Gayrimenkulünü beş yıl içerisinde satanların durumu
26 Mart 2021 Cuma
Talha Apak
Satın alınma tarihinden itibaren beş yıl içinde satılan gayrimenkullerin değer artış kazancı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilir. Beyan edilecek rakam “safi değer artışı” hesaplanarak bulunur…
Satın alınma tarihinden itibaren beş yıl içinde satılan gayrimenkullerin değer 
artış kazancı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilir. Beyan edilecek rakam 
“safi değer artışı” hesaplanarak bulunur…

Gayrimenkulünü beş yıl içerisinde satanların durumu

Talha Apak
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
talha.apak@paradergi.com.tr

BİR önceki yıla ilişkin olup, bir sonraki yılın Mart ayında beyan  edilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi, gerçek kişilerce bir takvim  yılında elde edilen ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek  kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve  diğer kazanç ve iratlar olmak üzere yedi gelir unsurundan oluşur.  Bu haftaki yazımızın konusu, 2020’de satılan gayrimenkullerin  satışından elde edilen değer artış kazancının yıllık gelir vergisi  beyannamesiyle beyan edilmesi olacak. 

DEĞER ARTIŞ KAZANCININ TESPİTİ 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, ivazsız (karşılıksız) iktisap  edilenler hariç, gayrimenkul niteliğindeki mal ve hakların iktisap  tarihinden başlayarak beş yıl içerisinde elden çıkarılmasından  doğan kazançlar, değer artışı kazancının konusunu oluşturur.  Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin  (konut, arsa, vb.) iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde  elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç gelir vergisine  tabidir. Elden çıkarmadan maksat, gayrimenkul niteliğindeki mal  ve hakların satılması, bedel karşılığında devir ve temliki, trampa  edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret  şirketlerine sermaye olarak konulmasıdır. Değer artışı kazancında  vergilendirilecek kazanca “safi değer artışı” denir. Değer artışında  safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla  (eşya, mal vb.) sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü  menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet  bedeli, elden çıkarma dolayısıyla yapılan  ve satıcıya kalan giderler ile ödenen  vergi ve harçlarının düşülmesi suretiyle  bulunur. 

Maliyet bedelinin tespit edilememesi  halinde maliyet bedeli yerine Vergi  Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir  Komisyonunca tespit edilecek bedel,  kazancı bilanço veya işletme hesabı  esasına göre tespit edilen işletmelerde ise  son bilançoda veya envanter kayıtlarında  gösterilen değer esas alınır.


ENDEKSLEME VE İSTİSNA VAR

Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden  çıkarıldığı ay hariç almak üzere Türkiye İstatistik Kurumu’nca  belirlenen Yurt İçi-Üretici Fiyat Endeksi (YI-UFE) artış oranında  artırılarak tespit edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış  oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekir. Endeksleme 
sonucu tespit edilen değer artışı kazançlarının beyan konusu  edilip edilmeyeceği, elde edilen iradın istisna haddinin altında  kalıp kalmadığına bağlı. Satışın yapıldığı yıl için belirlenen istisna  tutarının (2020 için 18.000 TL) altında kalan kazançlar için yıllık  beyanname verilmeyecek. İstisna haddini aşan tutarda gelir  elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname verilecek ve istisna  tutarı beyan edilen gelirden düşülebilecek. Konuyu örneklerle  açıklayabiliriz…

Örnek 1: Mükellef (A) 10.12.2019 tarihinde 400 bir TL’ye aldığı  gayrimenkulü, 10.7.2020 tarihinde 500 bin TL’ye satmıştır. Buna  göre mükellef, söz konusu gayrimenkulü alış tarihinden itibaren  beş tam yıl geçmeden satmış olduğundan, elde ettiği kazanç değer  artışı kazancı olarak vergiye tabidir.


Örnek 2: Mükellef (B) 11.08.2017 tarihinde kendisine miras  yoluyla intikal eden apartman dairesini, 16.10.2020 tarihinde  satmıştır. Satışa konu apartman dairesinin ivazsız olarak (veraset  yoluyla) intikal etmesi nedeniyle, mükellefin bu satıştan elde ettiği  gelir, değer artışı kazancı olarak vergilendirilmez.

Örnek 3: Mükellef 01.06.2016 tarihinde 200 bin TL’ye satın almış  olduğu gayrimenkulü 15.06.2020 tarihinde 400 bin TL’ye satmıştır  Bu durumda gayrimenkul beş yıllık süre dolmadan elden çıkarıldığı  için mükellef adına oluşacak değer artış kazancı aşağıdaki gibi  hesaplanır.

Elde edilen değer artışı kazancının safi miktarının, açıklanan  istisna sınırını (2020 için 18.000 TL) aşması durumunda, elde  edilen gelir, satışın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayında  yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi ve çıkan  verginin (Mart ve Temmuz aylarında) iki eşit taksitle ödenmesi 
gerekir.
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
"Türkiye de Gönüllülük ve Aidiyet" Konulu "Çevirim İçi Konferans" ta Aramızda Olmanızdan Onur Duyarız.
Kamu Gözetim Kurumu tarafından eğitim için yetkilendirilen derneğimizin Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim kapsamında . . . .
"Anonim şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Özellikli Durumlar" Konulu Uzaktan - Senkron Eğitimi
Uygulamalı Örnek ile 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması