Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili yeni kararlar (4)
23 Eylül 2022 Cuma
Vergi hatalarının düzeltilmesi konusuna devam. Bugün, 24 Mart 2021 tarihli DÜNYA’da yayınlanan makalemin bir kısmını, biraz değiştirerek . . .
Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili yeni kararlar (4)
VERGİ PORTALI

Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili yeni kararlar (4)

Recep BIYIK
recep.biyik@tr.pwc.com

Vergi hatalarının düzeltilmesi konusuna devam. Bugün, 24 Mart 2021 tarihli DÜNYA’da yayınlanan makalemin bir kısmını, biraz değiştirerek yeniden yazdım. O makalenin teması, beyanname doldururken yapılan küçük bir dikkatsizlik veya hatanın, önemli sayılabilecek risklere ve maliyete yol açabileceğine ilişkindi ve aşağıdaki karar ve bir özelge üzerinden konuyu değerlendirmiştim.

Bugün aynı karar üzerinden, yargı organlarının vergi hatalarının düzeltilmesi konusuna yaklaşımını anlamaya ve değerlendirmeye çalışacağım.

Davanın konusu
Davacı şirket, 7143 sayılı Kanun kapsamında 2017 hesap dönemi için kurumlar vergisi matrah artırımından yararlanıyor. Beyannameyi doldururken “beyan edilen matrah” bölümüne ilgili hesap dönemi kurumlar vergisi matrahını yazmasına karşın, beyana göre artırılan matrah bölümüne, beyan edilen matrahın %15'ini değil, 2017 hesap dönemi kurumlar vergisi matrahını tekrar yazıyor. Dolayısıyla matrahın %15’inin %20’si kadar vergi ödeyerek matrah artırımı hükümlerinden yararlanması mümkünken, matrahın tamamı üzerinden %20 vergi ödüyor.

Durumu sonradan fark eden şirket, matrah artırımı sırasında beyan edilen matrahın %15'i yerine, yanlışlıkla 2017 hesap dönemi kurumlar vergisi matrahının tekrar yazıldığını belirterek, yapılan bu hatanın düzeltilmesi ve fazla ödediği verginin iadesini Mali İdareden talep ediyor. Talebin reddedilen şirket, idari işlemin iptali talebiyle konuyu yargıya taşıyor.

- Vergi Mahkemesi kararı: Konuyu inceleyen vergi mahkemesi, davanın kabulüne karar veriyor. Kararın gerekçesi, Danıştay kararında yer almıyor.

- Bölge İdare Mahkemesi kararı: Bölge İdare Mahkemesi, düzeltme talebinin reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuyor, istinaf başvurusunu kabul ediyor ve vergi mahkemesi kararını kaldırarak davanın reddine kesin olarak karar veriyor.

Bölge İdare Mahkemesi kararında gerekçe olarak, mevzuatta matrahın 2017 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere artırılacağının belirtildiği, kanun koyucu tarafından alt limitin belirlendiği, mükelleflerin bu oran ve üzerinden matrah artırımı yapabileceklerinin açık olduğu, dolayısıyla davacının ilgili kanun hükümleri uyarınca %100 oranında matrah artırımında bulunduğu ve buna kanunen bir engel olmadığı gibi idarenin de bir zorlaması olmadığı görüldüğünden, yapılan matrah artırım oranının sehven yazıldığından bahisle bu hatanın düzeltilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı yer alıyor.

- Danıştay Dördüncü Daire kararı: Kararın temyizi üzerine konuyu inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi;

- Davacı şirketin 7143 sayılı Kanun’da yer alan asgari matrah oranını beyan etmek istediği,

- İlgili Kanun hükmü gereği dava konusu dönemde ticari hayatın olağan akışına uygun olarak davacının 2017 kurumlar vergisi matrahının %15'ini beyan etme olanağı varken, %100 oranında matrah artırımında bulunmasının ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

- Bu haliyle de yapılan matrah artırım oranının yanlışlıkla yazıldığının kabulü gerektiği,

gerekçeleriyle, davalı idareye yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıyor ve aksi yöndeki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararını bozuyor. (Danıştay Dördüncü Dairesi’nin, 06.10.2020 tarih ve E:2020/2183 K:2020/3476 sayılı kararı.)

Kişisel değerlendirmem
Matrah artırımına ilişkin düzenlemede asgari matrah artış oranı hükme bağlanmış ama asgari oranın üzerinde yapılan artışın mükellefe hiçbir avantajı yok. Mükellef neden daha yüksek bir oranda artış yapmış olabilir sorusuna verilecek tek cevap olabilir; beyannamenin doldurulması sırasında yapılan basit bir hata. 

Yukarıda özetlediğim somut olayda, verilen beyannamede 399.208,55 lira tutarında kurumlar vergisi tahakkuk ettiriliyor. Artırılan matrahın doğru yazılmış olması durumunda tutar 59.881,28 lira. Fazladan tahakkuk ettirilen tutar 339.327,27 lira. Hiçbir olumlu etkisi olmadan, bu tutarın fazladan ödenmek istenmesinin hata dışında bir açıklaması yok. Hata varsa da düzeltmek gerekir diye düşünüyorum. (Dümya)
REKLAM ALANI
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı gelen görüşler dikkate alınarak yeniden hazırlanmıştır
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle detayları paylaştı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Tunç, "1 ay ceza alan . . . .
Bir yılın bitimi yeni bir yılın habercisidir, her yılın son ayında kişileri bir yandan hüzün, diğer yandan mutluluk ve telaş sarar. Ticari işletmeler/şirketlerde ise hummalı bir çalışma başlar. Yazımız konusu ise, şirketlerin yıl bitmeden dikkat etmeleri gereken hususları hatırlatmaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin
24.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri ve . . . .
24 Kasım 2023 tarihinde TBMM gündemine giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . .
Kayıt dışı istihdam, çalışanların SGK’ya ya hiç bildirilmemesi ya da bildirilmekle birlikte gerçek . . . .
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, bir mali yılı daha kapama telaşı yaşanıyor. Bir yılın planları ve gerçekleşenleri arasındaki denge artık fiilen . . .
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
24.11.2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 2/1812 Esas sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . . . . .
Gündemde yine pek çok vergi kanununda değişiklikler öngören ekonomik içerikli yeni bir torba kanun var. Aslında bu torba kanun teklifi . . . .
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin hesaplara yatışı için tarih verildi Çalışan emekliye 5000 TL düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.
Seksen maddeden oluşan Torba Yasa Teklifi, çalışan emeklilere de 5.000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme eklenerek, Plan ve . . . . .
TÜİK'e göre kasımda aylık enflasyon yüzde 3,28, yıllık enflasyon yüzde 61,98 oldu. ENAG enflasyonu ise aylık yüzde 5,58, yıllık enflasyonu yüzde 129,27 oldu.
Halk arasında “naylon fatura” olarak bilinen sahte fatura, gerçek bir alım/ satım işlemi olmadan düzenlenen belgedir. Hazine ve Maliye . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketler için asgari esas sermaye miktarı 50.000 TL (kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka . . . .
Aslen Gümüşhane Şiranlı olup, 14.02.1970 İstanbul Kartal doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimini Kartal’da, üniversite eğitimini Karadeniz . . . .