İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu (İÇDMB)’ndan
19 Mayıs 2020 Salı
"Akademik Meslek Odaları Yasalarının Değişim Girişimlerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu"
İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu (İÇDMB)’ndan
İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu 
(İÇDMB)’ndan

"Akademik Meslek Odaları Yasalarının Değişim Girişimlerine İlişkin"

KAMUOYU DUYURUSU

Cumhurbaşkanı talimatıyla gündeme getirilen Meslek Odalarına ilişkin yasal düzenleme girişimleri, ülkemizin her geçen gün bozulmakta olan demokratik yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Taslak metin, Akademik Meslek Mensuplarının ülkemize özgürce değer yaratmaları ve toplumsal yarar sağlamaları bakımından sakıncalı hükümler içermektedir.

Meslek Odalarının örgütlenme özgürlüğüne müdahale edilmesi, demokratik haklarının kısıtlanması, mali ve idari anlamda baskı uygulanması kabul edilemez.

Tüm akademik Meslek Odalarında kayıtlı Doktor, Avukat, Eczacılar, Tabipler, Diş Hekimleri, Mimar Mühendisler gibi Mali Müşavirler Odalarında kayıtlı meslek mensuplarımızın da çok büyük çoğunluğu, ülkesini seven çağdaş ve demokrat insanlardır.

Bu nedenle Biz İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu (İÇDMB) olarak Meslek Odalarının yasalarında, Meslek Odalarının görüşlerinin dikkate alınmadan yapılacak her türlü düzenleme girişimini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Meslek odaları ve meslek mensupları Mali ve idari özerkliklerini ellerinden alan, örgütsel yapılarını parçalayan tepeden inme kararlarla değil; bugün Dünyada olduğu gibi ancak kendi mesleki standartlarını kamu çıkarı doğrultusunda kendileri geliştirerek toplumun hizmetine sunabildikleri zaman daha çok saygınlık elde edebilir ve meslekleri sayesinde onurlu bir yaşam standardına kavuşabilirler.

Meslek odalarımızın vergi, ekonomi, sağlık, hukuk, çevre ve mühendislik alanlarında topluma daha çok katkı verebilmelerinin önünü açmaya çalışmak varken, bütün bu odalara kayıtlı meslek mensuplarının büyük bir çoğunluğunun karşı çıktığı, yalnızca seçim ve yönetim sistemlerini değiştirmeyi hedefleyen bir yasa demokratik olamaz, kabul edilemez.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bütün meslek mensupları büyük özveriyle üzerlerine düşeni yapmaya çalışırken ve sağlık toplum için en temel konu halindeyken asıl siyaset yapmak; mesleklerine ve meslek örgütüne sahip çıkmaya çalışanları hedef göstermek ve bu değişikliklerden çıkar ummaktır.

Bu vesile ile Genel Kurulun seçtiği ve temsili yetkisini verdiği İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası‘ ( İSMMMO) nın temsil edildiği İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu ( İMOK ) tarafından hazırlanmış olan basın bildirisini tamamen destekliyoruz. Odamızın ve yöneticilerimizin sonuna kadar yanındayız.

Bununla birlikte; yasal bir hak ve ödev olarak ifade edilen ve yapılacak olası bir yanlıştan dönülmesi için ilgililere demokratik bir çağrı niteliğinde olan bu bildiriyi; ötekileştirme, nefret ve iftira dolu açıklamalarla karalamak ve tehdit etmek ancak bir bağnazlıkla açıklanabilir.

Esasen böylesi saldırgan bir üslup ile en temel demokratik taleplere karşı gösterilen tahammülsüzlüklerin toplumda, meslek örgütümüzde ve meslek camiasında karşılığı yoktur. Ne olursa olsun iktidarda olmaktan başka hedefi olmayan saldırı dilini bir prensip edinen anlayışların; mesleki konularda olduğu gibi, kamu yararı ve ülkemizin aydınlık geleceği içinde özgün ve yararlı bir düşünce oluşturamadığı ortadadır.

Meslek mensubunun sırtına bindirilen her türlü iş yüküne, düşük ücretlerle bu kadar çok işi yapmak zorunda bırakılmasına ve yasal düzenleme bekleyen pek çok soruna rağmen, bunlara karşı tek bir söz söylememiş olmaları 20 yıla yakın zamandır bu anlayışın en tipik özelliklerinden bir başkası olmuştur.

Bizler nefret söylemleri ve bu ötekileştirme oyunlarına gelmeyeceğiz. Her türlü provokatif söylemlere rağmen Demokrasiye olan sarsılmaz inancımız ve hukuk devletine olan bağlılığımızla bize yakışan bir tarzda doğruları ve yanlışları söylemeye devam edeceğiz.

Meslek Odaları Kamu Yararı Esasında kurulmuş Anayasal kurumlardır. Toplumun kılcal damarları olan meslek odalarını işlevsiz kılacak, onları üyelerinden ve toplumdan koparacak hiçbir düzenlemenin ülkemize yararı olamaz.

Bu çerçevede içinden geçtiğimiz bu zor günlerde oldu bitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı doğru bulmadığımızı kamuoyuna duyururuz

Kamu Yararı Esasında;

Ülkemizde Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi,

Meslek Odalarının İş Birliği ve Dayanışması ile sağlanabilecektir.

İSTANBUL ÇAĞDAŞ DEMOKRAT 
MUHASEBECİLER BİRLİĞİ GRUBU (İÇDMB)

Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Her şeyden önce, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uyum sağlamaları halinde,. . . .
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi . . . .
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan . . .
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...