istinaf istemlerini reddetmiş,

✔ Tarafların temyiz istemlerini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi, davacılar tarafından VRHİB için İhracat Genel Müdürlüğüne sözleşmenin imzalanmasından önce veya imzalandığı tarihte başvurulduğu, sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra da belgenin verildiğinin anlaşıldığı, istisnadan yararlanmak amacıyla sözleşmenin imzalanmasından önce veya sözleşme tarihinde istisna belgesi verilmesi için başvurulmuş olması koşuluyla ilgililerin söz konusu VRHİB ile tanınan haklardan yararlandırılmasının yasanın amacına ve hakkaniyete uygun düşeceği gerekçeleriyle, davacıların temyiz istemini kabul ederek Bölge İdare Mahkemeleri kararlarının, davacıların istinaf istemlerinin reddine dair hüküm fıkrasını bozmuş,

✔ Bölge İdare Mahkemeleri Vergi Dava Daireleri, VRHİB’nin, ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalanmasından sonra verildiği, belgenin geçerlilik süresinin de sözleşmenin imza edilmesinden sonra başladığı dikkate alındığında, yürürlükteki mevzuat uyarınca davacının istisna uygulamasından yararlanmasının mümkün olmadığı, aksi kabulün kanun hükümlerine açıkça aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmış ve kararlarında ısrar etmiş,

✔ Davacıların temyiz istemini inceleyen Danıştay VDDK, Danıştay Dokuzuncu Dairesi kararlarının dayandığı aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ısrar kararlarını bozulmasına karar vermiş. (Danıştay VDDK’nun 15.02.2023 tarih; E:2021/839 K:2023/92 sayılı ve E:2021/858 K:2023/92 sayılı kararları.)

Konuya ilişkin benim değerlendirmem şu şekilde.

✔ Damga Vergisi Kanunu’nun ek 2. maddesi hükmü gereği, VRHİB alınmasının zorunlu olduğu işlemlerde istisna, belgenin geçerlilik süresi içerisinde uygulanıyor. Bu açık yasa hükmü. Sorun bu hükmün yorumunda ve uygulamasında çıkıyor.

✔ Pratikte, özellikle ihale kararları sonrası yapılan sözleşmelerde ihaleyi kazanan işletmenin süreci kontrol etmesi mümkün değil. Hem sözleşmenin imza tarihi hem de VRHİB’nin düzenlenmesinde kontrol büyük ölçüde ihale makamı ve Ticaret Bakanlığında. İşletme ancak belge için yapılacak başvuru tarihini belirleyebilir, bu da ancak bir ölçüde. İşletme sözleşme tarihini belirleyemeyebilir. Belge düzenlenmesi konusu da tamamen ilgili otoritenin inisiyatifinde. Böyle olunca, sözleşmenin yapıldığı tarihte belgenin alınmış olması koşulu adaletli değil.

✔ İşletmeden sözleşme öncesinde başvuru yapılması istenebilir ancak belge alınmasının istenmesi hem pratikte mümkün olmayabilir, hem de yasanın amacının gerçekleşmesinde şart değil.

✔Yukarıda özetlediğim DVDDK Kararlarında istisnadan yararlanmak amacıyla sözleşmenin imzalanmasından önce veya sözleşme tarihinde istisna belgesi verilmesi için başvurulmuş olması yeterli bulunmuş. Kararlarda bir bakıma, belgenin geçerlik süresi, başvuru tarihi olarak görülmüş, bu yorumun yasanın amacına ve hakkaniyete uygun olduğu sonucuna ulaşılmış. Ben de aynı kanaatteyim.

✔ Uzun yıllar uygulanan teşvik belgeli yatırımlarda yatırım indirimi ve indirimli kurumlar vergisi uygulamasında, yatırım teşvik belgesinde yatırıma başlama tarihi olarak başvuru tarihi yer alıyor. Bu tarihten sonra yapılan harcamalar için teşvikten yararlanılıyor. Benzer uygulamayı VRHİB’ne bağlı damga vergisi için de yapmak mümkün. Belge için yapılan başvuru tarihi sonrasında imzalanan sözleşmeler için istisna uygulanabilir. Ticaret Bakanlığının, belgenin geçerlilik tarihini başvuru tarihi olarak yazması da konuyu pratikte çözebilir.

✔ Son sözüm şu: İşinizi mahkemeye bırakmayın, sözleşme imzalanması öncesinde VRHİB’ni almaya çalışın. (Ekonomim)
REKLAM ALANI
9- Avrupa Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Aslı Gültekin "VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER " Konusunda Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Soru-Cevap Bölümüne Geçildi. (SON)
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Geçen hafta yapılan açıklama ve raporlardan anladığımız kadarıyla, Ek MTV’nin %80’i ödenmemiş. Bir önceki yazımda belirttiğim gibi
Fazla ve yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde faiz uygulamasıyla ilgili ilk özel düzenleme 1998 yılında 4369 sayılı Kanun’la yapıldı.
Son 1 aydır kamuoyuna yansıyan haberlerde; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi müfettişleri ve vergi dairesi personeli aracılığıyla “tahsilatı hızlandırma çalışmaları” yaptığını duyuyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, adres değişikliği yapan vatandaşların 31 Mart 2024’te . . . . . . .
Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrasında kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları da arttı. Referans . . . .
Merkez Bankası (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti.
31/12/2022 itibariyle kanuni koşulları oluştuğu halde uygulanmayan (ertelene) enflasyon muhasebesi (düzeltmesi) mevcut mevzuatta göre . . . .
Bizler “Mersin 100. Yıl Kutlama Meclisi” olarak; Atatürk, Cumhuriyet ve Mersin ortak paydasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir . . . . .
2023 yılı, vergi düzenlemelerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiaları açısından yoğun geçiyor. Deprem nedeniyle ihdas edilen ek vergi ve ek . . . . . . .
İflas Kanunu’na ilişkin üç iptal kararında da hep, iptal kararının yaratacağı kamu yararını ihlal edecek nitelikteki hukuksal boşluğun yasa . . . .
Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm arayışları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten kritik bir açıklama geldi. . . . .
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak ortak sınav tarihlerini açıkladı.
Mersin Valimiz Ali Hamza PEHLİVAN odamızı ziyaret etti. Valimize Akdeniz Kaymakamı Zeyit ŞENER eşlik etti.
İHH İnsani Yardım Vakfı ile BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, 6 Şubat tarihinde meydana . . . . .
Son aylarda vergi kamuoyunun gündemini oluşturan birkaç dava var: Ek vergi, ek MTV ve finansman gider kısıtlaması (FGK). Bu davalar . . . .
22. Anadolu Odaları Eğitim Semineri - (04 - 07 Ekim 2023)
Avukatlık mesleğinin amacı, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun . . . . .