Eylül ayı özelgeleri – 2
08 Kasım 2022 Salı
Geçen yazımın devamı olan bu yazımda da Eylül ayında verilmiş ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek kurumlar vergisi özelgelerinin özetlerini aktarıyorum.
Eylül ayı özelgeleri – 2
HUKUKA GÖRE

Eylül ayı özelgeleri – 2

Bumin DOĞRUSÖZ
bumin.dogrusoz@dunya.com

Geçen yazımın devamı olan bu yazımda da Eylül ayında verilmiş ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek kurumlar vergisi özelgelerinin özetlerini aktarıyorum.

∎  Üyelerine iş yeri teslimlerini gerçekleştirmiş olan kooperatifin, mülkiyeti kooperatife ait arsa üzerine inşa ettirdiği iş yerlerini bedeli mukabilinde ortaklarına satması/tahsis etmesi işlemi ortak dışı işlemi olarak değerlendirilmesi ve ortak dışı işlemler nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı oluştuğu kabul edilen ayrı bir iktisadi işletme nezdinde bu işlemlerden doğan kazancın kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 1.9.2022 tarih ve 970426 sayılı Özelgesi)

∎ Kısmi bölünmeye konu edilen üretim işletmesine ilişkin borçların da devri zorunlu olduğundan ve bu işletmeye ilişkin kullanılan uluslararası kredinin çeşitli nedenlerden dolayı bu işletmeyi devralan şirkete devredilememesi işletme bütünlüğünün korunması ilkesine aykırılık oluşturacağından, şirket bünyesinde yer alan üretim işletmesinin, KVK md. 19’da belirtilen kısmi bölünme hükümleri kapsamında devri mümkün değildir. (Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığının 2.9.2022 tarih ve 116332 sayılı Özelgesi)

∎ Şirket tarafından şube açmak üzere kiralanan gayrimenkul için henüz şube faaliyete geçmediği dönem için ödenen kira tutarları üzerinden de gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu iş yeri için yapılan kira ödemelerinin tevsik edilmesi şartıyla kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 13.9.2022 tarih ve 215471 sayılı Özelgesi)

∎ Şirketlerin okullarında verdiği temel eğitim faaliyetleri ile yemek hizmetine ilişkin olarak elde ettikleri kazançların, yemek hizmetinin okul bünyesinde verilmesi ve bu hizmete ilişkin bedelin okul ücretine dahil olması şartıyla, KVK md. 5/1-(ı) gereğince istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olup yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, dışarıdan temin edilerek verilen servis hizmeti ile okulun armasının bulunduğu okul formalarının ve ek kaynak kitapların satışından elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. (Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 14.9.2022 tarih ve 139849 sayılı Özelgesi)

∎ Özel tüketim vergisi mükellefi olan Şirketin, 7143 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10. fıkrasının (a) bendi kapsamında, geçmiş yıllara ilişkin bazı ÖTV beyannamelerini VUK md. 371 uyarınca pişmanlıkla düzelterek tahakkuk eden ÖTV tutarlarını ödendiği durumda, geçmiş yıllarda "Hesaplanan Özel Tüketim Vergisi" olarak beyan edilen ve ödenen ÖTV asıllarının, ödemenin yapıldığı… hesap dönemine ilişkin kurum kazancının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün değildir. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 14.9.2022 tarih ve 15472 sayılı Özelgesi)

∎ Gelir vergisi stopaj desteğinin verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmek suretiyle uygulanması nedeniyle, teşvik kapsamında ödenen sigorta primlerinin öncelikle gider kayıtlarına alınması ve akabinde söz konusu tutarların terkin edildiği tarihte "602 Diğer Gelirler" hesabında izlenmesi gerekmektedir.  Diğer taraftan, ödenecek tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle fondan karşılanan sigortalı ve işveren hissesi primleri ile fondan karşılanan ücret desteğinin ise 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 20 nci maddelerinin açık hükmü gereği gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeden takip edilmesi mümkün bulunmaktadır (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 15.9.2022 tarih ve 1037740 sayılı Özelgesi).

∎ Ana faaliyet konusu kapsamında ihtiyaç duyularak üzerine üretim tesisi inşa edilmek üzere fabrika arsası satın alınması ve sermaye artırımı sonrasında şirket ortaklarından alınan borçların şirket ortaklarına ödenmesi durumunda, KVK md. 10/1-(ı)’da düzenlenen sermaye artırımında indirim uygulamasında, satın alınan fabrika arsasının bedelinin yapılmış olan sermaye artırımı tutarından yüksek olması sebebiyle, 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre faiz indirimi oranının % 0 olarak uygulanması gerekmektedir (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 21.9.2022 tarih ve 222340 sayılı Özelgesi)

∎ Belli bir dönemi kapsayan araç kiralama sözleşmesinde kira bedeli içerisinde dikkate alınması gereken km aşım bedeli, sözleşme süresi sonunda mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olacağından, söz konusu aşım bedelinin, faturanın düzenlendiği tarihte tahakkuk ettiği kabul edilerek kiralama bedeli kısıtlamasında, sözleşme süresinin sonu olan aya ilişkin aylık kira bedeli ile birlikte dikkate alınması gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 21.9.2022 tarih ve 1061695 sayılı Özelgesi)

∎ Gerek 3568 sayılı Kanun ve ilgili Genel Tebliğlerinde, gerek KVK’nın geçici 14. maddesi ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, KVK’nın geçici 14/1- (a) bendi kapsamındaki -kur korumalı mevduata ilişkin- istisna hükümlerinden yararlanılabilmesi için yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenlenmesi gerektiği yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden, söz konusu istisna için tasdik raporu düzenlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 22.9.2022 tarih ve 1063875 sayılı Özelgesi)

∎ Özel kreş ve gündüz bakımevi faaliyeti kapsamında elde edilen kazançlar beş yıl süre ile kurumlar vergisinden istisna olduğundan, bu süre içerisinde söz konusu faaliyetler kapsamında elde edilen kazancın, kanunen kabul edilmeyen giderler dikkate alınmak suretiyle hesaplanması ve kazanç bulunması halinde vergiden istisna edilmesi gerekmektedir (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 27.9.2022 tarih ve 436338 sayılı Özelgesi) - (Dünya)
REKLAM ALANI
7- Uyumsoft Yetkilisi Esin Çatıkkaş, Uyumsoft Olarak Vermiş Oldukları Hizmetler Hakkında Bilgi Vermek İçin Kürsüye Davet Edildi.
REKLAM ALANI
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN, Sosyal Güvenlik Kurumu “2022 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Faaliyetleri” . . .
Okurlara yararlı olabileceği inancı ile her ay, bir önceki ayın önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerinin özetlerini yayınlama . . .
04.01.1961 tarih ve 213 sayılı VUK’un 359’uncu maddesinde vergisel işlemler yönünden kaçakçılık suçları hüküm altına alınmıştır. Buna göre . .
Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili Ağustos ve Eylül aylarında altı makale yazdım. Birinci makalede genel olarak mevzuatı özetleyip bir . . .
2022 yılı sona yaklaşırken işletmelerimiz ve kurumlarımızın alacaklarının tahsil edilebilme risk derecesini değerlendirmeleri, gerçek
Bazı yasal düzenlemelerin uygulamasına baktıkça, insanlarımız bunlardan yararlansın diye mi yoksa yararlanmasın diye mi çıkarıldığını . . .
9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . .
TÜRMOB bilindiği gibi ülkedeki mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin üye oldukları bir birliğin adı
Ücretli çalışanlar için vergi diliminde tarife tartışmalarına son vermek için, ücretlilere farklı, diğer 6 gelir unsurlarına ise ayrı beyanname . . .
2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere Türmob seçimleri 7 yönetim çağdaş, 2 yönetim meslekte birlik üyesi ile sonuçlanmıştı.
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun... İktisadi Dayanışma Haber Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. Ekim ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetleri, “Yeniden Değerleme ve Vergi . . . .
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca “Bu kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan . . . .