Kobi Gerçeğinde Kümelenme ve Önemi
01 Haziran 2023 Perşembe
Çok keyifli ve yararlı olduğunu düşündüğüm bir program oldu. Sevgili Çetin Ünsalan ve ST Endüstri Radyo çalışanlarına çok teşekkürler.
Kobi Gerçeğinde Kümelenme ve Önemi

Kobi Gerçeğinde Kümelenme ve Önemi

Karadağ: Çoķ keyifli ve yararlı olduğunu düşündüğüm bir program oldu. 

Sevgili Çetin Ünsalan ve ST Endüstri Radyo çalışanlarına çok teşekkürler. Dinleyemeyenler için podcast haftaya bu gün.

Kümelenme Nedir?

 Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde olan üretici firmalar ve onları destekleyici firma ve kurumların bir araya geldiği bir çalışma modelidir.

Neden kümelenmeli?

En temel nedeni, ülkelerin artan dış rekabet baskısı altında sadece ucuz işgücü ile ayakta kalmanın günden güne zorlaşıyor olmasıdır.

Küme nasıl oluşturulur?

1. Küme Analizi: Var olan durumun saptanması,

2. Küme Geliştirme: Kümenin oluşumu ve rekabet gücünün geliştirilmesi,

3. Olgunlaşma: Kümenin oluşumunu tamamladıktan sonra sürdürülebilir konuma gelme süreci.

Etkileri nedir?

kümelenmeler, sektörler ve şirketler üzerinde 4 şekilde etkide bulunur.

Bunlar:

1. Kümelenme şirketlerinin verimlilik düzeyinde dengeli bir artış,

2. Verimliliğin yoğun bir şekilde artması için ön şartları yaratma,

3. Kümelenme şirketlerinin inovasyon kabiliyetleri ve girişimcilik  düzeylerinde artış,

4. Yeni iş kollarının, hizmetlerin, şirketlerin ve özellikle de bunların inovasyon potansiyellerinin oluşması ve gelişmesinde teşviktir.

Dünyadaki başarılı kümelenmelere bakıldığında, bunların çoğunluğunun üç unsurdan oluştuğu görülmektedir:

1. Pazarda güç sahibi ve teknoloji lideri olan uluslararası aktif firmalar,

2. Tedarikçiler ya da tamamlayıcı işletmeler (Genellikle KOBİ’ler),

3. Yenilikçi ve dinamik bilgiye dayalı uzmanlar (Araştırma faaliyetleri, gelişmiş eğitim kurumları, bilişim teknolojisi uzmanları, vb.).

Burada karşılıklı bir etkileşim var. Bir kere uluslararası alanda güçlü firmalar olmalı ki yurtdışına ulaşılabilsin. İkincisi tedarikçiler yani KOBİ’ler. Üçüncüsü de yenilikçi ve dinamik bilgiye sahip uzman yapılar. Bu üç yapı birbirini etkileyip geliştirebiliyor. Mesela ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi olan bir ana sanayi firması tedarikçilerini de buna zorlayabiliyor. Böylece tedarikçilerinin de kendilerini geliştirmelerini sağlayabiliyor.

Genel olarak yararları nelerdir?

Gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamada kümelenmelerin önemli getiriler yaratması önemlidir. Bu konudaki  teorik ve pratik sonuçlarının başarı sinyalleri vermesi, kümelenmeleri yeni yüzyılın rekabet avantajı olarak değerlendirme gereğini doğuruyor.

Güçlü ekonomilere sahip ülkelerin rekabetçi sektörlere sahip olduklarını biliyoruz.

En  rasyonel ve en etkin kümelenmeler, rekabetçi piyasaların en fazla geliştiği ülkelerde ortaya çıkıyor.

Şimdi belirli başlıklar altında Kümelenmeye bakalım:

KÜMELENME VE REKABET

·    Üretkenliği artırarak verimlilik artışları sağlar.

• İnovatif faaliyetleri ve sonuçta yeni ürün ve süreçleri ortaya çıkarır.

• Modern bilgi ve teknolojiye ulaşımı kolaylaştırarak maliyeti azaltır.

• Kalifiye elemanların aynı çatı altında toplanmasını sağlayarak işletme maliyetlerinin düşmesine yardımcı olur.

• Yerel tedarikçilerin kullanımı ile maliyetler düşer.

• Pazar, teknoloji, rekabet bilgileri aynı çatı altında toplanır.

• Sanayi, üniversite, devlet ve sivil savunma kuruluşlarını bir araya toplayarak işbirliğini güçlendirir.

• Yeni iş alanlarını ve istihdamı destekler.

• Şirketler üzerindeki çeşitli riskleri azaltır.

KÜMELENME VE VERİMLİLİK

Kümelenmiş işletme ve sektörlerin verimliliğinin, genellikle kümelenmemiş olanlardan daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun sebeplerini birkaç alt başlıkla açıklayalım.

• Kümelenmiş şirketlerin münferit şirketlere göre özel bilgilere ulaşması çok daha fazla ve kolaydır. (Tüketici hizmetleri ve karar alma süreçleri daha hızlı ve iyi çalışır.)

• Kümelenmiş şirketler münferit şirketlerden daha fazla kar elde etmeye meyillidirler. (Finansal kabiliyetleri yüksektir.)

• Kümelenmiş şirketler münferit şirketlerden daha kolay ve daha uygun şartlarla kalifiye işgücüne ulaşabilir ve sahip olabilirler. (Eğitim programlarıyla personellerini kendileri eğitebilirler.)

• Kümelenmiş şirketler kamusal mal ve hizmetlere münferit şirketlerden daha kolay ve daha az maliyetle ulaşabilirler. (Üniversiteler, Araştırma Kurumları gibi.)

• Kümelenmiş şirketler münferit şirketlere göre yeni pazarlara daha kolay girip daha hızlı adapte olabilirler.

• Kümelenmiş şirketlerin ürünleri aynı kalitede üretilmiş standart ürünlerdir. Bu durum kümelenme içerisinde tam rekabet şartlarını güçlendirerek fiyat artışlarına engel olur ve haksız rekabeti önleyerek

verimliliği ve etkinliği artırır. Ama münferit şirketler bu standartların dışında kalacağından rekabetin dışına itilecek ve verimlilik elde etmeleri böyle bir yapıda zorlaşacaktır.

• Kümelenmiş şirketler münferit şirketlere kıyasla birbirleriyle daha sıkı bir diyalog içerisindedirler. Bu yapı tedarikçilerin asılsız bir şekilde fiyatları artırmalarına engel olur. Sonuçta hammadde kaynaklarında da kümelenmiş şirketler verimlilik elde etmiş ve bunu rekabet güçlerine ilave etmiş olurlar.

Tüm bu kriterler kümelenme içerisinde yer alan firmaların verimlilik kabiliyetini yükselterek, iç ve dış pazarlarda rekabet güçlerinin artmasına ve rekabet üstünlüğü elde etmelerine imkan tanır.

KÜMELENME VE İNOVASYON

İnovasyon yeni ekonomik yapının olmazsa olmazı. Yeni ekonomik düzen tüm dünya ekonomilerini sürdürülebilir bir rekabet avantajı ve sürdürülebilir bir büyüme için inovatif olmaya zorlamakta. Fakat inovasyon süreci alabildiğine maliyetli ve bir o kadar da riskli bir süreçtir. Bu yüksek maliyet ve risk, dar sermayeli şirket ve ülkeleri oldukça zorluyor, onları küresel sistemin dışına itmeye çalışıyor.

Kümelenmelerde iletişim ve bilgi ağları çok geniş ve etkin bir yapıya sahiptir.

Çalışanların kabiliyet ve verimlilikleri bu güçlü ağlar sayesinde artar. Bu yapılanma ise kümelenmeleri inovatif anlamda güçlü kılar. İnovasyonlarda genellikle yeni ya da modifiye edilmiş mal ve hizmetler ön plana çıkar. Bu durum, sadece AR-GE kümelenmeleri için değil, aynı zamanda geleneksel tüm kümelenmeler için geçerlidir.

KÜMELENME VE GİRİŞİMCİLİK

Kümelenmeler yeni iş sahalarının gelişmesini teşvik eder. Özellikle kümelenmiş şirketler içerisinde istihdam edilmiş insanlar, kümelenme içerisindeki üretim boşluklarını dışarıda kalanlara göre daha iyi tanımlama ve değerlendirme şansına sahiptirler. Hatta tanımlamakla da kalmayıp, bu boşluklarda yeni iş sahalarını oluşturucu girişim faaliyetlerinde bizzat bulunurlar.

KÜMELENME VE KOBİ’LER

KOBİ’lerin sadece kuruldukları yörede değil, ulusal ve uluslararası pazarlarda da rekabet avantajı elde edebilmeleri, üretimlerini sürdürülebilir kılmaları için yapmak zorunda oldukları işlerden önemlileri, farklı olmak, şeffaf olmak, çağın gerçeklerini kabul ederek bu gerçeklere hızlı bir şekilde adapte olmak olarak karşımıza çıkıyor. Küçük bir işletmeyseniz ve büyümek, hatta kurumsallaşmak istiyorsanız, tek başına gerçekleştireceğiniz çabalar çok fazla sonuç veremiyor.

Bu nedenle günümüzde;

KOBİ’leri aynı amaç altında birlikte hareket etmeye yönlendirecek bir yapılanmaya ihtiyacı olduğu gözlenmektedir. Bu yapılanmanın ise kümelenme olduğu konusunda görüş birliği bulunuyor.

Kümelenmelerin KOBİ ve tüm işletmeler için ekonomik fayda yarattığı yadsınamaz bir gerçek olmakla birlikte, kümelenme oluşturmanın önünde birtakım engellerin de olduğu bir diğer gerçektir.

Bu engeller:

• Ortak işletmelerin yapısal ve kültürel uyumsuzluğu,

• Ortaklık için gereken yasal veya finansal imkanların yetersizliği,

• Girişimci ruhun veya yetkinliğin eksikliği,

• Ortaklar ve ilgili kurumlar arasındaki güven eksikliği,

• Ortaklar hakkında bilgi eksikliği,

• Ortakların ve çalışanların katılımının sağlanamaması,

• İnformal iletişim ağının oluşturulamaması,

• Gerçekçi olmayan beklentiler.

Kümelenmelerin günümüzde hem KOBİ’ler, hem de ulusal tüm şirketler için bir ekonomi politikası olarak görülmesi gerektiği açıktır. Bu düşünceyle kümelenmeleri destekleyecek bir ekonomi politikasının hangi alanlara yönelmesi gerektiğini şu şekilde özetlemek mümkündür.

İş Çevresi, İşgücü Eğitimi, Bilim ve Teknoloji Yatırımı, Standartlar Oluşturma, Doğal Kaynakların Korunması, Altyapının İyileştirilmesi, Bilgi Hızı ve İhracat Teşvikleri.

Kümelenme artık Bölgesel Kalkınma Modeli olarak da algılanıyor ve ona göre karşılıklı pozisyonlar alınıyor. Buna örnek olarak Anadolu Kümeleri İş birliği Platformu’nu gösterebilirim.

AKİP aşağıda belirtilen ileri hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Çok da iyi yapıyor;

Bölgesel kalkınma modeli olan kümelenme çalışmaları hakkında farkındalık yaratmak, bu çalışmaları Türkiye’de yaygınlaştırmak ve geliştirmek,

Merkezi otoriteler, yerel otoriteler ve üniversiteler ile ilişkilerin geliştirilmesine destek vermek,

Kümeler ve küme girişimleri arasında koordinasyonu sağlamak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve yeni kümelerin gelişimini teşvik etmek ve bu kümelere destek olmak,

Kümeler arası iş birliklerini, iş ortaklıklarını artırmak, ortak projeleri geliştirmek, sunmak ve yürütmek,

Uluslararası iş birliği ağı ve platformlarında etkin yer almak ve kümelerin uluslararası tanıtımını yaparak küresel değer ve tedarik zincirlerine eklenmesini sağlamak,

Ulusal kümelenme politikası ile destek modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı vermek.

Bu sadece bir örnek ve daha birçok organizasyondan söz edilebilir.

Rekabetçi ekonomik kümelenmelerin iyi tanımlanmış coğrafik bir alanda kendiliğinden biçimlenen yığılmalar olduğu düşünülebilir. Fakat sektörel çerçevede rekabet avantajı elde edebilmeleri ve tam anlamıyla yoğunlaşmayı sağlayabilmeleri için bu kümelenmelerin oluşumunun hükümetler tarafından da desteklenmesine ihtiyaç olduğu bir gerçektir.

Ticaret Bakanlığı nın bu konuda çok verimli destekleri var.

Pazara Giriş Proje Hazırlama Desteği, Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteği, Yurt Dışı Marka Tescil Desteği, Pazara Giriş Belgesi Desteği, Küresel Tedarik Zinciri Desteği, Eximbank Destekleri, Pazara Giriş Rapor Desteği, Sektörel Ticaret Heyeti Ve Alım Heyeti Desteği, Sanal Ticaret Heyeti Desteği, Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi Desteği, İhracat Konsorsiyumu Desteği.

Bu destekler konusunda bakanlık sayfalarından rahatlıkla bilgi alınabilir.

Arzu edenler bilgi@istanbultosyov.org adresine yazarak Derneğimiz uzmanlarından da ayrıntılı bilgi alabilirler.

REKLAM ALANI
9- Avrupa Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Aslı Gültekin "VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER " Konusunda Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Soru-Cevap Bölümüne Geçildi. (SON)
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Geçen hafta yapılan açıklama ve raporlardan anladığımız kadarıyla, Ek MTV’nin %80’i ödenmemiş. Bir önceki yazımda belirttiğim gibi
Fazla ve yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde faiz uygulamasıyla ilgili ilk özel düzenleme 1998 yılında 4369 sayılı Kanun’la yapıldı.
Son 1 aydır kamuoyuna yansıyan haberlerde; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi müfettişleri ve vergi dairesi personeli aracılığıyla “tahsilatı hızlandırma çalışmaları” yaptığını duyuyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, adres değişikliği yapan vatandaşların 31 Mart 2024’te . . . . . . .
Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrasında kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları da arttı. Referans . . . .
Merkez Bankası (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti.
31/12/2022 itibariyle kanuni koşulları oluştuğu halde uygulanmayan (ertelene) enflasyon muhasebesi (düzeltmesi) mevcut mevzuatta göre . . . .
Bizler “Mersin 100. Yıl Kutlama Meclisi” olarak; Atatürk, Cumhuriyet ve Mersin ortak paydasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir . . . . .
2023 yılı, vergi düzenlemelerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiaları açısından yoğun geçiyor. Deprem nedeniyle ihdas edilen ek vergi ve ek . . . . . . .
İflas Kanunu’na ilişkin üç iptal kararında da hep, iptal kararının yaratacağı kamu yararını ihlal edecek nitelikteki hukuksal boşluğun yasa . . . .
Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm arayışları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten kritik bir açıklama geldi. . . . .
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak ortak sınav tarihlerini açıkladı.
Mersin Valimiz Ali Hamza PEHLİVAN odamızı ziyaret etti. Valimize Akdeniz Kaymakamı Zeyit ŞENER eşlik etti.
İHH İnsani Yardım Vakfı ile BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, 6 Şubat tarihinde meydana . . . . .
Son aylarda vergi kamuoyunun gündemini oluşturan birkaç dava var: Ek vergi, ek MTV ve finansman gider kısıtlaması (FGK). Bu davalar . . . .
22. Anadolu Odaları Eğitim Semineri - (04 - 07 Ekim 2023)
Avukatlık mesleğinin amacı, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun . . . . .