Her mükellef hapsi tadacak…
27 Aralık 2020 Pazar
Vergi Usul Kanunu'nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları”nı düzenleyen 359. maddesinde 4369 sayılı Kanun ile 1998 yılında bazı değişiklikler yapıldı.
Her mükellef hapsi tadacak…
Her mükellef hapsi tadacak…

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Vergi Usul Kanunu'nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları”nı düzenleyen 359. maddesinde 4369 sayılı Kanun ile 1998 yılında bazı değişiklikler yapıldı. Daha sonra çıkartılan 4444 sayılı Kanun ile 4369 sayılı Kanun'un birçok hükmü düzeltilmiş iken, V.U.K'nun bu maddesine dokunulmadı. 4369 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu 359. maddesindeki suçların işlenmesi durumunda, çift defter tutmak dışındaki suçlarda vergi ziyaı yani hazine zararı aranmayacağı gibi suçun işlenmesi için bilerek kullanma (kast) unsuru da aranmayacaktır.
 

Bu yanlış düzenleme, “Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun sahte belge düzenleme ve kullanmada her hesap dönemine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanır” şeklinde görüş oluşturması ile birleşince, “Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet suçundan” vergi mükelleflerine cezaevlerinin kapısı ardına kadar açılmış oldu. Beş yıl üst üste sahte belge kullanan mükelleflere, 25 yıl hapis cezası veren mahkemeler ve mahkeme kararları mevcuttur. Bugün itibarıyla Asliye Ceza Mahkemeleri'nde sonuçlandırmayı bekleyen 70.000'in üstünde dosya olup, sonuçlanan davalarda mahkûmiyet oranının % 60'larda olduğu dikkate alındığında durumun vahameti ortadadır.

Bugün sizlere özellikle sahte belge kullanma suçu isnat edilen mükelleflerin yaşadığı problemleri açıklamak istiyorum.

CEZA HUKUKU NE DİYOR?

Kaçakçılık suçu, kanuni dayanağını V.U.K'un 359. maddesinden alır. Konumuz olan sahte belge kullanma suçu Vergi Usul Kanunu'nun 359 maddesinin (b) bendinde düzenlenmiştir.

■ Maddi Unsur

Suçtan söz edilebilmesi için; öncelikle, failin olumlu veya olumsuz bir hareketinin ve bu hareketinin hukuka aykırı bir sonucunun olması gerekmektedir. Yani, maddi unsurun, “hareket + sonuç + nedensellik bağı” şeklinde bir bütün halinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 26.09.2019 tarih, 2018/21-396 E. – 2019/567 K. sayılı ilamında; “..Buna göre; gerçek bir muamele veya durum olmadığı hâlde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. Örneğin, satın alınmayan mal veya hizmetin alınmış gibi fatura düzenlenmesi faaliyeti sahtecilik, düzenlenen fatura da sahte belgedir. Madde metninde sahte belge tanımı yapılırken özellikle belge içeriğinin gerçeğe aykırı düzenlenmesinden bahsedilmektedir. Sahte olarak basılmış ya da mükellefin rızası dışında mükelleften elde edilmiş belgeler de sahte belgedir, ancak bu şekilde maddi olarak yapılan sahteciliklerde dahi sahte fatura düzenleme ve kullanma suçlarının özelliği nedeniyle belgenin, gerçek bir muamele veya durum olmadığı hâlde bunlar varmış gibi düzenlenmesi gerekmektedir.” şeklinde görüşünü ortaya koymuştur.

■ Manevi Unsur

Suçun manevi unsuru; failin bu suçu işlerlerken belgenin sahteliğinden haberdar olarak, bilerek düzenlemesi veya kullanmasıdır. Ceza Hukuku'nda bu husus “kast” olarak tanımlanır. Ancak Vergi Usul Kanunu'nda 4369 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra “bilerek” ifadesi çıkartıldığı için, “kast unsuru” aranmamaktadır.

Maliye Bakanlığı, Kanun'un oluşturduğu sorunları görüp, 2001 yılında 306 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ni yayımlamıştır. Kanun'un oluşturduğu boşluğun Genel Tebliğ ile düzenlenemeyeceği tartışmalarına girmeden, Tebliğ ile yapılan düzenlemenin de sorunları ortadan kaldırmadığını ifade etmek isterim. Bu Tebliğ ile vergi müfettişleri, Ceza Mahkemesi yerine konulmuş, Vergi Usul Kanunu'nun 337. maddesindeki “ceza suçu işleyene verilir” hükmü de dikkate alınmadan, şirketlerin yönetim kurulu üyeleri sanık sandalyelerine oturtulmaya başlanmıştır.
Yargıtay ve Danıştay'ın yerleşik içtihatlarında; sahte belge kullanma suçlaması yapılabilmesi için, “derinlemesine bir araştırma” yapılması gerekliliği ifade edildiği halde, hiç derinlemesine araştırma yapmadan varsayım ve kanaat ile raporlar oluşturulmaktadır. Hatta, mükelleflerin 7143 sayılı Kanun'un matrah artırımından yararlanmış olmaları bile, sahte belgeyi “bilerek” kullanmalarına delil yapılmaktadır.

■ İspat

Sahte belge kullanmakla suçlanan mükelleflerin fatura konusu mal veya hizmetin tedarik sürecinden başlamak suretiyle, kendisine ulaştırılmasına kadar geçen iki aşamadaki depolama, nakliye ve mal alımlarına ilişkin belgeleri, gerçekleşen ödemelerin banka kayıtlarını, üretim yapılan bir tesis ise üretim tasdik raporlarını, fiili tüketim belgelerini, enerji sarfiyat belgelerini, personel giderlerini ve sair her türlü belgeyi ibraz ederek sahte olduğu iddia edilen faturanın fiiliyatta sahte olmadığı mal veya hizmet alım satımının gerçek olduğu yönünde olumlu kanaat oluşturmaları gerekmektedir. Aslında mükelleflerin sahte belge kullanmadığını ispat külfetinin olmaması, raporu yazan müfettişlerin bu hususu ispat etmesi gerekmektedir.

ÇÖZÜM…

Hazırlanmakta olan Hukuk ve Ekonomi Reformu paketine, Vergi Usul Kanunu'nun 359. Maddesinde değişiklik yapan düzenlemeler de ivedilikle eklenmelidir.

Ceza Hukuku'nun genel ilkeleri dikkate alınarak; madde metnine “kast” unsurunun yani “bilerek” ibaresinin eklenmesi, ayrıca suçtan hazinenin zarar görmüş olması koşulunun da aranılması gerekir.
Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yer alan 8.500 vergi müfettişinin büyük çoğunluğu son bir yıldır; 7143 sayılı Kanun'a göre matrah artırımı yapıp, ödemelerini de eksiksiz yerine getiren mükellefler nezdinde vergi incelemeleri yürütmektedir. Bu vergi incelemeleri sonucunda; Hazine'ye tek kuruş vergi girmeyecek olmasına rağmen, barışalım çağrısına uyarak matrah artırımında bulunan mükellefleri Ceza Mahkemeleri karşısına çıkartmak için yoğun mesai harcanmaktadır.

Elinizdeki bu kadar geniş ve nitelikli kadroyu, devletin vergi gelirlerini artırmak ve vergi kaçağını ortaya çıkarmak için kullanmak yerine; zaten %1.45 olan vergi inceleme oranı ortada iken, mükellefleri hapse attırmak için kullanmanın kime ne faydası olduğunu anlamış  değilim.İncelemelerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için; gerçekte incelenmesi gereken sektör ve mükellefleri pas geçip, verimsiz incelemelere yönelmek insan kaynağının israfı değil midir? (26.12.2020)
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)
Günümüz koşullarında para alış verişlerinin bankalar kanalı ile yapılması çok hızlı ve pratik bir hal almıştır.
Prim borçluları sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabilecek GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, yapılandırma kanunu kapsamında oda aidat . . .
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını bildirdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bugüne kadar kentin geleceği, kent halkının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, kentimizin doğa harikası . . . .
Geçen yazımda 2020 yılı emlâk vergisi değeri 5 milyon lirayı aşan konutların, 5.227.000 Lirayı aşan değeri üzerinden değerli konutlar vergisine
Uygulamada “naylon fatura” olarak bilinen sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma ülkemizin . . .
Değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutların vergilendirilmesini öngören düzenlemede beyanname verme süresi 20 Şubat’ta dolacak . . . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 28 bin TL artırılarak 268 bin TL'ye yükseltildi.
Geçen hafta köşemde, “Akaryakıt dağıtım şirketi mi, sahte fatura üretim merkezi mi?” başlıklı yazımı okumuştunuz.
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ek 11'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu . . . .
Çoklu baro kararını içeren "Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ...
7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren vergilerden bir tanesi de . . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi uyarınca “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi