Şirketler daha az vergi ödeyecek
25 Kasım 2020 Çarşamba
Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişilerin artan oranlı vergisi yüzde 40’ları bulurken,
Şirketler daha az vergi ödeyecek
Şirketler daha az vergi ödeyecek

Talha Apak
Yeminli Mali Müşavir (YMM) 
talha.apak@paradergi.com.tr

Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişilerin artan oranlı vergisi yüzde 40’ları bulurken, kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerde ise üç yıldır yüzde 22 olan sabit oranlı vergi yeni yılda yüzde 20 olarak uygulanacak...

DEVLET bütçesinin yüzde 80’ini oluşturan vergi gelirleri, aşağıda özetlendiği gibi kazanç (gelir) üzerinden alınan vergiler, harcama üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler olmak üzere üç ana dala ayrılıyor.

•    Kazanç üzerinden alınan vergiler: Gelir ve kurumlar vergisi olmak üzere iki şekilde alınır. Gelir vergisi, ücretlilerden alınan vergi de dahil olmak üzere gerçek kişilerin bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri tüm kazançlarının vergilendirilmesidir. Kurumlar vergisi ise, sermaye şirketleri olarak tanımlanan tüzel kişilerin her türlü kurum kazançlarının vergilendirilmesidir.

•    Harcama üzerinden alınan vergiler: Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi ve Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Damga Vergisi (DV) ve Gümrük Vergisi (GV) olarak sıralanabilir.

•    Servet üzerinden alınan vergiler: Emlak Vergisi (EV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) olmak üzere sıralanabilir.

Yazımızın konusu vergi ise, kazanç üzerinden alınan vergiler olup, bu verginin mükellefleri gerçek ve tüzel kişilerden oluşuyor. Gerçek kişiler, gelir vergisi mükellefi olarak gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor. Tüzel kişiler (anonim şirket, limited şirket vb.) ise mükellef olarak kurumlar vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelir vergisine tabi gelir unsurları, kazanç ve iratlar yedi gruba ayrılıyor: Zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, sair kazanç ve iratlardır.

Kurumlar vergisinin konusunu oluşturan kazançlar ise, gelir vergisinin konusuna giren tüm gelir unsurlarıdır. Mükellefi ise sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadî kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler, iş ortaklıklarıdır. Vaktiyle yüzde 20 olarak uygulanan kurumlar vergisi daha önce yapılan bir değişiklikle son üç yıl için (2018-2019-2020) yüzde 22 olarak belirlenmişti. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren eski oran olan yüzde 20 olarak uygulanmaya devam edecek.

YENİ DÜZENLEME

17 Kasım 2020 Tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 35’inci maddesiyle aşağıdaki düzenleme yapıldı.

“Payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanıyor. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oram uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyai cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.”

Ancak kurumlar vergisi mükellefi olan işletmelerin ortaklarına yapılacak kar dağıtımında ayrıca yüzde 15 stopaj uygulaması da bulunuyor. Kar elde edecek şirket ortağı gerçek kişiler, ayrıca gelir vergisi kanununa göre elde ettiği kar payından dolayı gelir vergisi beyannamesi verecek, adına kesilen stopajı gelir vergisinden mahsup edecektir.

ŞİRKETLER DAHA AVANTAJLI

Şirketlerde kar dağıtımının dikkate alınmadığı bir durumda, kurumlar vergisi mükellefi olan bir sermaye şirketi yüzde 20 veya yüzde 15 oranında vergi ödeyecekken, aynı gelirleri elde eden gelir vergisi mükellefi gerçek kişiler ise, artan oranlı tarifeye göre yüzde 40’lara varan oranda vergi ödeyecektir. Artık, tek kişinin bile şirket kurabileceği bir mevzuatımız varken, birçok gerçek kişinin şirketleşerek daha az vergi ödeyebilecekleri tercihi öne çıkmış bulunuyor.

Harcama üzerinden alınan dolaylı vergilerde, neredeyse verginin vergisinin alındığı bir vergi sistemiz var. Vergide başarıyı sağlamak için kayıtdışılığın sona erdirilmesi, kazanç elde eden herkesin vergi ödeyeceği adil bir vergi sisteminin uygulanması ve vergi mevzuatımızın artık sadeleştirilmesi gerekiyor.
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla,
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bu haber, son 300 yılın en önemli ekonomik krizini yaşayan ve COVID-19 salgını ile boğuşan İngiltere’den...
İşverenim İŞKUR'a kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu. 5 Ocak 2021 tarihinde kabul edilmediğini öğrendim.
Akaryakıt sektöründe, 2019 yılı sonu itibarıyla 5'i faal 6 rafineri, 93 dağıtıcı ve 12.898 istasyonlu akaryakıt bayisi EPDK'dan . . . .
6637 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “diğer indirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla
Vergi Usul Kanunu’nun 379’uncu maddesi uyarınca “Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda,
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 12/1/2021 . . .
İSMMMO Yönetim Kurulu üyesi olarak meslektaşın zor durumunu gözetmek adına 2021 MAKTU AİDAT’lara zam yapılmaması önerimiz . . .
2021 yılının tamamında uygulanmak üzere brüt 3.577,50 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi.
Emekli personelin kıdem tazminatından kesilerek İcra Müdürlüğüne aktarılan tutar içinde yer alan vekalet ücretinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.
31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun yayımlandı.
Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
Bugün serbest muhasebecilik, mali müşavirlik sadece bağımlı ve bağımsız büro ve şirket bünyesinde değil her yerde danışılan . . .
2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 lirası gelir vergisinden müstesna. 2020 yılı gelirleri için bu tutar 6.600 lira idi.
Merkez Bankası (TCMB) yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin,
İzmir SMMM Odasından; "2021 Yılı İçin Önerilen Ücret Tarifesi"