Eylül ayı özelgeleri – 2
08 Kasım 2022 Salı
Geçen yazımın devamı olan bu yazımda da Eylül ayında verilmiş ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek kurumlar vergisi özelgelerinin özetlerini aktarıyorum.
Eylül ayı özelgeleri – 2
HUKUKA GÖRE

Eylül ayı özelgeleri – 2

Bumin DOĞRUSÖZ
bumin.dogrusoz@dunya.com

Geçen yazımın devamı olan bu yazımda da Eylül ayında verilmiş ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek kurumlar vergisi özelgelerinin özetlerini aktarıyorum.

∎  Üyelerine iş yeri teslimlerini gerçekleştirmiş olan kooperatifin, mülkiyeti kooperatife ait arsa üzerine inşa ettirdiği iş yerlerini bedeli mukabilinde ortaklarına satması/tahsis etmesi işlemi ortak dışı işlemi olarak değerlendirilmesi ve ortak dışı işlemler nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı oluştuğu kabul edilen ayrı bir iktisadi işletme nezdinde bu işlemlerden doğan kazancın kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 1.9.2022 tarih ve 970426 sayılı Özelgesi)

∎ Kısmi bölünmeye konu edilen üretim işletmesine ilişkin borçların da devri zorunlu olduğundan ve bu işletmeye ilişkin kullanılan uluslararası kredinin çeşitli nedenlerden dolayı bu işletmeyi devralan şirkete devredilememesi işletme bütünlüğünün korunması ilkesine aykırılık oluşturacağından, şirket bünyesinde yer alan üretim işletmesinin, KVK md. 19’da belirtilen kısmi bölünme hükümleri kapsamında devri mümkün değildir. (Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığının 2.9.2022 tarih ve 116332 sayılı Özelgesi)

∎ Şirket tarafından şube açmak üzere kiralanan gayrimenkul için henüz şube faaliyete geçmediği dönem için ödenen kira tutarları üzerinden de gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu iş yeri için yapılan kira ödemelerinin tevsik edilmesi şartıyla kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 13.9.2022 tarih ve 215471 sayılı Özelgesi)

∎ Şirketlerin okullarında verdiği temel eğitim faaliyetleri ile yemek hizmetine ilişkin olarak elde ettikleri kazançların, yemek hizmetinin okul bünyesinde verilmesi ve bu hizmete ilişkin bedelin okul ücretine dahil olması şartıyla, KVK md. 5/1-(ı) gereğince istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olup yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, dışarıdan temin edilerek verilen servis hizmeti ile okulun armasının bulunduğu okul formalarının ve ek kaynak kitapların satışından elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. (Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 14.9.2022 tarih ve 139849 sayılı Özelgesi)

∎ Özel tüketim vergisi mükellefi olan Şirketin, 7143 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10. fıkrasının (a) bendi kapsamında, geçmiş yıllara ilişkin bazı ÖTV beyannamelerini VUK md. 371 uyarınca pişmanlıkla düzelterek tahakkuk eden ÖTV tutarlarını ödendiği durumda, geçmiş yıllarda "Hesaplanan Özel Tüketim Vergisi" olarak beyan edilen ve ödenen ÖTV asıllarının, ödemenin yapıldığı… hesap dönemine ilişkin kurum kazancının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün değildir. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 14.9.2022 tarih ve 15472 sayılı Özelgesi)

∎ Gelir vergisi stopaj desteğinin verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmek suretiyle uygulanması nedeniyle, teşvik kapsamında ödenen sigorta primlerinin öncelikle gider kayıtlarına alınması ve akabinde söz konusu tutarların terkin edildiği tarihte "602 Diğer Gelirler" hesabında izlenmesi gerekmektedir.  Diğer taraftan, ödenecek tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle fondan karşılanan sigortalı ve işveren hissesi primleri ile fondan karşılanan ücret desteğinin ise 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 20 nci maddelerinin açık hükmü gereği gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeden takip edilmesi mümkün bulunmaktadır (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 15.9.2022 tarih ve 1037740 sayılı Özelgesi).

∎ Ana faaliyet konusu kapsamında ihtiyaç duyularak üzerine üretim tesisi inşa edilmek üzere fabrika arsası satın alınması ve sermaye artırımı sonrasında şirket ortaklarından alınan borçların şirket ortaklarına ödenmesi durumunda, KVK md. 10/1-(ı)’da düzenlenen sermaye artırımında indirim uygulamasında, satın alınan fabrika arsasının bedelinin yapılmış olan sermaye artırımı tutarından yüksek olması sebebiyle, 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre faiz indirimi oranının % 0 olarak uygulanması gerekmektedir (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 21.9.2022 tarih ve 222340 sayılı Özelgesi)

∎ Belli bir dönemi kapsayan araç kiralama sözleşmesinde kira bedeli içerisinde dikkate alınması gereken km aşım bedeli, sözleşme süresi sonunda mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olacağından, söz konusu aşım bedelinin, faturanın düzenlendiği tarihte tahakkuk ettiği kabul edilerek kiralama bedeli kısıtlamasında, sözleşme süresinin sonu olan aya ilişkin aylık kira bedeli ile birlikte dikkate alınması gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 21.9.2022 tarih ve 1061695 sayılı Özelgesi)

∎ Gerek 3568 sayılı Kanun ve ilgili Genel Tebliğlerinde, gerek KVK’nın geçici 14. maddesi ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, KVK’nın geçici 14/1- (a) bendi kapsamındaki -kur korumalı mevduata ilişkin- istisna hükümlerinden yararlanılabilmesi için yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenlenmesi gerektiği yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden, söz konusu istisna için tasdik raporu düzenlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 22.9.2022 tarih ve 1063875 sayılı Özelgesi)

∎ Özel kreş ve gündüz bakımevi faaliyeti kapsamında elde edilen kazançlar beş yıl süre ile kurumlar vergisinden istisna olduğundan, bu süre içerisinde söz konusu faaliyetler kapsamında elde edilen kazancın, kanunen kabul edilmeyen giderler dikkate alınmak suretiyle hesaplanması ve kazanç bulunması halinde vergiden istisna edilmesi gerekmektedir (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 27.9.2022 tarih ve 436338 sayılı Özelgesi) - (Dünya)
REKLAM ALANI
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı gelen görüşler dikkate alınarak yeniden hazırlanmıştır
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle detayları paylaştı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Tunç, "1 ay ceza alan . . . .
Bir yılın bitimi yeni bir yılın habercisidir, her yılın son ayında kişileri bir yandan hüzün, diğer yandan mutluluk ve telaş sarar. Ticari işletmeler/şirketlerde ise hummalı bir çalışma başlar. Yazımız konusu ise, şirketlerin yıl bitmeden dikkat etmeleri gereken hususları hatırlatmaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin
24.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri ve . . . .
24 Kasım 2023 tarihinde TBMM gündemine giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . .
Kayıt dışı istihdam, çalışanların SGK’ya ya hiç bildirilmemesi ya da bildirilmekle birlikte gerçek . . . .
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, bir mali yılı daha kapama telaşı yaşanıyor. Bir yılın planları ve gerçekleşenleri arasındaki denge artık fiilen . . .
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
24.11.2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 2/1812 Esas sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . . . . .
Gündemde yine pek çok vergi kanununda değişiklikler öngören ekonomik içerikli yeni bir torba kanun var. Aslında bu torba kanun teklifi . . . .
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin hesaplara yatışı için tarih verildi Çalışan emekliye 5000 TL düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.
Seksen maddeden oluşan Torba Yasa Teklifi, çalışan emeklilere de 5.000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme eklenerek, Plan ve . . . . .
TÜİK'e göre kasımda aylık enflasyon yüzde 3,28, yıllık enflasyon yüzde 61,98 oldu. ENAG enflasyonu ise aylık yüzde 5,58, yıllık enflasyonu yüzde 129,27 oldu.
Halk arasında “naylon fatura” olarak bilinen sahte fatura, gerçek bir alım/ satım işlemi olmadan düzenlenen belgedir. Hazine ve Maliye . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketler için asgari esas sermaye miktarı 50.000 TL (kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka . . . .
Aslen Gümüşhane Şiranlı olup, 14.02.1970 İstanbul Kartal doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimini Kartal’da, üniversite eğitimini Karadeniz . . . .