İntifa hakkında veraset ve intikal vergisi sorunsalı
26 Eylül 2022 Pazartesi
Son zamanlarda vergi daireleri tarafından miras yoluyla intikal eden gayrimenkul ile gayrimenkul üzerinde yer alan . . . .
İntifa hakkında veraset ve intikal vergisi sorunsalı
SERBEST KÜRSÜ

İntifa hakkında veraset ve intikal vergisi sorunsalı

Selçuk Turgay AZAK
Vergi Müfettişi / Ekonomist

Son zamanlarda vergi daireleri tarafından miras yoluyla intikal eden gayrimenkul ile gayrimenkul üzerinde yer alan murise ait intifa hakkının da veraset ve intikal vergisine konu olacağına dair vergi tarh işlemleri yapıldığına şahit olabiliyoruz. Ancak biz, intifa hakkının veraset ve intikal vergisine konu olamayacağını düşünmekteyiz.

İntifa hakkı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 794 ila 822 maddelerinde düzenlenmiştir. Mezkur Kanunun ilgili bölümlerinde yer alan hükümlere göre, intifa hakkı kişiye ilişkin düzenlenen bir müessese olup, sahibinin kişiliğine özgülenen bir hak olmakta, bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlamaktadır. Diğer taraftan ilgili Kanunun 796 ncı maddesinde yer aldığı üzere hak sahibinin ölümü intifa hakkının sona ermesine sebep olmaktadır. Ancak ilgili madde de ölüm ile intifa hakkının sona ermesi durumu malikin terkini istemesi ile de mümkündür. Dolayısıyla intifa hakkının ölüm ile birlikte sona ermesi sebebiyle devir konusu olamayacağı hususu açıktır. Bu durumdan hareketle intifa hakkı veraset ve intikal vergisine konu olamayacaktır. Vergileme tekniği ve ruhu açısından 4T sürecinin (Tarh- Tebliğ – Tahakkuk – Tahsil) başlaması için önce verginin konusunun olması gerekir. Konusu oluşmamış bir durum üzerinden vergi alınması T.C. Anayasası'nın 73 üncü maddesinden kaynaklanan “Kanuni Vergilendirme İlkesi” ne de aykırı olacaktır.

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 14/06/2013 tarih ve 97895701-160[1-2012/5-1.4-4176]-855 sayılı özelgede;

‘‘………………

Ayrıca intifa hakkı, Türk Medeni Kanunu'nun 797 nci maddesine göre şahsa bağlı bir hak olması nedeniyle sahibinin ölümü ile son bulmakta ve kuru mülkiyetle birleşmektedir. Diğer bir ifade ile intifa hakkı, sahibi öldüğü zaman mirasa dahil olmamakta, doğrudan kuru mülkiyet sahiplerine geçmektedir.

……………..’’ ifadeleri yer almaktadır.

Bu kapsamda mirasçılara miras yoluyla intikal eden gayrimenkul üzerinde bulunan intifa hakkı için ayrıca veraset vergisi ödenmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Ayrıca sonrasında miras yoluyla intikal eden gayrimenkulün mirasçılar tarafından üçüncü kişilere satılması durumunda da gayrimenkulün üzerinde daha öncesinde intifa hakkı olmuş olsa da ölüm ile birlikte intifa hakkı sona erdiğinden, kullanım hakkı kuru mülkiyet hakkından ayrı düşünülemeyecek ve karşılıksız devredildiği şeklinde yorumlanarak intifa hakkına konu yararlanma hakkı üzerinden ayrıca üçüncü kişilerden de intikal vergisi alınması isabetsiz olacaktır. (Dünya)
REKLAM ALANI
7- Uyumsoft Yetkilisi Esin Çatıkkaş, Uyumsoft Olarak Vermiş Oldukları Hizmetler Hakkında Bilgi Vermek İçin Kürsüye Davet Edildi.
REKLAM ALANI
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN, Sosyal Güvenlik Kurumu “2022 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Faaliyetleri” . . .
Okurlara yararlı olabileceği inancı ile her ay, bir önceki ayın önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerinin özetlerini yayınlama . . .
04.01.1961 tarih ve 213 sayılı VUK’un 359’uncu maddesinde vergisel işlemler yönünden kaçakçılık suçları hüküm altına alınmıştır. Buna göre . .
Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili Ağustos ve Eylül aylarında altı makale yazdım. Birinci makalede genel olarak mevzuatı özetleyip bir . . .
2022 yılı sona yaklaşırken işletmelerimiz ve kurumlarımızın alacaklarının tahsil edilebilme risk derecesini değerlendirmeleri, gerçek
Bazı yasal düzenlemelerin uygulamasına baktıkça, insanlarımız bunlardan yararlansın diye mi yoksa yararlanmasın diye mi çıkarıldığını . . .
9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . .
TÜRMOB bilindiği gibi ülkedeki mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin üye oldukları bir birliğin adı
Ücretli çalışanlar için vergi diliminde tarife tartışmalarına son vermek için, ücretlilere farklı, diğer 6 gelir unsurlarına ise ayrı beyanname . . .
2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere Türmob seçimleri 7 yönetim çağdaş, 2 yönetim meslekte birlik üyesi ile sonuçlanmıştı.
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun... İktisadi Dayanışma Haber Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. Ekim ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetleri, “Yeniden Değerleme ve Vergi . . . .
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca “Bu kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan . . . .