Mali tatil
26 Haziran 2024 Çarşamba
Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanıyor. Haziran ayının son . . .
Mali tatil
VERGİ PORTALI

Mali tatil

Recep BIYIK

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanıyor. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlıyor. 

Bu düzenlemeye göre, bu yılın mali tatili, 2 Temmuz Salı günü başlıyor.

Kanun’da yer alan düzenlemeye göre;

- Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzuyor.

- Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona eriyor.

Mali tatil nedeniyle uzayan süreler
Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılıyor. Bu düzenleme kapsamında olan süreler şunlar:

- Beyana dayanan tarhiyatta, beyanname verme süresi (istisnaları aşağıda). Ancak mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi de mümkün.

- İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergiler ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

- Uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunma süresi. Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulmasına bir engel yok. 

- Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin süre.

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler
Yasal düzenleme gereği, mali tatil nedeniyle aşağıdaki süreler işlemez. Bu süreler, malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

- Muhasebe kayıt süreleri 

- Vergi Usul Kanunu’nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri

- Dava açma süresi

Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama
Mahkeme kararı veya Cumhuriyet savcılıklarının talebi üzerine veya aramalı incelemeler hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün değil.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemeler devam edebilir. Ancak, bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilemez ve mükellef tutanak imzalamaya davet edilemez.

Defter ve belgelerin ibrazına ilişkin bir yargı kararı
Konu Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesinde açıkça düzenlenmiş ama mali tatil süresi içinde zaman zaman inceleme amacıyla defter belge ibrazı talepleriyle karşılaşılabiliyor. Bu konu geçmişte dava konusu da olmuş. Yeri gelmişken konuyla ilgili güncel bir yargı kararından bahsedeyim. 

Dava konusu olayda, yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen davacı adına, katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi salınmış.

Danıştay kararında yer alan özete göre ilk derece mahkemesi, usulüne uygun olarak tebliğ edilen yazıyla defter ve belgeler istenildiği halde, herhangi bir mücbir sebep olmaksızın incelemeye ibraz edilmediği gerekçesiyle, salınan vergi ve kesilen cezalarda hukuka aykırılık görmemiş ve davayı, istinaf başvurusunu inceleyen Bölge İdare Mahkemesi de vergi mahkemesi kararını usul ve hukuka uygun bulmuş ve istinaf başvurusunu reddetmiş.

Temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi, defter ve belge ibrazına ilişkin yazının, mali tatil süresi içinde ilgiliye tebliğ edilerek defter ve belge ibrazının istenmesini Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a aykırı bulmuş ve davanın reddi yolundaki karara yöneltilen istinaf başvurusunun reddi yolundaki Vergi Dava Dairesi kararını bozmuş. (Danıştay Üçüncü Dairesi’nin 27 Ekim 2020 tarihli ve E:2018/5946 K:2020/4225 sayılı kararı.)

Bölge İdare Mahkemesinin, Danıştay’ın bozma kararına uyarak verdiği karar, Danıştay Üçüncü Dairesi tarafından onanmış. (Danıştay Üçüncü Dairesinin 13 Eylül 2021 tarih ve E:2021/2310 K:2021/3705 sayılı kararı.)

Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri
Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmesi mümkün değil.

Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri mali tatil süresi içerisinde de bildirilebilir. Gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde süre uzamıyor.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler
Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona eriyor.

Önceki yıllarda, haziran ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerinin verme süresi, bu düzenleme çerçevesinde beş gün uzuyordu. Ancak 2019 ve 2022 yıllarında yayımlanan iki Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile başta muhtasar ve KDV beyannamelerinin verme ve ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesi sonrasında, mali tatilin bu beyannamelerin verme süresine bir etkisi kalmadı.

Beyanname verme süresi uzamış olan vergilerde ödeme süresi
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzuyor.

Bu çerçevede bu yıl, haziran ayına ait vergi sorumlularının tevkif ettikleri katma değer vergisinin ödeme süresi, 26 Temmuz 2024 tarihine uzamış oldu.

Mali tatil kapsamında olmayan süreler / vergiler
Yasal düzenleme gereği, aşağıdaki vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmıyor.

- Özel tüketim vergisi

- Banka ve sigorta muameleleri vergisi

- Özel iletişim vergisi

- Şans oyunları vergisi

- Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar.

Öte yandan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri, mali tatil nedeniyle uzamıyor.

2024 Temmuz mali takvimi
Yukarıda özetlediğim gibi, bazı sınırlı durumlar dışında mali tatil, beyan ve ödeme sürelerini fazla değiştirmiyor. Mali tatil esas olarak beyan ve ödeme süreleri dışındaki, örneğin inceleme amacıyla defter ve belge ibraz süresi, kayıt süresi, bazı bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin süreler gibi süreleri etkiliyor.

Haziran 2024 dönemi, 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarıyla ilgili veraset ve intikal vergisi beyan ve ödeme zamanı ve sorumlu sıfatıyla verilen katma değer vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk eden verginin ödeme süresi gibi, sık uygulama alanı olmayan bazı mali yükümlülüklere olan etkilerini görmek isteyenler, mali tatil nedeniyle değişen yükümlülük tarihlerine, www.gib.gov.tr veya www.pwc.com.tr/mali-takvim internet adreslerinde yer alan mali takvimden ulaşabilir.(Ekonomim)
REKLAM ALANI
6- İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Serdal Yeğen; Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Yanıtladıktan Sonra Moderatör İstanbul SMMM Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin Katılımcılara ve Konuklara Teşekkür Ederek Bir Daha ki Etkinliklerde Buluşmak Üzere Semineri Sonlandırdı.
REKLAM ALANI
Üyelerimizin ve Stajerlerimizin Katılacağı Geleneksel Aşure Etkinliğimize Davetlisiniz.
TÜRMOB ve Meslek odalarımızı yönetenlere sesleniyoruz.
Limited şirketlerde sermaye payı, ortakların kanunen devretme hakkı bulunan bir malvarlığı kalemi olarak ortaya çıkıyor. Ancak, devir süreci . . .
Yeni vergi paketleri tartışılırken asıl gözden kaçan noktaların hatırlatılması ve izah edilmesi gerekmektedir. Vergi tevkifatı, asgari gelir vergisi . . .
TSK içindeki cemaatçi bir cuntanın, (yargı, emniyet, MİT ve bürokrasi içinde örgütlenmiş destekçileriyle birlikte) hükümete darbe yaparak . . . . .
İş sözleşmesi feshedilmeden önce ihtiyari arabuluculuk ile sözleşmenin sonlandırılması fesih gibi değil, ikale sözleşmesi gibi . . . . . .
3201 sayılı Kanun’a göre Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin . . .
SPK ya tabii şirketlerin dahi Bilançoları zaman zaman ek süre ile tamamlanmaktadır.
Vergi yasalarında kapsamlı değişiklik içeren ancak henüz Meclis’e sunulmayan yasa teklifinde yer alacak olan “ticari kazanç elde eden . . . . .
Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını 217 bin 871 TL olarak belirledi.
Özel sektör işçi ve işveren tarafını ilgilen­diren kıdem tazminatında yaşanan so­runlar, son 20 yılda neredeyse dört yılda bir hükümet . . . . .
Bilindiği üzere, vergi kanunları hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup . . . .
YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.
Siz sahiden enflasyonun düşürülebileceğine inanıyor musunuz? Uzun süredir yaptığım saha ziyaretlerinde, yurt gezilerinde, organize sanayi . . . .
Türkiye yeni vergi kanununa kilitlenmişken torbadan başka bir şey çıktı. AK Parti Meclis grubuna 5 Temmuz 2024 tarihinde bir kanun teklifi sunuldu.
Bu köşede zaman zaman, yorumda sınırla, kanunlarda yer alan şekli şartların esası ne ölçüde etkilediğiyle ilgili makaleler yazıyorum.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) düzenleme hazırlıkları süren. . . . . .
9. Yargı Paketi nihayet Meclise sunuldu. Son yılların yasama pratiğine bakıldığında, iktidar kanadından gelen torba kanun tekliflerinin hızla . . .