Tarımsal destek ödemelerinden yapılmış kesintilerin iadesi
02 Aralık 2021 Perşembe
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Tarımsal destek ödemelerinden yapılmış kesintilerin iadesi
HUKUKA GÖRE

Tarımsal destek ödemelerinden yapılmış kesintilerin iadesi

Bumin DOĞRUSÖZ
bumin.dogrusoz@dunya.com

7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile “kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna” kılınmıştır. Gerçi bu istisnadan önce yapılan kesintiler aleyhine açılan davalarda, yargı Kanunda açık hüküm bulunmadığı gerekçesi ile yapılan kesintileri kaldırarak mükellefine iadesi yönünde kararlar vermekteydi.

Yine aynı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 92. madde ile 26.10.2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesinti suretiyle tahsil edilen gelir vergisinin, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, iade edilmesi hükme bağlanmıştır. Ayrıca anılan maddeye göre bu iade tahsil tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu’nun 112/4. maddesi hükmüne göre hesaplanacak faiz (tecil faizi, halen yıllık %15) ile birlikte yapılacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı bu iadenin usullerine ilişkin Genel Tebliğ Taslağı’nı yayınlamıştır. Önce, fazla bir değişiklik olmayacağı inancı ile bu Taslak Tebliğ’e göre iade usulünü aktaralım.

26.10.2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi, başvuru sahiplerinin veya vekillerinin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairesine (bağlı vergi dairesi statüsündeki mal müdürlükleri dâhil) başvurmaları üzerine red ve iade edilecektir. Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi mükellefler tarafından serbestçe seçilebilecektir. Başvuru dilekçesi, elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verebileceği gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da verilebilecektir.

İadeyi yapacak vergi dairesi tarafından iade işlemine konu vergi kesintilerinin bulunup bulunmadığı ile destek ödemesi üzerinden adına tevkifat yapılan başvuru sahibinin adı soyadı ve T.C. Kimlik Numarası bilgileri GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından kontrol edilecektir. Buralardan temin edilen bilgilerin mükellefin dilekçesi ile uyumlu olması durumunda başvuru sahiplerinden başka bilgi veya belge istenilmeyecek ve mükelleflerin iade talepleri yerine getirilecektir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 100. maddesine göre kapsamında tarımsal destek ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerinin muhtasar beyanname ile beyan edilmemiş olduğu hallerde ise kesintiyi yapan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili dönem muhtasar beyannamesini vermesi veya kesintiye ilişkin bilgileri ilgili vergi dairesine göndermelerini müteakip iade işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Burada ilgili kamu kurum veya kuruluşunca kesilen vergilerin vergi dairesine yatırılmış olma şartı aranmayacaktır.

İade başvurusu dolayısıyla ret ve iade yapılabilmesi, düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde başvuru yapılmış olma koşuluna bağlanmıştır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde 1.1.2016 tarihinden önceki dönemler zamanaşımına uğramış bulunmaktadır. 2016 yılı içerisinde yapılan kesintiler açısından düzeltme zamanaşımı süresi ise 31.1.2021 tarihinde dolacaktır. Bu nedenle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir an önce Taslak Tebliği kesinleştirerek Resmi Gazete’de yayımlaması ve kendilerinden 2016 yılında kesinti yapılmış olanların 31.12.2021 tarihine kadar vergi idaresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Düzeltme talepleri üzerine red ve iade işlemlerinin yapılabilmesi için bu iade işlemlerine ilişkin dava açılmaması şarttır. Daha önce dava açmış olan mükelleflerin ise mahkemelerde ihtilafı devam eden (henüz kesinleşmeyen) davalarından feragat etmeleri ve buna ilişkin ilgili mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneklerini veya bu belge temin edilemediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneklerini vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Taslak Tebliğ’de, anılan kanun maddesinde de bulunan “Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.” hükmü doğal olarak yer almıştır. Ancak kanunda yer alan bu ifade, davası reddedilmiş olanlar için eşitlik ilkesine ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bu nedenle hakkında kesinleşmiş karar bulunanlar da iade talep edebilirler. İdare, yine doğal olarak kanundaki ifadeye dayanarak talebi reddedecektir. İşte bu ret işlemi aleyhine, kanunda yer alan düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığı savı ile iptal davası açılabilir.

Kanunen mükelleflere ödenmesi gereken ve her gecikilen gün için Hazine’ye tecil faizi kadar yük yükleyen bu kesinti tutarlarının hak sahiplerine bir an önce ulaştırılabilmesi ve özellikle kendisinden 2016 yılında kesinti yapılanlara müracaat için makul bir süre bırakılabilmesi için, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu tebliği bir an önce kesinleştirerek Resmi Gazete’de yayımlaması gerekmektedir. (Dünya)
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Varlık Barışı, yurt dışındaki varlıkların bankalara bildirim yapılarak Türkiye'ye getirilmesi, yurt içi kayıt dışı varlıkların ise vergi dairelerine
Geçtiğimiz günlerde Gazetemizde yayınlanan ve benim de yazılarını zevkle takip ettiğim Sayın Abdullah Tolu’nun, “Dernek Aidatını Gider . . .
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na mükelleflere . . .
1.Gün: Mardin – Kırklar Kilisesi – Mardin Müzesi – Kasımiye Medresesi – Abbaralar – Deyr-ül Zafaran Manastırı
Birkaç haftadır yazdığım makalelerde, vergi uygulamalarında yaygın olarak gündeme gelen tartışmalı temel konuları, yargı kararları üzerinden . . .
Gelir İdaresi Başkanlığı, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık
Bu yazımda TÜRMOB tarafından yeni yayınlanmış bulunan bir Mali Mevzuat Yorum - Uygulama Sirküleri’ne değinmek istiyorum
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 140/2. . . . .
Değeli Okurlar, bir süredir tatilde olmam nedeniyle yazılarıma ara vermiştim. Verginin gündemi tatil yapmadığından bu arada birçok yasal ve . . .
Türkiye'de şirket sahibiyim ve Bağ-Kur primi ödemekteyim. Yaklaşık 6 ay önce temelli olarak Avusturya'ya taşındım ancak ne yapacağımı . . .
Köşemde, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Yasa Teklifi Meclis'e sunulduğunda, “İstanbul Dubai'ye rakip olabilir” başlıklı yazımı okumuştunuz
Cenazesi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde yapılacak törenin ardından
Son 2,5 yıldır hayatımızı alt üst eden COVID-19’da tam her şey yoluna girdi denirken bir anda vaka sayıları artmaya başladı. . . . .
Bu köşeyi izleyenler fark etmiştir, farklı görüşlerin olduğu, farklı yorumların yapıldığı konular ilgimi çekiyor. Vergi mevzuatı zaten bu tür . . . .
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile halka açık olmayan sermaye şirketlerine de, halka açık şirketlerde olduğu gibi, yıl dolmadan önce . . . .
TÜRMOB tarafından 22 Haziran 2022 günü Ankara Sheraton Hotel’de Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısında TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu;
Köşemde, Anayasa Mahkemesi'nin iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan vergi davalarında %50 teminat alınmadan yürütmenin . . . . .