Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin İlan
03 Eylül 2023 Pazar
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin İlan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin İlan

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

03 Eylül 2023 Tarihli ve 32298 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN İLAN

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

2023/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri       : 16 – 17 Aralık 2023

İlk Kez Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 1 Eylül – 2 Ekim 2023

Tekrar Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 15 – 30 Kasım 2023

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 2 Ekim 2023 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir. Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden https://login.tesmer.org.tr adresine girerek ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

▪ İlk kez sınava katılacak adaylar, başvuru süresi içerisinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra, sınav başvuru belgelerini elden veya posta yolu ile kayıtlı oldukları SMMM Odalarına göndermeleri gerekmektedir. İlk kez başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini mobil cihazlar ile dijital kimlik doğrulaması yaparak “Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden de odalarına gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki evrak göndermeleri istenmeyecektir.

▪ Dijital ortamda evrak yüklemek isteyen adaylar, Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden evrak yüklenmesine ilişkin açıklamaları içeren “Dijital Adım Mobil Uygulaması Kullanım Kılavuzu” ve “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Aday İşlemleri Videosu”na http://www.tesmer.org.tr/?p=572 bağlantısı üzerinden erişebilirler.

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen süreler içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

2) Stajını, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3) Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar, aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

▪ Finansal Muhasebe,
▪ Finansal Tablolar ve Analizi,
▪ Maliyet Muhasebesi,
▪ Muhasebe Denetimi,
▪ Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
▪ Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve Bağ-Kur Mevzuatı,
İdari Yargılama Hukuku),
▪ Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
▪ Sermaye Piyasası Mevzuatı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Sınav Başvuru Formu (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2) 1 Adet Biyometrik Fotoğraf (50 mm x 60 mm)

3) Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı),

4) e-Mezun Belgesi veya Noter Onaylı Diploma, yabancı yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş denklik belgesi,

5) Serbest muhasebeci mali müşavir adaylarından, stajını tamamladığına dair belge,

6) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,

7) Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi,

8) Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınan “Vergi Mükellefiyet Belgesi”

9) Emekli Sandığı veya Bağ-Kur kaydı olmadığına dair, e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”

10) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren),

11) SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3 ve 4. maddelere ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını gösterir belge,

12) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden sayılanlardan 5, 6, 8 ve 9. sırada belirtilen belgeler istenmez,

Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 350,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 2.450,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 2.800,00 ₺ ödemeleri gerekir,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda belirtilen banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden de ödenebilir.

Banka Bilgileri;

▪ İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255
▪ Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmî Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiçbir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusu yapabilirler.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No:19 Gölbaşı- Ankara” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Sınava başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini dijital ortamda "Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden Odalarına gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilecektir.

1) Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktır.

3) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

4) Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi Geçerli Pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

7) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

8) Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan olunur. (8895/1-1)

-------------------------------------------------------------------------

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN İLAN

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

2023/3. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 2 – 11 Aralık 2023

İlk Kez Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 1 Eylül – 2 Ekim 2023

Tekrar Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 8 – 22 Kasım 2023

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 2 Ekim 2023 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden https://login.tesmer.org.tr adresine girerek ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

▪ İlk kez sınava katılacak adayların, başvuru süresi içerisinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra, sınav başvuru belgelerini elden veya posta yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. İlk kez başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini mobil cihazlar ile dijital kimlik doğrulaması yaparak “Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden de Başkanlığımıza gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki evrak göndermeleri istenmeyecektir.

▪ Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılmak isteyenlerin ise süresi içerisinde TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları ve sınav başvuru belgelerini Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4’üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45’ inci madde ve 48’ inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

▪ İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
▪ Finansal Yönetim,
▪ Yönetim Muhasebesi,
▪ Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
▪ Revizyon,
▪ Vergi Tekniği,
▪ Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
▪ Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
▪ Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
▪ Sermaye Piyasası Mevzuatı,
konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Dosyası (SMMM- YMM Odalarından alınabilir.)

2) Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

Mezun belgesi e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler:

▪ Noter onaylı diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi (Arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

▪ Yabancı Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,

3) Resmi kuruma verilmek üzere e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi),

4) 1 Adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)

5) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Fotokopisi

6) Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Belgesi, serbest çalışanlardan Faaliyet Belgesi, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınabilir.)

7) Taahhütname,

8) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınabilir.)

9) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden, mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a–1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat fotokopisi,

b–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi (çalışma süresini kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya karekodlu),

b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya karekodlu), çalışma süresini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınabilir.)

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alınan hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 5,6 ve 8’inci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alınan hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 5,6 ve 8’inci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders başına 440,00 ₺ ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise 4.400,00 ₺ ödemeleri gerekir. Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TEOS üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

▪ İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269
▪ Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiçbir nedenle uzatılamaz.

Daha önce sınava katılan adaylardan sınav süresi devam edenlerin, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurularını yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19 Gölbaşı-Ankara” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). İlk kez sınava başvuracak adaylardan isteyenler, başvuru belgelerini “Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden gönderebilirler. Sınav başvuru belgelerini dijital ortamda gönderen adaylardan ayrıca, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir.

2) Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir.

3) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB-TESMER'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

5) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

6) Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.

7) Sınav katılımcı listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

8) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar sınava alınmayacaktır.

9) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

10) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur. (8896/1-1)
İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti - Türkiye' nin En Büyük Mevzuat Portalı
https://www.iktisadidayanisma.com/
REKLAM ALANI
6- İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Serdal Yeğen; Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Yanıtladıktan Sonra Moderatör İstanbul SMMM Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin Katılımcılara ve Konuklara Teşekkür Ederek Bir Daha ki Etkinliklerde Buluşmak Üzere Semineri Sonlandırdı.
REKLAM ALANI
Üyelerimizin ve Stajerlerimizin Katılacağı Geleneksel Aşure Etkinliğimize Davetlisiniz.
TÜRMOB ve Meslek odalarımızı yönetenlere sesleniyoruz.
Limited şirketlerde sermaye payı, ortakların kanunen devretme hakkı bulunan bir malvarlığı kalemi olarak ortaya çıkıyor. Ancak, devir süreci . . .
Yeni vergi paketleri tartışılırken asıl gözden kaçan noktaların hatırlatılması ve izah edilmesi gerekmektedir. Vergi tevkifatı, asgari gelir vergisi . . .
TSK içindeki cemaatçi bir cuntanın, (yargı, emniyet, MİT ve bürokrasi içinde örgütlenmiş destekçileriyle birlikte) hükümete darbe yaparak . . . . .
İş sözleşmesi feshedilmeden önce ihtiyari arabuluculuk ile sözleşmenin sonlandırılması fesih gibi değil, ikale sözleşmesi gibi . . . . . .
3201 sayılı Kanun’a göre Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin . . .
SPK ya tabii şirketlerin dahi Bilançoları zaman zaman ek süre ile tamamlanmaktadır.
Vergi yasalarında kapsamlı değişiklik içeren ancak henüz Meclis’e sunulmayan yasa teklifinde yer alacak olan “ticari kazanç elde eden . . . . .
Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını 217 bin 871 TL olarak belirledi.
Özel sektör işçi ve işveren tarafını ilgilen­diren kıdem tazminatında yaşanan so­runlar, son 20 yılda neredeyse dört yılda bir hükümet . . . . .
Bilindiği üzere, vergi kanunları hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup . . . .
YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.
Siz sahiden enflasyonun düşürülebileceğine inanıyor musunuz? Uzun süredir yaptığım saha ziyaretlerinde, yurt gezilerinde, organize sanayi . . . .
Türkiye yeni vergi kanununa kilitlenmişken torbadan başka bir şey çıktı. AK Parti Meclis grubuna 5 Temmuz 2024 tarihinde bir kanun teklifi sunuldu.
Bu köşede zaman zaman, yorumda sınırla, kanunlarda yer alan şekli şartların esası ne ölçüde etkilediğiyle ilgili makaleler yazıyorum.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) düzenleme hazırlıkları süren. . . . . .
9. Yargı Paketi nihayet Meclise sunuldu. Son yılların yasama pratiğine bakıldığında, iktidar kanadından gelen torba kanun tekliflerinin hızla . . .