Transfer fiyatlamasında ülke bazlı raporlamanın Türkiye’de verilmeyebileceği haller
08 Ekim 2020 Perşembe
17 Eylül tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Transfer Fiyatlamasında Genel Rapor ve Ülke Bazlı Raporlama Zorunluluğu
Transfer fiyatlamasında ülke bazlı raporlamanın Türkiye’de verilmeyebileceği haller
VERGİNİN GÜNDEMİ

Transfer fiyatlamasında ülke bazlı raporlamanın Türkiye’de verilmeyebileceği haller

Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK
akif.akarca@alfaymm.com

17 Eylül tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Transfer Fiyatlamasında Genel Rapor ve Ülke Bazlı Raporlama Zorunluluğu” başlıklı yazımızda transfer fiyatlamasına ilişkin yasal düzenlemeler konusunda açıklamalarda bulunulmuş ve konuyla ilgili olarak yayımlanan 4 Nolu Tebliğ düzenlemelerindeki “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” ve “Ülke Bazlı Rapor” verilmesi gerekebilecek durumlara yer verilmişti.


Anılan yazımızın “III- Ülke Bazlı Rapor” başlığı altındaki bölümünde açıklandığı üzere; Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin (2019 hesap dönemi için 2018 hesap dönemi) konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlamak ve elektronik ortamda İdareye sunmak zorundadır.

Ülke bazlı rapor, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda İdareye sunulur. İlk ülke bazlı raporun, 2019 hesap dönemi için, 31 Aralık 2020 tarihine kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir. Özel hesap dönemine tabi olunması durumunda, ilk ülke bazlı raporun, 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlanması ve ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir.

Bununla birlikte, nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı durumlarda yukarıdaki haddin aşılması ve aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde Türkiye’de mukim işletme (çok uluslu işletme grubunun Türkiye’de birden fazla işletmesi bulunması durumunda diğerleri adına biri), ülke bazlı raporu elektronik ortamda İdareye sunmak zorundadır:
a) Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede, ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluğun bulunmaması,

b) Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluk bulunması ve idare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın olması ancak ülke bazlı rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yürürlükte olan bir yetkili makam anlaşmasının bulunmaması,

c) Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluk bulunması, İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın ve ayrıca ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının olması, ancak bilgi paylaşımında sistemik bir hata olması.

1 Ekim 2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın onaylanmasına karar verilmiştir. Söz konusu anlaşmanın onaylanması, nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı, ancak Türkiye’de faaliyet gösteren (yurtdışı merkezli şirketlerin Türkiye’deki iştirakleri gibi), birçok işletme için ülke bazlı rapor hazırlanması ve sunulması yükümlülüğünü ortadan kaldırabilecektir. Şöyle ki;

- Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede, ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluğun bulunması ve

- İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın olması,

- Ancak ülke bazlı rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yürürlükte olan bir “yetkili makam anlaşması”nın bulunmaması

durumunda, aynı ülke bazlı raporun hem yurtdışında (nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin bulunduğu ülkede) hem de Türkiye’de teslim edilmesi sonucuna yol açabilecekti. Halbuki, anılan yetkili makam anlaşmasının onaylanmış olması, bu anlaşmayı imzalamış olan ülkelerde nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi bulunan Türkiye’deki işletmeler için, ülke bazlı raporun Türkiye’de İdareye verilmesi zorunluluğunu kaldıracaktır. Çünkü; taraf olan ülkeler arasında ülke bazlı raporun değişimini sağlayan ve halihazırda 88 ülke tarafından imzalanmış olan bu anlaşma, aynı ülke bazlı raporun birden çok ülkede teslim edilmesini gereksiz kılmakta ve bu kapsamda anlaşmaya taraf olan herhangi bir ülkenin vergi idaresine teslim edilen rapor, diğer ülkeler ile otomatik olarak paylaşılmaktadır. (Anılan anlaşmaya taraf olan ülkelerin güncel Listesine aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür: https://www.oecd.org/tax/beps/CbC-MCAA-Signatories.pdf)

Dolayısıyla, yukarıda açıklanan kapsamda, nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin bulunduğu ülkede “Ülke Bazlı Rapor” verilecek ve Türkiye’de faaliyette bulanan işletmeleri ise “Ülke Bazlı Rapor”u Türkiye’de İdareye vermeyeceklerdir. Ancak bu işletmeler, anılan Yazımızın “IV- Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” bölümünde açıklandığı şekilde,

- nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıklarını ve

- grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile

- hesap dönemi hakkındaki bilgileri,

ilk ülke bazlı rapor ile ilgili olarak 30 Ekim 2020 günü saat 23:59’a kadar; takip eden yıllara ilişkin söz konusu bilgileri de her yılın Haziran ayı sonuna kadar tebliğ ekinde yer alan EK-5’deki içeriğe ve açıklamalara uygun şekilde “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu”nu doldurarak elektronik ortamda internet/interaktif vergi dairesi üzerinden vereceklerdir. (Dünya)
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
İl Müdürlüğümüzce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Ankara ilinde oturan veya mesleki . . . .
Kamusal Bir Görev Anlayışı ile Ülkemize Değer Katan Meslektaşlarımızın Ücretlerinin Tahsilatı Kamusal Güvence Altında Olmalıdır....
Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Akdeniz Üniversitesi’nin giderek . . .
Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22’ye düşürüldü. . . . .
Değerli okurlar; malumunuz vergi, SGK primleri gibi kamu alacaklarının yapılandırılması (veya kamuoyunda anlaşıldığı şekliyle vergi affı)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu 520 Sıra Numaralı” tebliğde ifade edildiği
İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen ek genelgeyle yarından itibaren yedi gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere,
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük istatistiklerini takip etmeye alışmıştık. Son günlerde takip ettiğimiz . . .
4 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan IMF çalışma raporu, küresel firmaları ve ulusal kurumlar vergisini uyuşmazlıklar bakımından inceledi.
Teklif ile; Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ve kısa çalışmanın sona ermesini . . . .
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "(Yeni İstihdam Paketi) Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması çalışmamız var" dedi.
Maaşımı 12 ay boyunca çekemediğim için SGK tarafından el konulmuş. Ben de e-devlet üzerinden “hareketsiz maaş” bölümüne başvurdum.
4 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan IMF çalışma raporu, küresel firmaları ve ulusal kurumlar vergisini uyuşmazlıklar bakımından inceledi.
Bu yazımda Altyükleniciler de hakedişlerin muhasebeleştirilmesi ve özellikli hususlar hakkında deneyimlerimi paylaşmak isterim.
Pandemi nedeniyle şu anda iş sözleşmelerinin feshinin 17 Kasım 2020 tarihine kadar yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu,