Eğitim ve sağlık harcamalarınızı vergi matrahından indirebilirsiniz
08 Ekim 2020 Perşembe
Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren gerçek kişiler, eğitim ve sağlık harcamalarını, belli sınırlar çerçevesinde gelir vergisi matrahından indirebilir.
Eğitim ve sağlık harcamalarınızı vergi matrahından indirebilirsiniz
Eğitim ve sağlık harcamalarınızı vergi matrahından indirebilirsiniz

Talha Apak
Yeminli Mali Müşavir (YMM) talha.apak@paradergi.com.tr

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren gerçek kişiler, eğitim ve sağlık harcamalarını, belli sınırlar çerçevesinde gelir vergisi matrahından indirebilir. Böylece daha az vergi ödeme imkanına kavuşurlar...

GELİR Vergisi Kanunu’muz, yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükelleflere bazı harcamalarını beyanname üzerinden düşme hakkı sağlıyor. Bu harcamaların başında, bugünlerde birçok kişinin gündeminde olan eğitim ve sağlık harcamaları geliyor. Bu yazımızda, gelir vergisi beyannamesinde indirilebilecek eğitim ve sağlık harcamalarını irdeleyeceğiz.

Bu nedenle, gelecek Mart ayında yıllık beyanname verecek mükelleflerin bu harcamalarına ilişkin belgelerini saklamaları ve vergi matrahlarında indirim olarak değerlendirerek daha az vergi ödemeleri mümkün.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gelir vergisi beyannamesi verenler, beyan ettikleri gelirin yüzde 10’unu aşmamak şartıyla, Türkiye’de yaptıkları ve tevsik ettikleri, kendilerine, eşlerine ve küçük çocuklarına ait eğitim ve sağlık giderlerini, beyan ettikleri gelirlerinden indirme hakkına sahiptir. İndirim hakkından, gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden mükellefler yararlanabilir. Diğer bir ifadeyle ticarî, ziraî ve meslekî kazanç sahipleri yanında, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ve hatta değer artışı kazançları ile arızî kazançları ve ücretleri dolayısıyla yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükelleflerin de bu uygulamadan yararlanması mümkün.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI

Eğitim harcamalarına örnek olarak öğrenciler için eğitim amacı ile eğitim ve öğretim kurumlarına, anaokulu, kreş ve dershanelere, sürücü ve müzik kurslarına, eğitim amaçlı tüm kurslara, okul servislerine ve öğrenci yurtlarına, eğitim CD’leri, kitap ve kırtasiye bedelleri ile eğitim araç ve gereçleri için yapılan harcamalar sayılabilir. Buna karşılık, spor kurslarının ücretleri, üniversite ve okullara giriş hazırlığına yönelik dergiler ile mesleki dergiler hariç gazete ve dergi bedelleri, müzik âletleri, bilgisayar, eğitim amaçlı olmayan CD ve disket bedelleri, tiyatro, konser ve sinema giriş ücretleri, yabancı ülkelerdeki eğitim kurumlarına yapılan ödemeler, okul aile birliği ve okul koruma derneklerine yapılan bağışlar ve Türkiye’de vergi mükellefi olmayan okullara ödenen eğitim ücretleri ile devlet okullarına ödenen harçlar kapsama girmez.

Sağlık harcamalarına örnek olarak ise, teşhis ve tedavi amacı ile yapılan her türlü muayene, tahlil, röntgen, ultrason, tomografi, MR, check-up, ameliyat, fizik tedavi ve diş tedavisi ücretleri ile özel hastane ücretleri, her çeşit protez, sağlık malzemesi ve tekerlekli sandalye giderleri ile numaralı gözlük ve lens giderleri, doktor raporuyla alınan cilt sağlığına ilişkin harcamalar sayılabilir.

ŞARTLARI VE SINIRI VAR

Beyannamedeki kazançtan indirilebilecek olan bu harcamaların, gerçek kişi mükellefe, eşine ve küçük çocuklarına ait olması gerekiyor. Eşe ait eğitim ve sağlık harcamaları açısından eşin çalışıyor olup olmamasının ve gelir durumunun önemi bulunmuyor. Eşlerden her ikisinin de gelir vergisi beyannamesi vermesi durumunda, eşlerden her biri beyan ettikleri gelirin yüzde 10’u ile sınırlı şekilde, KDV dahil eğitim ve sağlık harcamalarını indirebilirler. Ancak aynı harcamanın her iki eşin beyanında da mükerrer olarak dikkate alınmaması gerekir. "Küçük çocuk" tabiri ise, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade ediyor.

Bu harcamaların, beyannamede indirim konusu yapılabilmesi için Türkiye’de yapılmış olması şart. Bu harcamaların fatura, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, yazar kasa fişi gibi bir belge ile kanıtlanması gerekir. Ancak bu belgelerin beyannameye eklenmesi gerekmemekle birlikte elektronik beyannamede bu harcama belgelerinin listelenmesi talep ediliyor. Söz konusu belgelerin zaman aşımı süresince ibrazı istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklanması gerekiyor.

Özellikle, eğitim harcamasının beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, eğitim kurumunun Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden fatura alınması gerekiyor. Dolayısıyla yurtdışında yapılan harcamaların veya gelir/kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan (vergiden muaf olan) eğitim kurumu veya vakıf üniversitelerine yapılan ödemelerin matrahtan indirimi mümkün bulunmuyor. Öte yandan, tek işverenden ücret alan ve aldığı ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılan sigortalının yıllık beyanname vermeyeceği dikkate alındığında, yapacağı eğitim giderlerinin indirime tabi tutulmasının mümkün olamayacağı da bilinmeli.
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
İl Müdürlüğümüzce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Ankara ilinde oturan veya mesleki . . . .
Kamusal Bir Görev Anlayışı ile Ülkemize Değer Katan Meslektaşlarımızın Ücretlerinin Tahsilatı Kamusal Güvence Altında Olmalıdır....
Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Akdeniz Üniversitesi’nin giderek . . .
Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22’ye düşürüldü. . . . .
Değerli okurlar; malumunuz vergi, SGK primleri gibi kamu alacaklarının yapılandırılması (veya kamuoyunda anlaşıldığı şekliyle vergi affı)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu 520 Sıra Numaralı” tebliğde ifade edildiği
İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen ek genelgeyle yarından itibaren yedi gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere,
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük istatistiklerini takip etmeye alışmıştık. Son günlerde takip ettiğimiz . . .
4 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan IMF çalışma raporu, küresel firmaları ve ulusal kurumlar vergisini uyuşmazlıklar bakımından inceledi.
Teklif ile; Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ve kısa çalışmanın sona ermesini . . . .
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "(Yeni İstihdam Paketi) Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması çalışmamız var" dedi.
Maaşımı 12 ay boyunca çekemediğim için SGK tarafından el konulmuş. Ben de e-devlet üzerinden “hareketsiz maaş” bölümüne başvurdum.
4 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan IMF çalışma raporu, küresel firmaları ve ulusal kurumlar vergisini uyuşmazlıklar bakımından inceledi.
Bu yazımda Altyükleniciler de hakedişlerin muhasebeleştirilmesi ve özellikli hususlar hakkında deneyimlerimi paylaşmak isterim.
Pandemi nedeniyle şu anda iş sözleşmelerinin feshinin 17 Kasım 2020 tarihine kadar yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu,