Gerçek faydalanıcı bildiriminde belirsizlikler..
01 Ekim 2021 Cuma
Vergi uygulamalarındaki bazı sorunların giderilmesi, kayıt dışılıkla ve suç gelirlerinin aklanması ile . . . .
Gerçek faydalanıcı bildiriminde belirsizlikler..
ÖZGÜRCE 

Gerçek faydalanıcı bildiriminde belirsizlikler..  

Celal Özgüroğlu 
Mali Müşavir – Bağımsız Denetçi                                                                                                                                                                 
Vergi uygulamalarındaki bazı sorunların giderilmesi, kayıt dışılıkla ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadele noktasında çok önemli ve olumlu bir adım olarak görülen gerçek faydalanıcının belirlenebilmesi konusu, 13 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 529 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile hayatımıza girmiş bulunuyor. 

Bu tebliğle 3568 sayılı Kanun’a göre yetki almış meslek mensuplarına iki ödev yüklenmiştir.  Bunlardan ilki potansiyel bir ödevdir. Buna göre bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde Başkanlığa bildirmek zorundadır. Bu kişilerin zaten Tedbirler Yönetmeliği kapsamında müşterilerinin gerçek faydalanıcı bilgisini temin etme yükümlülüğü öteden beri vardı. Getirilen yeni ödev ise bu bilgilerin talep edildiğinde Gelir İdaresi ile paylaşılma zorunluluğudur.

Meslek mensuplarına yüklenen ikinci ödev ise gerçek faydalanıcı bilgisini bir vergi beyannamesi gibi müşterileri adına verme yükümlülüğüdür. Esasında bu durumda meslek mensubu aracı sıfatıyla müşterisi adına işlem yapmaktadır.

Peki, meslek mensupları gerçek faydalanıcıyı tespit etmek için adımlar atmalı ve gerekli tedbirleri almalı mıdır? Tedbirler yönetmeliğinin 17. maddesiyle meslek mensuplarına gerçek faydalanıcıyı tespit etme noktasında “gerekli tedbirleri alma” görevi verilmiştir. Ancak Tebliğe göre böyle bir yükümlülük yoktur. Gerçek faydalanıcının kim olduğunu araştırmanın, bunun için ilave çalışmalar, yazışmalar yapmanın, meslek mensuplarının görevi olmadığını düşünmekteyiz.

Gerçek faydalanıcının bildirilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması durumunda ise bu fiili işleyen mükellefe 213 sayılı Kanunun mükerrer 355. maddesinde yer alan ceza uygulanacağı hüküm altına alınmış olması bazı eleştiri ve sorunları da beraberinde getirmiştir.

Bilgi vermekle yükümlü olanların tanımı oldukça geniş tutulmuş olup, birtakım istisna ve muafiyetler tebliğde yer almamıştır. Tüzel kişilerde, yüzde 25’i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortaklar kolaylıkla tespit edilirken, dar mükellefiyetlerde ve hamiline yazılı hisse sahibi gerçek kişilerin belirlenmesi pek de kolay olmayacaktır. Ayrıca, yüzde 25’i aşmayan hakim ortaklık yapılarında gerçek faydalanıcının bildirim dışında bırakılmış olması başka sorunların kaynağı olacaktır.  

Halka açık yabancı sermayeli şirketlerde yüzde 25’i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortağın bulunmaması halinde gerçek faydalanıcının belirlenmesi oldukça zordur.

Tebliğde gerçek faydalanıcı bilgilerinin idare tarafından ne kadar süreyle saklanacağı, yurt içi ve yurt dışı paylaşımı, kişisel verileri koruma kanunu ile olan ilişkisinde sorulan sorulara net yanıt verilmemiştir.

Gerçek faydalanıcıya ilişkin bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında uygulanacak cezai yaptırım sadece usulsüzlük cezasıyla sınırlı olup olmayacağı veya başka cezaların varlığı belirsizdir.

Meslek mensuplarına bir kamusal görev olarak,  bazı yükümlülükler ve sorumluluklar getirilmiş olmasına karşılık, bu meslek mensuplarına aynı zamanda bazı kamusal güvenceler verilmemiştir.

Gerçek faydalanıcının bildirimine ilişkin konu kamuoyunda yeterince tartışılmadan, yükümlülüklere ilişkin uygulama rehberleri hazırlanmadan, taraflara gerekli eğitimler verilmeden ve tebliğdeki eksiklikler giderilmeden bildirimlerin çok kısa süre olan 31/08/2021 tarihinde sona ermesi ciddi sıkıntılara yol açmıştır. 

Nitekim Gerçek faydalanıcı bildiriminde bulunulmadığı gerekçesi mükelleflerin usulsüzlük cezası ile karşılaştıkları bir kısım meslek mensuplarının sosyal medya paylaşımlarından anlaşılmaktadır.

Görüşümüze göre tebliğdeki belirsizlikler giderildikten sonra uygulamanın hayata geçirilmesi ve bu arada uygulanan usulsüzlük cezalarının af edilmesi vergi adaletinin sağlanması adına yararlı olacaktır. 
5- Divan Başkanı Numan Sağ Genel Kurulu Yönetti. Genel Kurulun Tamamını ve Konuşmacıların Taamamını Bu Bölümde İzleyebilirsiniz..
Köşemde, 10.07. 2020 tarihinde “Gri liste tehlikesi” başlıklı yazımı okumuştunuz. Bu uyarımın üzerinden 1.5 yıl geçmeden Türkiye Mali . . . .
Zaman zaman kamu kurumlarının özellikle belediyelerin kendilerine yakın gördükleri bazı dernek ve vakıflara nakit para aktarımında . . . .
7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine yeni bir düzenleme eklenmiştir.Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve . .
El birliği mülkiyet halinde, mülkiyet hakkına sahip ortakların her birinin doğrudan doğruya mülkiyeti kullanma hakları yoktur. . . . .
Tak tak tak! Kapı şiddetle çalınıyor. Hayırdır, sabah sabah kim o derken bir bakıyorum . . . .
Girişim sermayesi yatırım fonları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 54’üncü . . .
Bilindiği üzere bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama
YILDIZ Holding, 2018’in ilk aylarında bankalarla 6.5 milyar dolarlık kredi yeniden . . . .
Çağımızın meşhurları olan internet ünlüleri, bir başka deyişle fenomenleri internetten elde ettikleri şöhretlerini gelire dönüştürebiliyorlar.
Başlık bana ait ama kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tam da bunu söylüyor. Kanun özetle, borçlarını . . . .
Uzun zamandır yeni kuruluş faaliyet izinleri durdurulan döviz büfelerinin kuruluş ve faaliyet . . .
Farkında mısınız bilmiyorum ama, son zamanlarda devamlı eleştiren ve/veya eleştirecek . . .
Pandemi süreci hem dünyada hem de Türkiye'de e-ticaretin müthiş şahlanışına neden oldu. . ..
3600 ek gösterge seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte yeniden hükümet tarafından gündeme getirilmeye başladı. . . . .
Kendi isteğiyle işten ayrılan kişi tazminat talebinde bulunmamışsa, daha sonra talep edebilir mi? Aradan 10 sene geçmiş durumda.
Güncel Değişikliklerden sıcağı sıcağına haberdar olmak için ; Telefon numaranız veya E-mailiniz adresinizde herhangi bir değişiklik var ise;
Yeni vergi düzenlemesine göre; yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan 835 bin esnaf vergiden muaf tutulacak.