İşlerimiz uzaktan çalışmaya uygun mu?
02 Nisan 2021 Cuma
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile . . .
İşlerimiz uzaktan çalışmaya uygun mu?
İşlerimiz uzaktan çalışmaya uygun mu?

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ve uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlendi.
Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca; uzaktan çalışmaya ilişkin olarak yapılacak iş sözleşmeleri, Kanun'da belirtildiği gibi yazılı şekil şartına bağlandı. Sözleşme kapsamında (i) işin tanımı, (ii) yapılma şekli, (iii) işin süresi ve yeri, (iv) ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, (v) işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına yönelik yükümlülükler, (vi) işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alması gerektiği düzenlendi.

UZAKTAN ÇALIŞMA NASIL TALEP EDİLECEK?

Talep yazılı olarak yapılacak ve belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilecek,
Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin uzaktan çalışmaya uygun olup olmadığı konusunda belirli kıstaslar kullanılabilecek,

Talebe ilişkin değerlendirme sonucu 30 gün içinde işçiye yazılı olarak bildirilecek,
Talebin kabul edilmesi halinde iş sözleşmesinde belirtilen hususlara uygun şekilde sözleşme yapılacak,

Uzaktan çalışmaya geçen işçi, tekrar iş yerinde çalışma talebinde bulunabilecek ve böyle bir durumda işveren talebi öncelikli olarak değerlendirecek,

Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle iş yerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanması durumunda, uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacak.

ÇALIŞANLARIMIZ ŞANSSIZ

Pandeminin bir ülkenin ekonomisine uzun vadeli etkisi, oradaki işlerin ne kadarının evden yapılabildiğiyle de doğrudan ilişkili.

Chicago Üniversitesi profesörleri Dingel ve Neiman, 800 iş türünün hangilerinin evden yapılabileceğini araştırdıktan sonra, bu iş kollarının hangilerinin ABD'de mevcut olduğunu inceledi ve ülkedeki işlerin yüzde 37'sinin evden çalışmaya müsait olduğunu buldu. İsveç ve Birleşik Krallık'ta işlerin yüzde 40'ından fazlası evden yapılabilirken, bu oran Meksika ve Türkiye'de yüzde 25'in altında.

Denetim ve danışmanlık şirket olan PwC'nin Haziran ayında yaptığı bir araştırmaya göre; ABD'deki ofis çalışanlarının yüzde 83'ü, pandeminin ardından da haftada en az bir gün evden çalışmak istiyor.

Google, Amazon ve Ford gibi uluslararası şirketler evden çalışmaya devam ederken, Facebook, Fujitsu ve Siemens'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şirket, evden çalışmayı kalıcı hale getirdiğini duyurdu. Büyük şirketlerin CEO'larıyla yapılan bir anket, üçte ikisinin ofislerini küçültmeyi planladığını ortaya koydu. Pinterest, ağustos ayında San Fransisco'daki 45 bin metrekarelik ofisinin kira sözleşmesini iptal etmek için 90 milyon dolar ödedi.

Dünya genelinde hukuk alanındaki işlerin yüzde 97'si evden yapılabilirken; bu oran finansta yüzde 88'e, ulaşımda yüzde 3'e; çiftçilik, balıkçılık ve ormancılık sektöründe yüzde 1'e düşüyor. Araştırmaya göre; mesleklerin gelişmiş ülkelerde evden çalışmaya daha müsait olduğu, yoksul ülkelerde ise olmadığı sonucuna varıldı. Türkiye ise, OECD ülkeleri arasında evden çalışmanın en az mümkün olduğu ülke çıktı.

 TERCİH NET

Ülkemizde uzaktan çalışma müessesi “Kısa Çalışma Ödeneği'' uygulaması ile bir anlam ifade edecekti. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 01 Nisan 2021 tarihi itibarıyla artık uygulanmıyor olması, uzaktan çalışma düzenini engelleyecektir. Çalışan daha düşük bir ücrete razı olursa; uzaktan çalışma yapması mümkün olacaktır. Açıklanan uzaktan çalışma düzeni, yine çalışanın istismarına ve hak kaybına neden olacaktır.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasını kaldırıp, TL mevduatta düşük stopaj uygulamasını tekrar erteleyenlerin tercihi çok net değil mi?
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin