KAYİK’ler ve BOBİ FRS’yi uygulayan büyük işletmeler ile TFRS'leri uygulayan büyük işletmelerin,
31 Mart 2021 Çarşamba
Bağımsız Denetçi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretleri Açıklanması Hakkında Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
KAYİK’ler ve BOBİ FRS’yi uygulayan büyük işletmeler ile TFRS
KAYİK’ler ve BOBİ FRS’yi uygulayan büyük işletmeler ile TFRS'leri uygulayan büyük işletmelerin, Bağımsız Denetçi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretleri Açıklanması Hakkında Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bağımsız Denetçi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Açıklanması Hakkında Kurul Kararı 30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretlerin açıklanması hakkında Kurul Kararı 30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kurul Kararıyla uluslararası uygulamalar çerçevesinde, bağımsız denetimde kalite ve güvenin artırılması amaçlanmaktadır.

Avrupa Birliği (AB) 2013/34 sayılı Muhasebe Direktifinin 18’inci maddesi uyarınca; kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK’ler) ile büyük işletmelerin, raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti ile bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen diğer güvence hizmetleri, vergi danışmanlık hizmetleri ve bağımsız denetim dışı diğer hizmetlere ilişkin ücretleri finansal tablolarına ilişkin dipnotlarında açıklaması gerekmektedir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) güncellenmiş 2021 Sürümünde, AB mevzuatına uyum sağlanması amacına uygun olarak söz konusu açıklamanın büyük işletmeler tarafından yapılması zorunlu kılınmıştır.

Ayrıca, BOBİ FRS’nin güncellenmesi çalışması kapsamında oluşturulan taslak metin hakkında bazı paydaşlarımızdan alınan görüşlerde TFRS uygulayan işletmelerin benzer bir açıklama yapmasını öngören bir düzenlemenin gerekliliği yönünde geri bildirimler alınmıştır.

Dolaysıyla, AB Muhasebe Direktifinin 18’inci maddesine tam uyum sağlanabilmesi için bu açıklamanın BOBİ FRS’yi uygulayan büyük işletmeler için sınırlı kalmayıp, KAYİK’ler ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulayan büyük işletmeler için de zorunlu hale getirilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Kurul Kararı uyarınca bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretler hakkındaki açıklama, BOBİ FRS 2021 Sürümünün zorunlu uygulama tarihiyle de uyumlu olarak, 1/1/2021 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Bağımsız Denetçi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Açıklanması Hakkında Kurul Kararı


BAĞIMSIZ DENETÇİ YA DA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNDAN ALINAN HİZMETLERE İLİŞKİN ÜCRETLERİN AÇIKLANMASI

Amaç ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamenin 9’uncu maddesinin (b) ve (ğ) bentleri uyarınca; uluslararası uygulamalar  çerçevesinde, bağımsız denetimde gerekli kalite ve güvenin artırılmasını teminen kamu yararını  ilgilendiren kuruluşlar ile büyük işletmelerin bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim  kuruluşundan aldığı hizmetlere ilişkin ücretleri finansal tablolarında açıklamasını sağlamaktır.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kararda geçen;
a) Büyük işletme: 25/3/2021 tarihli ve 1755 sayılı Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal 
Raporlama Standardının Güncellenmiş Sürümünün (BOBİ FRS 2021 Sürümü) Yayımlanması 
hakkında Kurul Kararının 5’inci maddesine göre büyük işletme tanımını karşılayan işletmeyi,

b) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar: Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve 
emeklilik şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık 
yönetim şirketleri, emeklilik fonları, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda 
tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, 
istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği 
için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşları,

c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ç) Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): Kurum tarafından Türkiye Muhasebe 
Standardı, Türkiye Finansal Raporlama Standardı, Türkiye Muhasebe Standardı Yorum ve Türkiye 
Finansal Raporlama Standardı Yorum adlarıyla yayımlanan standartları,

ifade eder.

Karar
MADDE 3 – (1) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak 
TFRS’yi uygulayan büyük işletmeler yıllık finansal tablolarına ilişkin dipnotlarında karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki ücretleri açıklar:

- Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti.

- Her bir hizmet türü için ayrı ayrı olmak üzere; bağımsız denetçi veya bağımsız denetim  kuruluşu tarafından verilen diğer güvence hizmetleri, vergi danışmanlık hizmetleri ve  bağımsız denetim dışı diğer hizmetlere ilişkin raporlama dönemine ait ücreti.

(2) Bu açıklamalar, “Bağımsız Denetçi/Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere  İlişkin Ücretler” başlığı altında ayrı bir şekilde sunulur.

Yürürlük tarihi
MADDE 4 – (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde 
uygulanır. 

Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Kurum Başkanı yürütür
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin