KDV-2 De Şeytanın Gör Dediği ! . . .
16 Ocak 2024 Salı
Selahattin İpek
Bildiğiniz gibi, 7491 sayılı Kanun Resmî Gazete 'de yayımlanarak uygulamaya alınmış bulunmaktadır.

KDV-2 De Şeytanın Gör Dediği ! . . .

Selahattin İPEK

bdselahattinipek@gmail.com

Bildiğiniz gibi, 7491 sayılı Kanun Resmî Gazete 'de yayımlanarak uygulamaya alınmış bulunmaktadır. Kanun özellikle Türk Ticaret hayatını zora sokabilecek bir maddesi ile tartışmalı hale gelerek, kanaatimce mevzuat teoriğinde kanuni ve fakat pratikte yani ticaret dünyasında oluşturduğu butlan ile konuşulur olmuştur.

Pek çok sektör gözüyle baktığımız zaman, KDV2 Beyannamesinde tahakkuk eden (Tevkifatlar münasebetiyle) verginin indiriminin, ödenmesi şartı getirilmesi (3065-29/1-ç) özellikle infial yaratmıştır. Demir/Çelik sektörü bu durumun en önemli örneklerinden olmakla birlikte, yapılan bu kasılma mesela ihracatçı firmalardaki fason alımları zora sokarak, faturasız işlem yapmaya itecektir. Merdiven altı fasoncuların gelişimine ve artmasına sebep olan bu durum ayrıca; 255 yan sektöre de katkısı olan inşaatçılara menfi etki yaparak şantiyelerini negatif etkileşime sokmuştur.

Dolayısıyla bazı işlerde tevkifat olayı, ticaretin alandaki var olan biçimini yani pratiğini çok da iyi ön göremeyen kanun koyucular tarafından, uygulaması ancak klinik ortamda olabilecek yok olma tehlikesine mahkûm hale getirilmiştir.  

Peki, bu açıklamaya muhtaç konular nedir? Gerçekten çıkarılacak bir Sirküler ile ortadan kaldırılacak kadar önem arz ediyorlar mı? Beklerken, görmeye çalışalım:

Lafzından olmak üzere, kafalarda karışıklığa yol açacağını umduğumuz söz konusu Kanun ‘un, barındırdığı esneklikle birçok eleştiriye açık olduğuna tanık oluyoruz. Şeytanın gör dediği noktalara naçizane dikkat çekerek farkındalık yakaladığımıza kanaat getirdiğimiz konular üzerindeki düşüncelerimizi beyan ve ifade ederek paylaşıyoruz.  

Bunun için 7491 SAYILI KANUN ‘un özellik arz eden, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER olaraknitelenenaşağıya alıntıladığım kanun maddelerine sıralı olarak bir bakalım.   

“ 7491SKMADDE30-25/10/1984tarihlive3065sayılıKatmaDeğerVergisiKanununun29’uncumaddesinin(1)numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisi,"

YÜRÜRLÜK: 01/01/2024 ”

İlgimize mazhar olan bu Kanun ‘un 30 uncu maddesinde yapılan değişiklik sonucunda, vergi kesintisi yapanların söz konusu vergileri indirim konusu yapabilmeleri için bu vergileri ödemeleri gerekmektedir.

Söz konusu Kanun Maddesine göre geneli ilgilendirmeyen bu durum yukarıda bahsini ettiğim gibi bazı sektörleri zora sokmaktadır. Yani bir başka ifadeyle sadece iade alacak firmaları ilgilendiriyor.

Dolayısıyla iade alacak firmaların düşünmesi gereken değişiklik, bir nevi mali sistemin henüz tahsil etmediği KDV ‘nin iadesini yapıyordu. Değişen ne oldu?

An itibariyle Katma Değer Vergisi 29/1-ç ile yapılan düzenlemeyle, artık ilgili firmalar sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergileri ödenmeden KDV-1 beyannamesinde indirilmesi imkânı ortadan kaldırılmıştır.

Ta ki tevkif edilen verginin ödendiği tarihe kadar. Yani ne zaman ödenirse o tarihteki ayın 1 nolu KDV beyanında indirim yapılır. Buraya kadar bir şekilde maddenin okur yazarlığında sıkıntı yok gibi görünse de asıl sorun bundan sonra başladığının altını çizelim. Hatta yürürlük tarihinde bile sürecin hatalı olduğuna dair emareler kanaatimce mevcuttur.

1-      01./01/2024 yürürlük tarihi ile başlangıç ayı arasında Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB)‘nın Vergi Takvimi uyum içinde görünmüyor. Bize göre Aralık/2023 döneminden başlaması gereken ilk beyan dönemi(Aralık/2023 Dönemi KDV-2 Beyannamesi Ocak/2024 tarihinde verilmekte) izleyen ayın 21 ine kadar olup, 23 üne kadar da ödenmesi gerekmektedir.

Oysa GİB Vergi Takviminde Aralık/2023 KDV-2 Beyanının 29/Ocak tarihine kadar verilebileceğini görmekteyiz ki, ileriki zamanlarda eleştiri konusu olacağı kanaatindeyiz.

2-      Bir başka durum ise, Kanun Maddesinin lafzında olmayan bir durumla karşılaşıyoruz. Şöyle ki;

Yine Vergi Takvimini referans alırsak, Şubat/2024 döneminde ödenen tevkif edilen vergi, madem ödendiği ayda KDV-1 Beyanında indiriliyorsa, o zaman başlangıç ayı olarak kabul edilen Ocak/2024 Beyan Dönemi değil, bize göre, Şubat/2024 KDV-1 Beyannamesi olması gerekmiyor muydu?

3-      Başka bir senaryo gereği Mükellef 23 üne kadar ödeyemedi ve veya 26-27-28’inde ödediğini varsayalım. Konunun takibi nasıl olacak ve bu takip sonucu ödemeler KDV-1 Beyanı ile aynı süre içinde ödenirse, beyannamelerin elektronik sistemde yapacağı kasılmayı, GİB ‘in nasıl aşacağı merak konusu yapmaktadır. Gelecek aylarda ödemesi yapılan bu tevkif edilen vergilerin yine takibi tartışmalara açıktır.

Söz konusu Kanun’un 31,32 ve 33’üncü maddeleri ile 3065 sayılı Kanun’un 29,36,41 ve 46’ncı maddelerinde yapılan değişiklikler ise sırasıyla aşağıda verilmiştir:

7491 SK MADDE 31- 3065 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "indirim hakkını" ibaresi "indirim veya iade hakkını", "indirim hakkı" ibaresi "indirim veya iade hakkı" şeklinde değiştirilmiştir.”

YÜRÜRLÜK: 01/01/2024

7491SKMADDE32-3065sayılıKanunun41’incimaddesinin(1)numaralıfıkrasındayeralan"vevergikesintisiyapmaklasorumlututulanlar"ibaresimaddemetnindençıkarılmış,bufıkradayeralan"akşamınakadar"ibaresindensonragelmeküzere ",vergikesintisiyapmaklasorumlututulanlarKatmaDeğerVergisibeyannamelerini,vergilendirmedöneminitakipeden ayın YİRMİBİRİNCİgünü akşamınakadar"ibaresieklenmiştir.

YÜRÜRLÜK: 01/01/2024

7491SKMADDE33-3065sayılıKanunun46ncımaddesinin(1)numaralıfıkrasındayeralan"ilevergikesmeklesorumlu tutulanlar,"ibaresimaddemetnindençıkartılmış, bu fıkradayeralan"akşamınakadar"ibaresindensonragelmeküzere", vergikesintisiyapmaklasorumlututulanlarKatmaDeğerVergisibeyannamelerinivergilendirmedöneminitakibedenayın YİRMİÜÇÜNCÜgünü akşamına kadar" ibaresi eklenmiştir.

YÜRÜRLÜK: 01/01/2024

Maddelerden de anlaşılacağı üzere;

a-) KDV iade hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya ve bu şekilde iade hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilendiriliyor;

b-) Mükellefler önce 2 nolu beyannamesini takip eden ayın 21’i akşamına kadar beyan edecekler,

c-) Yine Mükellefler tevkif edilen vergileri izleyen ayın 23’ü akşamına kadar da ödeyeceklerdir.

Sonuç olarak, Meslek Mensupları olarak, ayın 23 üne kadar KDV Beyannamelerini veremiyoruz!
Mükellef teveccühü hariç.

ÖNEMLİ NOT:Çok yakın zamanda söz konusu 3065/29-ç ile alakalı SİRKÜLER yayınlanarak, bilinen tarihlerin öteleneceğini kulis bilgisi olarak verebilirim. Umarım açık ve net bir SİRKÜLER olur. 

      7491 sayılı Kanun

·        İSMMMO-Bazı Vergi Kanunların Da Yapılan Değişiklikler Rehberi  
(7491 Sayılı Kanun)

REKLAM ALANI
6- İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Serdal Yeğen; Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Yanıtladıktan Sonra Moderatör İstanbul SMMM Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin Katılımcılara ve Konuklara Teşekkür Ederek Bir Daha ki Etkinliklerde Buluşmak Üzere Semineri Sonlandırdı.
REKLAM ALANI
“Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolar” konulu seminerimiz
"Uygarlığa Yön Veren Türk Muhasebe Filozofları Üzerine "SMMM Dursun Ali Ayaz' la Söyleşiye Davetlisiniz.
Basın Açıklaması