Gerçek Faydalanıcı Kim (!)
30 Ağustos 2021 Pazartesi
13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 529 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 01.08.2021 tarihi
Gerçek Faydalanıcı Kim (!)
Görü-yorum

Gerçek Faydalanıcı Kim (!)

SMMM Hıdır Daşta
hidirdastan@mynet.com

13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 529 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 01.08.2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere “gerçek faydalanıcı bilgisi” bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir. Bildirim 31.08.2021 günü sonuna kadar elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına verilecektir.

Peki kimdir bu gerçek faydalanıcı ve neden ihtiyaç duyuldu buna? Tebliğ gerçek kullanıcıyı “Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler” olarak ifade eder. 

Ülkemizin de üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’nin Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu’nun “şeffaflık ve bilgi değişimi” konusunda üye ülkelerin uyması gereken uluslararası asgari standartları dâhilinde  “tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcısının bilinmesi” bu bakımdan önem arz etmektedir.

Özünde yayımlanan 529 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğini amaçları bakımından eleştiremeyiz. Mali Müşavir dostum Selahattin İpek konuyla ilgili makalesinde tebliği gayet güzel açıklamış; tebliğin çakıştığı kanunları ve mükellefi ve Mali Müşavirin durumunu gayet güzel resmetmiş. Çok da güzel bir ifade kullanmış “mükellef” ile ilgili olarak; “mükellefleri” bekleyen esaslı tehlike demiş, ben de bu makalede “Mesleği ve Mali Müşavirleri” bekleyen esaslı tehlikeden bahsetmek istiyorum.

Öncelikle 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2A numaralı “mesleğin konusu” başlığına göz gezdirelim. Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; 

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. 

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. 

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. 
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci Mali Müşavir denir.

En sade ve en açık ifadeyle Mali Müşavirin yapacağı işler şu şekilde olur. Gerçek veya tüzel kişi ya da kişiler bir mükellefiyet tesis etmek isterlerse, Mali Müşavire gidip gerekli belgeleri verir ve Mali Müşavir de o belgeler üzerine çalışmalar yapıp formlar düzenler ve neticesinde oluşturulan mükellefiyet iş yaşamında yerini alır. Kurulan gerçek ya da tüzel kişilerin yapılan ticaret sırasında alınan ve kesilen fatura ve benzeri evrakları Mali Müşavirlerine teslim ederler ve “yasal çerçeve içerisinde mükelleften gelen belgeleri kayıt altına alır (muhasebeleştirir) bu kayıtlar neticesinde bilançolarını, gelir tablolarını ve bilimum tablolarını ve beyannamelerini hazırlar” diye ifade edebiliriz.

Görüldüğü üzere gerek mükellefiyetin tesisinde ve gerek sonrasında gelen muhasebe belgelerinde Mali Müşavirin asla “özne” olmayıp, direkt dahli bulunmamakta ve sadece kendisine verilen belgeler üzerinden bilgi sahibi olup işlem yapabilmektedir. Bu koşullarda oluşturulan mükellefiyetin %25 ve üzeri ortaklığın ya da daha az orana sahip olmasına karşın hâkim ortağın kim olduğu Mali Müşavir tarafından bilinmesi mümkün değilken bu sorumluluğu Mali Müşavire yükleyip ve Mali Müşaviri ispiyoncu konumuna sokup “hayati riskler” yüklemek asla kabul edilebilir bir şey değildir. 

Öğrenciliğimizden ve çıraklığımızdan bu güne bizlere öğretilen ve sözün sağlamlığına itimat edip içselleştirdiğimiz ve bizlerin de öğrencilerine öğrettiği “Muhasebe belgeye dayanır, bilgiye değil” sözünü artık arşivlere mi kaldıracağız? Devletin bunca memuru varken kayıtlar ve eldeki belgeler dışında bir varsayım bilgisini belge niteliğine dönüştürmek ve bir ispiyoncu figürüne bürünüp zaten yerlerde olan mesleki itibarı iyice ayaklar altına almayı hiçbir Mali Müşavir kabul etmez ve etmeyecektir.? Bu koşullarda Mali Müşavirden “Gerçek Faydalanıcıyı” soran devlete Mali Müşavirin de bir soru sorma hakkı doğmuştur. “Bu devleti yıllardır çıkardığınız yasalarla siz yönetiyorsunuz ancak ne ekonomik olarak, ne sosyal ve kültürel olarak, ne de bilimsel çalışmalarla bir adım ileriye gitmek şöyle dursun her gün daha geriye gidiliyor; halkın menfaatine gözle görülür bir şey yok, “Peki sizin çıkardığınız yasaların gerçek faydalanıcısı kim?” (30.08.2021)
7- Divan Başkanı Orhan Üstekidağ Genel Bir Bilgilendirme Yaptıktan Sonra Genel Kurulu Selamlayarak Kapattı.
Aynı Zamanda İktisadi Dayanışma Yazı Ailemiz Yazarlarından Olan Değerli Arkadaşım Emir Es'in Vefatını Üzülerek Öğrenmiş Bulunuyoruz.
İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'nın Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan kuzeybatı bölgelerine hava saldırılarını artırdığını,. . .
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla yükselişe geçen dolar/TL, yeni haftaya 8,89'luk yeni zirveyle başladı. Karar sonrası yabancı çıkışı . . .
İnternette “Emeklilik statüsünün belirlenmesinde son 7 yılın önemi? ve “Emeklilikte son yedi yıl hesabı nasıl yapılır? başlıklı yazılarınızı . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 2 Eylül 2021 gün ve Sıra No: 531 ile “Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Oğlum 1.5 yıl işsizdi. GSS borcu birikti. Şimdi işe girdi borcu yapılandıracağız. İnternet üzerinden SGK'ya başvurduğumuzda, 2.307 TL . . . .
Köşemde, 11 Ocak 2021 tarihinde “Akarkayıt dağıtım şirketi mi, sahte fatura üretim merkezi mi?” ve 18 Ocak 2021 tarihinde de “Akaryakıta . . .
"Yüksek Ticaretlilere Hizmet İçin Yeni Enerji ve Sinerjimizle Gümbür Gümbür Geliyoruz."
İşçi-İşveren anlaşmazlıklarında ihbar tazminatı da önemli bir anlaşmazlık konusudur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi, . . .
Değerli Yüksek Ticaretli ve Marmara’lı okuldaşlarım. Bildiğiniz gibi Yük. Tic. ve M.Ü.İ.İ.B.F. Mezunlar Derneği İstanbul Şubesi’nin 43. Genel . . .
09.06.2021 tarihi itibarıyla ilk derece (Vergi Mahkemeleri) yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş . . .
Akaryakıt ve LPG piyasasında rekabet eşitliği sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 7318 Sayılı . .
Geçtiğimiz Ağustos ayında bir bölgemizde sel felaketleri yaşarken bir bölgemizde çok sayıda yangınla karşılaştık. Felaketlerde elbette . . . .
Hazine, haksız vergi alır mı? Alır. Bu sonuç çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Örneğin mükellef ihtirazi kayıtla beyanname verip, . . .
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
Yapılandırma Müracaat Süreleri İçin Son Tarih 30 Eylül 2021
Doğum tarihim 14 Aralık 1970. İlk kez 1 Aralık 1992'de sigortalı olarak işe başladım. Şu an çalışıyorum, 9450 prim günüm var.. . . .