KDV Tevkifat Uygulaması’nda 'kısım kısım' kavramı
20 Mart 2021 Cumartesi
Vergi yasalarının uygulamasında müteselsil birçok hukuk düzenleme var. Başka anayasa akabinde kanun, tebliğ, sirkü derken . . . .
KDV Tevkifat Uygulaması’nda
SERBEST KÜRSÜ

KDV Tevkifat Uygulaması’nda 'kısım kısım' kavramı

Hakan Şirin - Mali Müşavir

Vergi yasalarının uygulamasında müteselsil birçok hukuk düzenleme var. Başka anayasa akabinde kanun, tebliğ, sirkü derken bunlar yeterli gelmiyor, ilaveten Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü içeren muktezalar devreye giriyor. Evvela şunu başta ifade etmek gerekir ki, mukteza hukuki düzenleme değil, hukuki kaynakların Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca nasıl yorumlandığını gösteren bir yazıdan öte değildir. Maalesef ki birçok meslek mensubu ve vergi mükellefi aldıkları mukteza hükmünü değişmez yasa gibi görüyor dolayısı ile irdelemeden bakanlığın hükmüne razı oluyor. Baktığımız zaman vergi hukukunun kaynakları olan kanun meclis tarafından, tebliğ ve sirküler ise kendi aralarındaki hiyerarşiye aykırı olmamak ve bakanlığa tanınan yetkiyi aşmamak kaydı ile bakanlıkça çıkarılır. Bu kaynakların verdiği hükümlere göre ise vergisel hukuki olayları okuyan ve bir parça hukuk bilgisi olan herkes yorumlayabilir. Bu sebeptendir ki bakanlık muktezalarında verilen hükümleri değişmez kanun kabul etmemeli, hukuka aykırı gördüğünüz hususlara mahkeme yoluyla direnebilirsiniz.

Bu kısa girizgâhtan sonra gelelim konumuza. Şubat ayı sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV tevkifatında bir değişiklik yaparak yük taşımacılığı hizmetlerinin de 01 Mart’tan itibaren 2/10 oranda tevkifata tabi olacağını açıkladı. Yük taşımacılığı işi yapan bir mükellefi olan meslek mensubumuz ay içerisinde kesmiş olduğu ve fatura başına tevkifat sınırı 1.000 TL’yi aşmayan faturalarında da tevkifat uygulayıp uygulamayacağını mukteza talep ederek bakanlığa sormuş. Bakanlık ise cevabında KDV Uygulama Genel Tebliği’nin “2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlığına atıfta bulunmuş, “Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.” Demiş ve 62 seri nolu KDV sirküsünde geçen “Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.” İfadesini eklemiş. Muktezayı ise bu hükümler çerçevesinde aylık vergilendirme dönemleri itibariyle kısım kısım verilen taşıma hizmetlerine ilişkin düzenlenen faturalardaki KDV dahil tutarın aylık olarak dikkate alınması ve aylık 1.000 TLyi aşması halinde tevkifat uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Muktezadaki cevap yanlış değil ama cümle içerisinde geçen 'kısım kısım' ifadesi ne anlama geliyor, bunu çok iyi belirlemek gerekir. Çünkü verilen yük taşıma hizmeti kısım kısım verilmiyor ise muktezadaki hükmün mefhumu muhalifinden tevkifata tabi olmayacak.

Verilen hizmetin kısım kısım olması, verilecek hizmetin başlangıçta miktarının belli olması ve bu belli miktarın belli parçalar halinde teslim edilmesidir. Örneğin bir elektrik santrali inşaatı işi alan müteahhidin işi 1 senede bitireceğini farz edelim. İş bitene kadar ise anlaştığı işin her aşamada biten kısmı için hakkediş yapılır. Yapılan her hakediş ise kısmi teslim olup, hakedişlerin tamamı ise kısım kısım teslimdir. Dolayısı ise kısım kısım teslim olabilmesi için önceden belirlenmiş miktarda tek bir işin parçalar halinde yapılması gerekir. Yük taşımacılığı konusuna dönecek olursak, eğer bir firma ay içerisinde belli gün veya belli seferde mal taşıma hizmeti alacak ise ve miktarı önceden belli olan bu işin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşıyor ise kesinlikle her taşıma bedeli sınırın altında kalsa bile tevkifata tabi olacaktır. Fakat yük taşıma hizmetinin miktarı, periyodu belli değilse, ihtiyaç olduğunda taşıma hizmeti alınıyor ve bir sonraki hizmetin ne zaman alınacağı belli değil ise ay içerisinde kaç tane taşıma faturası olursa olsun sınırın altında kalan her ayrı taşıma tevkifatsız olacaktır.

Sonuç olarak muktezada geçen kısım kısım ifadesi sonucu fevkalade değiştirmektedir. Onun için vergi hukukunu yorumlarken kelimeleri ince ince anlamlandırmak gerekir. (Dünya)
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin