Tasdikli Yevmiye Defterinin Arka Yüzüne Defter Yazdırılabilir Mi?
23 Haziran 2022 Perşembe
Malumunuz Haziran ayı bir önceki yılın defter kapanış kayıtlarının yapıldığı ay olunca, defter yazdırmada sıkça karşılaştığımız bir hususu . . . . .
Tasdikli Yevmiye Defterinin Arka Yüzüne Defter Yazdırılabilir Mi?

Tasdikli Yevmiye Defterinin Arka Yüzüne Defter Yazdırılabilir Mi?

Vedat GÖKCE - (SMMM)

Değerli meslektaşlarım ve kıymetli okuyucular;

Malumunuz Haziran ayı bir önceki yılın defter kapanış kayıtlarının yapıldığı ay olunca, defter yazdırmada sıkça karşılaştığımız bir hususu sizlerle paylaşma gereği duydum. Bu yazımda tasdik edilmiş defterlerin yetmemesi halinde arka sahifelerinin kullanılıp kullanılamayacağına değinmek istiyorum.

Günümüz bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile ciltli defterler yerini bilgisayarda yazmaya uygun sahifelere bırakmıştır. Defter tutmak zorunda olan mükellefler, her yıl aralık ayında bir sonraki yılın defterlerini tasdik ettirmekte ve yıl içinde defterlerin bitmesi halinde ek tasdik yapmaktadırlar.

Uygulamada muhasebe kayıtları bilgisayar ortamına yasal süre içinde yapılmakla birlikte, defterlerin yazdırılması genellikle yıl sonlarında ve hatta Kapanış Tasdikinin yapıldığı Haziran ayı içerisinde yapılmaktadır. Bu durumda mükellefleri bir risk beklemektedir. Buradaki temel risk, sürekli form veya A4 formatında tasdik edilmiş yevmiye defterinin, yazdırılması için tasdik ettirilmiş sayfa adedinin yetmemesidir.  Bu durum genellikle defter yazdırma aşamasında fark edildiğinden yeni defter tasdik ettirmek de mümkün olamamaktadır. 

Bu durumda mükellefler; çare olarak, bir yüzü tasdikli ve basılı sayfaların, arka yüzüne çıktı almaktadırlar.

Burada karşımıza çıkan en önemli sorun, sayfanın arka yüzüne bastırılan kayıtların geçerli olup olmayacağıdır. 

Acaba böyle bir durumda usulünce tutulmamış bir defterden söz edilerek, cezai yaptırım uygulanabilir mi? Örneğin arka sahifelere isabet eden kısma ait KDV İndirimlerinin ret edilerek cezalı tarhiyat yapılması mümkün müdür?

Bu konuda İdari ve Yargı bakımından görüşlere değinerek, konuya ilişkin görüşlerimi sizlerin yorumlarına ve takdirlerine bırakmak istiyorum.

İdarenin Görüşü;

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, 02.11.2003 gün ve 50774 sayılı Özelgesinde görüşünü, "Yevmiye Defterine yapılan kayıtların tasdikli Defter-i Kebire süresinde ve usulüne uygun kaydedilmesi şartıyla, Yevmiye Defterinin arka sayfalarında yer alan kayıtlara dayalı KDV  indirimlerinin kabulünün mümkün olduğu" şeklinde açıklamıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, defter basımının sayfanın arka yüzüne yanlışlıkla yapıldığı bir olayda Sosyal Sigortalar Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, "Bilgisayar aracılığı ile yazılımı yapılan defterlerin bilgisayardan dökümünün alınması sırasında, yazılımın noter onayı içeren sayfa yüzüne değil onaysız sayfa yüzüne gerçekleştirilmesi ve onaylı olan sayfaların döküm yapılan sayfaların arka yüzünde boş olarak yer alması halinde, işyeri kayıtlarının geçersiz sayılıp sayılmayacağı konusunda tereddüde düşüldüğü" şeklindeki sorusu üzerine, 12.5.1998 tarih ve 17573 sayılı yazısı ile "müteharrik yaprakların her sayfasının teker teker tasdik makamının resmi mührü ile mühürlü olması, sayfaların sıra numarası ile teselsül etmesi ve bu yaprakların sırasının bozulmaması suretiyle defterlerin kullanılması gerekmektedir. Bahsi geçen mükelleflerin müteharrik yaprakları sıra numarası izliyor ve kayıtları usulüne uygun yapılmış ise noter tasdiklerinin kayıtların
yapıldığı sayfanın arka yüzünde bulunmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır"
şeklinde görüş bildirmiştir. 

Yargının Görüşü;

Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi, SSK tarafından ibraz olunan defterlerin usule aykırı olduğu gerekçesi ile kesilen idari para cezası aleyhine açılan bir davada, "defterlerin tasdikinin 
belgeye resmiyet ve geçerlilik sağlayan ve ileride değiştirilmesini önleme gayesine yönelik bir
işlem olduğu, arkalı önlü bir bütün olan sayfanın sadece ön yüzünün tasdikli olmasının, o sayfanın arka yüzündeki kayıtların geçersizliği için gerekçe olmayacağı" gerekçesi ile cezanın iptaline karar vermiştir.

Danıştay 7. Dairesi'nin aynı yöndeki bir başka bozma kararına karşı Denizli Vergi Mahkemesi'nce verilen bir ısrar kararının temyizi dolayısıyla konuyu değerlendiren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E. 2005/110 K.2005/177 sayı ve 17.6.2005 tarihli kararında “müteharrik yapraklı yevmiye defterinin tasdiksiz arka sayfalarına yapılan kayıtlarda gösterilen KDV indirimin, tasdikli olan diğer defterlerle karşılaştırma yapılmaksızın kabul edilmemesinde hukuka uygunluk bulunmadığı” sonucuna varmıştır.

Kanaatimce gerek İdari, gerekse adli yarının görüşleri dikkate alındığında tasdik edilmiş yevmiye defterlerin yazdırma aşamasında sahifelerinin yetmemesi halinde arka yüzlerinin kullanılması halinde bu durumun mükellefin aleyhine yorumlanarak arka sahifelere isabet eden kısma ait KDV İndirimlerinin ret edilerek cezalı tarhiyat yapılması hukuka uygun değildir. 

Aynı zamanda hükümlerin konuluşundaki maksadın ve amacın da göz önünde bulundurulması gerekir. Tasdik yükümlülüğünün getirilmesindeki amaç, sayfanın değiştirilmesini önlemektir. Bu amaç, sayfanın bir yüzünün tasdiki ile gerçekleşmektedir.

VUK'nda defter yaprağının sadece bir yüzünün kullanılabileceğine ilişkin veya arka yüzün kullanımının yasaklandığına dair bir hüküm yoktur. Kanunun 225/b maddesi, sayfanın değil, yaprağın tasdikini istemektedir.  

Bu nedenle konunun uygulamada, İdari ve Adli görüşlere uygun bir biçimde yorumlanması ve bu durumun mükellef aleyhine yorumlanmaması daha adil bir yaklaşım olacaktır. (23.06.2022)
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
İzmir SMMM Odasından Duyuru; Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında..
Konya S.M. Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, şirketlerin fatura işlemlerinin dijitale taşındığını belirterek . . . .
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuzda hesaplara yatırılacağını . . . .
Memur ve emeklinin 3.600 ek gösterge düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifi af ve zam müjdeleriyle adeta mini seçim paketine dönüştürüldü.
Ülke olarak içinde bulunduğumuz konjonktür, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi maalesef biz mali müşavirleri de derinden etkilemektedir.
"3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna . . .
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj . . .
Antalya SMMM Odası Başkanı Sacettin Hancıoğlu'nun Ağabeyi Selahattin Hancıoğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları - 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022/Mayıs Ayı Sigorta Primi, Kdv İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 27.07.2022 Tarihine Kadar Ödenebilecek
10 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Kasım 1989 tarihinde sigortam başladı. 2021 Aralık ayına kadar aralıklarla çalıştım. . . . .
Uzun bir süredir sağlık çalışanları tarafından beklenen mali ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve . . .
Evet, çok haklısınız, aslında bunun tam tersinin olması lazım. Ancak, ister inanın ister inanmayın şu an uygulamada böyle bir kaotik durum . . .
Konya S.M. Mali Müşavirler Odasında 24. Olağan Genel Kurulu ve Oda kurullarının seçimi 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
Şirketlerde sermaye artırımları bedelli ya da bedelsiz olarak yapılabilmektedir. Şirketlerin yeni hisse ihraç etmesi ve bu hisselerin nakit . . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında . . . .