İthalatçıların KDV indirimine kısıtlama
04 Aralık 2023 Pazartesi
24.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri ve . . . .
İthalatçıların KDV indirimine kısıtlama
PERSPEKTİF

İthalatçıların KDV indirimine kısıtlama

Numan Emre ERGİN

24.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri ve haksız rekabetin önlenmesi kapsamında yapılan uygulamalar nedeniyle hesaplanan KDV’nin indirim hakkı kaldırılmıştır. Yapılan düzenleme uyarınca,

İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin,

İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin,

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin

indirim hakkı kaldırılmıştır.

Yapılan düzenleme uyarınca indirim hakkı kaldırılan KDV, ithalatta gözetim, koruma ve haksız rekabetin önlenmesi tedbirleri dolayısıyla yapılan değer artışı ve ödenmek durumunda kalınan ilave mali yüklere isabet eden KDV’dir.

Söz konusu Kararın yayımlanması ile birlikte. eşitli tartışmalar da başlamıştır. Öncelikle bu düzenlemenin bir yasayla mı yapılması gerektiği sorusu akla gelebilir, zira vergisel bir indirimin kısıtlanması söz konusu olduğunda akla ilk gelen sorunun bu olması çok normal. Anayasa’nın 73. maddesinde vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin kanunla koyulup, değiştirilip kaldırılabileceği söylendikten sonra muaflık, istisnalar ve indirimler ve oranlara ilişkin hükümlerde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilebileceği belirtilmiş. KDV Kanunu’nun 36. maddesinde de böyle bir yetki düzenlenmiş. Söz konusu madde uyarınca “Cumhurbaşkanı (KDV) indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye, süresi içinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devrolunan katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına imkân vermeye, iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye yetkilidir.” Bu durumda, düzenlemenin CB Kararı ile yapılmasında bir sorun gözükmüyor. Diğer taraftan, kanunda alt alt sınır açısından bir belirlilik olmadığı şerhini de düşmek gerekir.

Ortaya çıkan diğer bir soru ise indirilemeyecek olan bu KDV’nin akıbeti ile ilgili. KDV Kanunu’nun 58. maddesinde mükelleflerin indirebildikleri KDV’yi gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alamayacakları düzenlenmiştir. Bu hükmün mefhum-u muhalifinden mükelleflerin indiremedikleri KDV’yi gider olarak dikkate alabilecekleri sonucu çıkmaktadır. Bu nedenle, söz konusu CB Kararı ile indirim hakkı kaldırılan KDV’nin gider veya maliyet (stoklar/emtia açısından Vergi Usul Kanunu’nun 262. maddesi 4. fıkrası uyarınca maliyet) olarak dikkate alınabileceğini değerlendiriyorum.

Söz konusu düzenleme 24 Kasım 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Dolayısıyla, Kasım ayına ilişkin KDV beyannamelerinin indirilemeyecek olan KDV’nin ayıklanarak verilmesi gerekmektedir. Şirketlerin bundan sonraki dönemlerde bu ayrıştırmayı sağlayacak sistemler ve hesaplamalar geliştirmesi gerektiği muhakkak. Mali müşavirlerin iş yükü biraz daha artacak gibi durmaktadır.

Söz konusu CB Kararı ile neden böyle bir düzenleme yapıldığını tam olarak bilmesek de ithalatta vergi gelirini artırmak, ithalat maliyetini artırarak yerli üreticiyi korumak amacıyla yapılmış olabileceği düşünülebilir. İthalatta gözetim, koruma ve haksız rekabetin önlenmesi için uygulanan vergiler nedeniyle oluşan KDV’nin indirim hakkının kısıtlanmasının ithalatçıların maliyetini artıracağınında şüphe yok. Bu durum, ister istemez ithal ürünlerin fiyatlarında enflasyonist bir etki yaratacaktır. Sırf KDV’nin indirim hakkı kaldırıldı diye ithalatın azalacağını zannetmiyorum. Düzenlemeyi genel olarak mükelleflerin gerçekte yüklendikleri KDV’yi indirememesi ve bu durumun KDV’nin felsefesine aykırı olması nedeniyle olumlu karşılamadığımı belirtmek isterim.

Eğer bir sürpriz yapılıp da bu CB Kararı nedeniyle indirilemeyen KDV’nin gider olarak da dikkate alınamayacağı yönünde bir düzenleme yapılmazsa Karardan olumlu etkilenecek kesim, sürekli olarak devreden KDV beyan eden ithalatçılar olarak gözükmektedir. Böylece bu durumdaki ithalatçılar devletten alamadıkları bu KDV’lerin bir kısmını gider yazmak süretiyle kurum kazancından indirerek geri almış olacaklardır. Kim bilir; belki de bu düzenleme devleti faizsiz fonlayan bu kesimin lobisiyle yapılmıştır...

Sözün özü: Birine yapılan indirim, başkasına yapılan bindirimdir. 828.11.2023-Ekonomim)
REKLAM ALANI
6- Eğitmen SMMM İlker Esin "Vergi Usul Kanunu (VUK) Kapsamında Enflasyon Muhasebesi" (Mali Müşavir Gözüyle Mizan Üzerinden Örneklerle Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Zaman Zaman Gelen Soruları Yanıtladı.
REKLAM ALANI
2023 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1 Mart – 1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) . . . . .
TÜİK'e göre şubatta aylık enflasyon yüzde 4,53 olurken, yıllık enflasyon yüzde 67,07'ye yükseldi. ENAG yıllık enflasyonu yüzde 121,98 olarak hesapladı.
Gazetemizde 19 Şubat’ta yayınlanan “Kaynana Vergisi” ve 27 Şubat’ta yayınlanan “Misafir Vergisi” köşe yazılarım gerek kamuoyunda . . . .
Vergi uygulamalarında Eurobondlar devlet tahvili ve Hazine bonosu gibi değerlendirilebilir Eurobondların alım-satımından doğan . . . .
Değer artışı kazancı için yapılan gayrimenkul alım ve satımından elde edilen gelirin vergilendirilmesi gerekiyor.
Menkul sermaye iradına göre, belirlenen bazı durumlarda mükelleflerin yıllık Gelir Vergisi beyanname zorunluluğu bulunuyor.
İşverenlerin İş Kanunu bakımından yükümlü oldukları hususlardan birisi de herhangi bir işçinin işten ayrılması durumunda; işçinin yaptığı . . . .
Gelir vergisi beyan dönemi bugün başlıyor. Beyanname verecekler için, işte pratik bazı bilgiler.
Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Kanuna göre mahiyetlerine göre gelir unsurları; ticari kazanç,
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinde düzenlenmiş olmakla birlikte . . . .
Belirli bir tutarın üzerinde gelir elde edenler ile sporculara 2019’da çıkarılan kanun ile beyanname zorunluluğu getirildi.
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı:
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
1-7 Mart Muhasebe Haftası’ çerçevesinde düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılımınızı bekleriz…
Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Rehberi Yayınlandı