Sahte Fatura İddiasıyla Takdire Sevke Son Verildi.
08 Mart 2015 Pazar
Esadullah Aslan
Çünki Takdir Komisyonları Böyle Bir Yetkimiz Yok Dedi.

Sahte Fatura İddiasıyla Takdire Sevke Son Verildi.

Çünki Takdir Komisyonları

Böyle Bir Yetkimiz Yok Dedi.

Uzunca zamandan bu tarafa,mükelleflar hakkında özellikle SAHTE FATURA KULLANMAKTAN dolayı inceleme başlatan inceleme elemanları,TARH ZAMANAŞIMI süresinin dolmasına az bir süre kalmış olmasınıda gerekçe göstermek suretiyle,

Vergi dairelerine yazılı veya sözlü bildirimde bulunarak,Örneğin incelenen yıl 2008 yılı ise 31.12.2013 tarihinden önce,ortada hiçbir resen takdir gerekçesi olmaksızın.Dönem matrahının resen takdiri için takdire sevk işlemleri yaptırıyorlardı.

Takdir komisyonları,kendilerine intikal ettirilen bu tür takdir taleplerini herhangi bir şekilde karara bağlamadan bekliyor ve vergi dairesi tarafından tarh zamanaşımı süreside geçtikten sonra örneğin 2014/3. ayında takdire sevk işlemi yapılan mükellef hakkında inceleme elemanı tarafından düzenlenmiş olan vergi tekniği raporunu takdir komisyonuna gönderiyor ve takdir komisyonuda,başkaca hiçbir araştırma yapmadan komisyona intikal ettirilen vergi tekniği raporundaki tespit ve açıklamalara göre matrah takdir ediyor ve vergi daireleri tarafından bu matrah takdirleri üzerine yapılan tarhiyatlar dava konusu yapıldığında.

İnceleme elemanları ve vergi dairelerinin kamu gücünü mükelleflerin aleyhine olacak şekilde kullandıkları,salt tarh zamanaşımını kesmek için takdire sevk işlemi yaptıktan sonra,aynı takdire sevki temin eden inceleme elemanı tarafından düzenlenen vergi tekniği raporunun takdir komisyonları tarafından hükme esas alınıp matrah takdir edilmesi uygulamasının bir hakkın kötüye kullanımı olduğu ısrarla açıklanır fakat dikkate alınmazdı.

Ancak,

12.11.2014 tarihinde yerel mahkemenin kurul halinde vermiş olduğu bir kararda,bizzat takdir komisyonunun bu haksız uygulamaya KDV REDDETME YETKİSİNİN OLMADIĞI üzerinden son noktayı koydu,yerel mahkemede hukuka uygunluk denetimini takdir komisyonununun kararındaki gerekçesi üzerinden yapmak suretiyle İPTAL kararı verdi.

Geç ama çok geç olsa dahi en nihayetinde ADALETİN yerini bulmuş olmasıda yine sevindirici bir durum olup sevinmek gerekir diye düşünüyorum.

Şöyleki,

Yerel mahkeme 12.11.2014 tarihli kurul kararında şirketin 2008 yılına ilişkin defterlerin ve verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması üzerine 18.12.2013 tarihinde takdir komisyonuna sevk işleminin yapıldığı, takdir komisyonuna done olarak hazırlanan vergi tekniği raporunda ise şirketin ilgili dönemde bir kısım mal alış faturalarının sahte addedilmiş olduğu iddiasından hareketle söz konusu vergi tekniği raporunda KDV indirimlerinin reddi suretiyle yeniden düzenlenen KDV tablolarına göre matrah takdir edilmesinin takdir komisyonundan istendiği olayda.

Ancak, takdir komisyonunca; komisyonun KDV indirimlerini reddetme yetkisinin bulunmadığı açıklamalarına yer verildikten sonra şayet varsa yapılacak bir işlem bunun bahse konu vergi tekniği raporuna göre yapılabiliyor ise vergi dairesi tarafından yapılması gerektiğini karar verildiğini hükme bağladıktan sonra.

Davalı daire tarafından her ne kadar tarh zamanaşımı süresinin durdurulması amacıyla davacının ilgili dönem fark matrahının belirlenmesi için takdir komisyonuna sevk edilmiş ise de;takdir komisyonunca "komisyonun KDV indirimlerini reddetme yetkisinin bulunmadığı ve gerekli işlemlerin rapora göre vergi dairesince yapılması gerektiği belirtilerek ödevlinin beyanlarının aynen kabulüne" karar vermiş olduğu fiili ve hukuki gerçekliğinide ortaya koymak suretiyle Ortada takdir komisyonu tarafından takdir edilmiş herhangi bir fark matrahın olmadığından dolayı iptal kararı vermiş olduğu bir hukuk ortamında.

Artık inceleme elemanları ve vergi idaresinin tarh zamanaşımını kesmek için takdire sevk işlemi gerçekleştirme uygulamalarından vaz geçmelerinin zamanının gelmiş olduğu bizzat takdir komisyonu ve idari yargı tarafından müştereken karara bağlanmış olduğu açıkça görülmektedir.

Umarım, artık bundan sonra,bu tür bir hakkın kötüye kullanılması sonucunu doğuran uygulamalara son verilerek,bir taraftan mükelleflerin haksız mağduriyetleri giderilirken,idari yargınında fuzulen meşgul edilmesinin önüne geçilir diye umuyorum.

Selam,sevgi,dua ile

REKLAM ALANI
6- İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Serdal Yeğen; Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Yanıtladıktan Sonra Moderatör İstanbul SMMM Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin Katılımcılara ve Konuklara Teşekkür Ederek Bir Daha ki Etkinliklerde Buluşmak Üzere Semineri Sonlandırdı.
REKLAM ALANI
“Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolar” konulu seminerimiz
"Uygarlığa Yön Veren Türk Muhasebe Filozofları Üzerine "SMMM Dursun Ali Ayaz' la Söyleşiye Davetlisiniz.
Basın Açıklaması