Sosyal medyadan gelir elde edenler beyanname verecek mi?
31 Ekim 2021 Pazar
7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” . . . .
Sosyal medyadan gelir elde edenler beyanname verecek mi?
Sosyal medyadan gelir elde edenler beyanname verecek mi?

Nedim Türkmen - (Sözcü)


Köşemde Kanun ile getirilmesi planlanan düzenlemelere ilişkin iki tane yazımı okudunuz.

Bugün sizlere “sosyal medyadan elde edilen kazançların belirli bir tutarına getirilen istisna“ düzenlemesini ana hatlarıyla anlatacağım.

BELİRLİ TUTARA KADAR KAYNAKTA KESİNTİ, AŞILIRSA BEYANNAME İLE

Sosyal medyada sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançların tamamı Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazançlara ilişkin hükümlerine göre vergiye tabi tutulmaktadır. Bu tür gelir elde edenlerin ticari kazanç mükellefi sayılmaları onların defter tutma zorunluluğu, gelir, katma değer ve gelir vergisi stopaj (Muhtasar Beyanname) mükellefi olmaları sonucunu da doğal olarak doğurmuştur.

Sosyal medyadan gelir elde edenler Vergi Denetim Kurulu tarafından incelemeye alınmış, bu incelemelerin bir kısmı sonuçlanmış bir kısmı ise halen devam ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan etki analiz raporundan, 2020 yılında yaklaşık 20 bin kişinin bu platformlardan gelir elde ettiği, 100 bin TL'yi aşan gelir elde eden 975 kişi hakkında 2020 yılında incelemeler başlatılıp bunlardan 837 incelemenin tamamlandığını öğreniyoruz. Bu incelemelerde yaklaşık 405 milyon TL matrah farkı tespit edilmiş ve 72 milyon TL vergi tarhiyatı vergi daireleri tarafından yapılmış.

2018 ve 2019 yıllarında ise sosyal medyadan gelir elde eden 582 mükellef incelenmiş, 42.1 milyon TL gelir vergisi matrahı ile 40 milyon TL KDV matrahının beyan edilmesi sağlanmış. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan bu çalışmalarda, sadece bir sosyal medya platformu işleticisi üzerinden ortalama 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar TL hasılat elde ettiği tespit edilmiş.

7338 sayılı Kanun ile GVK'ye eklenen mükerrer 20/B maddesiyle, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançları GVK'nin 103'üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 650.000 TL) aşmamak kaydıyla istisna kapsamına alındı.

Mükelleflerin sosyal medya gelirleri dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratları bulunması, bu istisnadan faydalanmalarına engel değil. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek.

Sosyal medyadan gelir elde edenlere yönelik Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler; Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendine ilave edilen hüküm ile katma değer vergisinden de istisnadır.

BANKADA HESAP AÇMAK ZORUNLU

İstisnadan faydalanmak için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açmak ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatı münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil etmek gerekiyor.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundalar. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak, istisna sınırını aşmayanlar için bu nihai vergi olacak.

Bu düzenleme 1.1.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

YÜKSEK GELİR ELDE EDENLER YÜZDE 40 VERGİ ÖDEYECEK

Maliye, sosyal medyadan edilen gelirleri “ticari kazanç“ olarak vergilendirme konusunda ısrar etmekle birlikte ben buralardan elde edilen gelirlerin serbest meslek kazancı olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya platformlarının o platformu kullananlar ile birlikte adi ortaklık oluşturduğunu iddia ederek, sermaye unsuru yok iken ticari kazanca göre vergileme yapmak Gelir Vergisi Kanunu'na aykırıdır.

Gelelim olayın trajikomik yönüne: Kanun 1.1.2022 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanacak, dolayısıyla önümüzdeki yıl gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alacak tutarı bilmiyoruz. 

Bu yılki 650.000 liraya göre bir hesap yapalım: 

650.000 lira sosyal medyadan gelir elde ederseniz, banka sizden %15 yani 97.500 lira kaynakta kesecek, bu sizin nihai verginiz olacak. Şimdi sıkı durun 651.000 lira gelir elde ederseniz; yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek ve 212.590 lira gelir vergisi ödeyeceksiniz, yıl içinde sizden kesilen tevkifat tutarı mahsup edilecek. Sonuçta,1.000 liralık ilave gelir size 114.940 lira ilave vergi yükü getirecek.

“Yok artık” demeyin. Tablo yukarıda. Aynı durumun bu tutarın üzerinde gelir elde eden ücretliler ve telif kazancı elde edenler için de geçerli olduğunu da hatırlatayım.(30.10.2021)
Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .