Tarh Zamanaşımını Kesmek İçin Takdire Sevke İdari Yargı Dur Dedi
29 Nisan 2015 Çarşamba
Esadullah Aslan

            Tarh Zamanaşımını Kesmek İçin Takdire Sevke İdari Yargı Dur Dedi.

                  

                   Özellikle sahte fatura,tefecilik gibi incelemelerde,inceleme elemanları tarh zamanaşımının dolmasına az bir zaman kalmış olması sebebiyle,tarh zamanaşımını kesmek ve rahat bir inceleme yapmak adına,

                 Ortada gerçekten hiçbir resen takdir gerekçesi olmamasına rağmen,vergi dairelerine verdikleri talimatlarla,somut hiçbir resen takdir gerekçesi göstermeksizin, dönem matrahının resen takdiri için takdire sevk işlemleri yaptırıp tarh zamanaşımını kestikten sonra.

                 Tarh zamanaşımının geçmesinden sonraki bir tarihte takdir komisyonunaü done olmak üzere bir vergi tekniği raporu veya basit rapor düzenleyerek.takdir komisyonuna ulaştırılmasını temin ettirmekte ve takdir komisyonlarıda,kendilerininde resen takdir yetkisinin olduğunu görmezden gelerek,kendilerine intikal ettirilen vergi tekniği raporu veya basit rapordaki tespit ve açıklamaları sanki komisyonun kendi tespitiymiş gibi hükme esas alarak matrah takdirleri yapılmakta ve bu matrah takdirleri üzerinden cezalı tarhiyatlar yapılmakta idi.

                   Her yönüyle usul ve hukuka aykırı olan bu uygulamaya ilişkin olarak yıllardan bu tarafa idari yargı yerlerinde,böyle bir takdir uygulamasının yanlış ve hukuka aykırı olduğu,takdir komisyonlarınında tek başlarına matrah takdir etme yetkileri olmasına rağmen,bir inceleme elemanı tarafından düzenlenip kendilerine intikal ettirilen vergi tekniği veya basit raporu tartışmasız olarak kabul edilip hükme esas alınmasının yrine göre bir yetki gaspı,yerinegörede yetki devdi olduğu,bu sebeplede mevcut uygulamaya dayalı olarak yapılan takdir ve tarh işlemlerinin usul ve hukuka aykırı olduğu ısrarla ilgili makam ve mercilere arz edildi.

                   Bu haksız ve yersiz uygulamalara karşı şapılan itirazlara önce Danıştay 9. Dairesinden bir cevap geldi Danıştay 22.5.2013 tarihli yerel mahkemenin red karararını bozma kararında

                  Sırf zamanaşımını kesmek amacıyla takdire sevk işleminin VUK nun 114. maddesinde belirtilen zamanaşımı süresini durdurmayacağına ve olayda; davacı hakkında uyuşmazlık konusu husus ile ilgili olarak inceleme yapılmadan zamanaşımı gerekçe gösterilerek takdir komisyonuna sevki üzerine, takdir işlemlerine esas teşkil etmek üzere zaman aşımı süresinin dolmasından sonra düzenlenen basit rapor dikkate alınarak takdir komisyonunca belirlenen matrah üzerinden cezalı katma değer vergisi tarhiyatı yapılmasında hukuka uyarlık bulunmadığından yazılı gerekçeyle davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına karar vererek,bu hukuka aykırı uygulamaların önüne set çekti.

                   Bunun üzerine yerel mahkemelerdende Danıştayın bozma kararı doğrultusunda hukuka uygunluk denetiminleri yapılmak suretiyle,salt zamanaşımını kesmek için takdire sevk işleminin zamanaşımını kesmeyeceği ve ortada gerçek bir takdire sevk gerekçesi olmamasına rağmen takdire sevk işlemi yapılmasınında bir hakkın kötüye kullanımı olarak hükme bağlanmak suretiyle hukuka uygunluk denetimi yapılıp iptal kararları verilmeye başlandı, 

                   Şöyleki,

 

                   20.3.2015 tarihinde bir yerel mahkeme KURUL halinde verdiği bir iptal kararında

                   Önce VUK nun 30. maddesindeki resen takdir gerekçelerini hukuki yoruma tabi tuttuktan sonra,aynı kanunun 74. maddesinde takdir komisyonlarının görevleri tek tek sayılırken 75. maddede; 72. maddenin birinci fıkrasına göre kurulan takdir komisyonu 74. maddedeki görevleri dolayısıyla bu kanunda yazılı inceleme yetkisine sahip olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır olduğuAynı Kanunun Vergi İncelemeleri başlıklı 134. madde ila141. madde arasındaki maddelerin tümünde vergi incelemesinin usul ve esaslarına yer verilerek, ancak belli usullerle vergi incelemesinin yapılabileceği kurala bağlanmış olduğunu açıklayıp hükme bağlayan yerel mahkeme,

 

 

                VUK nun "Zamanaşımının Mahiyeti ve Zamanaşımı Süreleri" başlıklı 113. ve 114. maddelerinde; zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkması olarak tanımlanmış, olduğunu, zamanaşımının, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade edeceğini, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh vemükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğrayacağını,

 

                  Sadece ve sadece vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımını durduracağını,dolayısı ilede zamanaşımının hangi şartlarda ve ne şekilde duracağına kanunda açıklıkla yer verildiğini bizzat kanun maddelerinin lafzı,ruhu ve konuluşundaki maksat bağlamında hukuki değerlendirmelere tabi tutuktan sonra

 

                   Dava dosyasının mahkemelerince incelemesinden; davacının 03.12.2013 tarihinde takdir komisyonuna sevk edilmesi sonrası 2008 yılına ilişkin sahte fatura kullanımı yönünden incelenmesi istemiyle Vergi Müfettişi tarafından düzenlenen 30.05.2014 tarih ve 2014-A-…sayılı vergi tekniği raporu done alınmak suretiyle 11.09.2014 tarihli takdir komisyonu kararına istinaden dava konusu 2008/9. dönemine ilişkin tek kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatının yapıldığı anlaşıldığı,Olayda, dava konusu döneme ilişkin olarak davacının, 03.12.2013 tarihinde takdir komisyonuna sevk edildiği ancak davacı hakkında inceleme yapılmasına başlanılmasına ilişkin işlemin Vergi Müfettişine gönderilen 16.04.2014 tarihli yazı ile olduğu, incelemesi yapılan dönemin 2008 yılına ilişkin olması ve 5 yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonraki bir tarih olan 30.05.2014 tarihli inceleme raporu done alınmak suretiyle kanuna karşı hile yapılarak takdir komisyonlarına tanınan bir yıllık fazladan süre kullanılmak suretiyle zamanaşımını uzatma yetkisinin usule aykırı olarak kullanıldığı görülmekte olduğunu karara bağlayan yerel mahkeme VUK nun 114. maddesinde yer alan takdir komisyonuna sevk edilmesi durumunda zamanaşımı süresinin duracağı hükmü kullanılarak davacı hakkında cezalı tarhiyata dayanak işlem tesis edilmeye çalışılmış ise de; yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin tetkikinden kanunda böyle bir usule yer verilmediği anlaşılmakta olduğunu

                 Dolayısıyla, vergi incelemesine yönelik zaman kazanma amacıyla kanunda olmayan bir usul ile davacı hakkında re'sen tarhiyatı yapılan ilgili döneme ilişkin matrahın belirlenmesinde bir hakkın kötüye kullanılarak usule aykırı yöntem izlenildiği açıkça görüldüğünden, dava konusu vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatında hukuka uyarlık bulunmadığına karar vermiş olmakla,

 

                   Maliye İdaresinin her konuya uyum sağlamaya müsaitk köklü bir kurum olduğunu dikkate aldığımızda, Uzunca bir zamandır,vergi idaresinin kamu gücünü mükelleflerin aleyhine olacak bir biçimde kullanmak suretiyle,tesis ettiği işlemlere bundan sonra dur demek için birimlerine gerekli emir ve talimatları vereceği inancındayım.

                   Zira,

                        Maliye Bakanlığı 449 sayılı VUK nu genel tebliğinde  “Müstakar hale gelen yargı kararları sonucu kaldırılan söz konusu cezalarla ilgili olarak, idare ile mükellefler arasında ihtilaflara ve idarenin gereksiz yere yargılama gideri ödemesine mahal vermemek için bundan sonra geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası veya 352 nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.”

                   Emir ve talilmatıda bu inancımı desteklemektedir,Çok ilginç gelişmeler var fırsat buldukça yazacağım,

 

                   Selem,sevgi,dua ile

REKLAM ALANI
8- Kişisel Gelişim Uzmanı Zafer Yılmaz' la; Diksiyon, İletişim Teknikleri, Kürsüden Dinleyiciye Hitap, Kendimizi Nasıl Tanıtırız, Sesin Kullanımı ve Diyafram Nefes Tekniği Farkındalık Çalışması.
REKLAM ALANI
" Meslek Yasamızın 35. Yılını Kutluyor ve Tüm Meslektaşlarımızı Bekliyoruz."
Gazze Basın Açıklaması