Temmuz ayı özelgeleri
12 Eylül 2023 Salı
Bilindiği gibi Gelir İdaresinin kazanç vergilerine ilişkin önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerini aylık olarak özetliyorum.
Temmuz ayı özelgeleri
HUKUKA GÖRE

Temmuz ayı özelgeleri 

Bumin DOĞRUSÖZ

Bilindiği gibi Gelir İdaresinin kazanç vergilerine ilişkin önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerini aylık olarak özetliyorum. Bu özelgelerin tam metinlerine gelir İdaresinin web sayfasından erişmek mümkün. Bu yazımda da gelir idaresince Temmuz ayında, diğer aylara oranla az sayıda verilmiş ve kazanç vergilerini konu alan önemli özelgelerin özetlerini sunuyorum.

∎ Sinema ve televizyon program ve film yapımı faaliyetinde bulunan şirketin yönetimine mahkemece dışarıdan kayyum heyetinin tayin edilmesi, anılan Mahkeme tarafından şirketin tüm tahsilat ve ödemelerinin münhasıran bir bankanın Levent şubesindeki şirket hesabı üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmesi, şirket aleyhine açılan icra dosyaları kapsamında haciz ihbarnameleriyle şirketin bu hesabından haczen tahsil edilen ödemelerin bazılarının serbest meslek erbabı sanatçı ve avukatlara yapılması durumunda; şirket hesabından söz konusu alacaklılara ödenmek üzere haczen yapılan vekalet ücreti ödemeleri dahil yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Bu durumda söz konusu serbest meslek erbabı sanatçı ve avukatlar tarafından şirketiniz adına serbest meslek makbuzu düzenlenecek, bu kişiler tarafından elde edilen tevkifata konu olmayan vekalet ücreti ödemeleri dahil yapılan ödemeler, serbest meslek kazancına dahil edilerek ilgili geçici vergilendirme dönemleri ve yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecektir. Şirket hesabından haczen yapılan bahse konu vekalet ücreti ödemeleri dahil yapılan ödemelerde, karşı tarafça serbest meslek makbuzunun düzenlenmemesi veya geç düzenlenmesi halinde serbest meslek makbuzu düzenlemeyen veya geç düzenleyen serbest meslek erbabının vergi dairenize bildirilmesi halinde, ilgili serbest meslek erbabı hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı tabiidir. Alacaklı taraf vekalet ücretinin, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan alacaklıya ödenmesi halinde ise mezkûr Kanunun 229 ve müteakip maddeleri çerçevesinde, alacaklı tarafından şirketiniz adına fatura düzenlenmesi icap etmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 718872 sayı ve 7.7.2023 tarihli Özelgesi)

∎ Yurt dışında katılınılan fuar etkinliği dolayısıyla yurt dışında kiralanan binek otomobile ilişkin kiralama bedelinin; kiralama süresi ve kiralanan yıl için belirlenen indirim konusu yapılacak kira tutarı dikkate alınarak hesaplanan kısmının, kiralamanın işle ilgili olması ve katılım sağladığınız fuar süresi ile uygun olması kaydıyla, kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür. Diğer taraftan, fuarda tanıtımı yapılacak ürün ve eşyaları muhafaza etmek amacıyla satın alınan sırt çantasının, şirketiniz faaliyetlerinden ziyade kişisel ihtiyaçlar için de kullanılması mümkün olduğundan, söz konusu çanta için ödenen tutarın, kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 267599 sayı ve 3.7.2023 tarihli Özelgesi)

∎ Özel hesap dönemine tabi şirketin gerekli izni alarak özel hesap döneminde değişik yapması nedeniyle oluşan iki hesap dönemi arasında oluşan bir aylık kıst dönem için, 2022/Eylül sonu itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranına göre bir aylık, 2023 ve sonraki takvim yıllarında biten hesap dönemleri için ise, ilgili yılların Eylül sonu itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranlarına göre yıllık olarak nakdi sermaye artırımında faiz indirim hesaplayabilir (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 13307 sayı ve 4.7.2023 tarihli Özelgesi)

∎ Otomotiv bayiliği, servis ve yedek parça ticareti alanındaki faaliyetin kullanmak amacıyla satın alınan arsanın, otomotiv ticareti alanındaki faaliyetin askıya alınması ve showroom – galeri projesinden tamamen vazgeçilmesi nedeniyle satışında, Şirketin ana sözleşmesinde yazılı ana faaliyet konuları içinde gayrimenkul ticaretinin de bulunması sebebiyle, söz konusu satıştan elde edilecek kazancın KVK md. 5/1-(e) bendinde yer alan istisnaya konu edilmesi mümkün olmadığı gibi satış bedelinin KDV Kanununun 17/4-r maddesindeki istisna hükmünden yararlandırılması da mümkün değildir (Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının 36305  sayı ve 5.7.2023 tarihli Özelgesi)

∎  GVK md. 42’de yer alan "takvim yılı" ifadesinin ticari ve zirai kazancın tespiti için hazine ve maliye Bakanlığınca tayin edilen on ikişer aylık özel hesap döneminden ilke olarak bir farkı yoktur, özel hesap dönemi tayini ile işin özelliği bakımından muamelelerin vergilendirme dönemine uygunluğu sağlanmaktadır. Bu itibarla üstlenilen işin tayin olunan hesap dönemlerini aşar şekilde yapılması durumunda anılan Kanunun 42. maddesinde yer alan, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işi olarak kabulü ile bu çerçevede tevkifata tabi tutularak vergilendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, 1 Ekim- 30 Eylül döneminin özel hesap dönemi olarak tayin edildiği hususu dikkate alındığında, sözleşmenin imzalandığı tarih olan 06.10.2020 tarihinde başladığı kabul edilen işin, iş bitimine ilişkin teslim tutanağına göre 13.02.2021 tarihinde bitmesi nedeniyle, söz konusu işin yıllara sari inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 735442 sayı ve 13.7.2023 tarihli Özelgesi) (Ekonomim) 
REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Mali Müşavirlik Mesleğinin Yasal Statüye Kavuşmasının 35. Yılı Kutlu Olsun
13 Haziran 1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 3568 sayılı Meslek yasamızın 35. Yılındayız.
Meslektaşları ile Nefes Kahvaltı Etkinliğinde bir araya geldi. Kahvaltıya yoğun ilgi dikkat çekti.
İhracatçıların, yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40’ının TCMB’ye satma mecburiyeti yüzde 30’a dü­şürüldü... . . . . .
" Meslek Yasamızın 35. Yılını Kutluyor ve Tüm Meslektaşlarımızı Bekliyoruz."
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Limited şirketlerde ortak sıfatı aslen veya devren olmak üzere iki şekilde kazanılabiliyor. Kanuni intikal yollarına kısaca değinmek gerekirse; . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 gün önce İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin kapanış konuşmasında; kuraklık riskinin arttığını, . . . . .
İstanbul SMMM Odası Kadıköy İlçe Temsilcisi Mehtap Mengi ve Ekibinin Ev Sahipliğinde Göztepe Nakkaş Kebapta; Özel Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.
İşçi ve işverenlerin çalışma mevzuatından kaynaklanan pek çok hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. . . . . .
Bilindiği üzere; anonim şirketlerin sermayelerine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 332. maddesinde, limitet şirketlerin . . . . .
Her yıl Eylül veya Ekim yazılarımdan birinde “sermayeyi gözden geçirme gereği” gibi başlıklarla, izleyen yıl vergi planlaması açısından . . . . .
Bu köşede 22 Mayıs günü yayınlanan makalede, gerçek kişi ortaklardan sağlanan faizsiz borçlanmada, ortak tarafından beyan edilmesi . . . . .
Uzlaşma; ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilecek/edilen vergiler ve bunlara ilişkin kesilecek/kesilen vergi ziyaı cezaları ile 2024 yılı için . . . .
Gayrimenkul alım/satımının vergilendirilmesi ve yaşanan sorunlar uzun yıllardır tartışılmaktadır. Nihayet, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca . . . .
Evet, bu hafta veya en geç bayram öncesi TBMM’ye sunulması beklenen yeni Torba Yasa Teklifi’nde, hemen her sektörle ilgili yeni . . . .
Geçen yıl, Türkiye’nin turizm geliri bir önceki yıla göre %17 artarak 54.3 milyar dolara çıktı. Turist sayısı ise, bir önceki yıla göre