Dikkat Bağımsız Denetim Rapor Formatına Uymamaktan Dolayı Firmalara Ceza Geliyor
26 Eylül 2020 Cumartesi
KGK tarafından Bağımsız denetim Firmalarına gönderilen yazılarda; BDS 700 ile ilgili olarak KGK tarafından belirlenen 2. Formata uygun . . .
Dikkat Bağımsız Denetim  Rapor Formatına Uymamaktan Dolayı Firmalara Ceza Geliyor

Dikkat! . . 

Bağımsız Denetim  Rapor Formatına Uymamaktan Dolayı Firmalara Ceza Geliyor

Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı 

KGK tarafından Bağımsız denetim Firmalarına gönderilen yazılarda; BDS 700 ile ilgili olarak KGK tarafından belirlenen 2. Formata uygun rapor yazılmadığından dolayı UYARI cezası ve İDARİ PARA CEZASINA esas olmak üzere savunma yapmaları için süre verildiğine ilişkin bilgiler Bağımsız Denetçiler Derneğine iletilmiştir.

Konuya ilişkin yapmış olduğumuz araştırma sonuçları ve BDS  700 ile ilgili özet bilgiler aşağıda olduğu gibidir.

BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardının ilk sürümü, 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere 18/3/2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardının ikinci sürümü, 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere 24/03/2017 tarihli ve 30017(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardının son sürümü, 26/12/2019 tarihli ve 75935942-050.01.04–[01/332] sayılı Kurul Kararıyla, 01/01/2020 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere 31/12/2019 tarihli ve 30995 (4.M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere Bağımsız Denetçiler ve Denetim Firmaları Bağımsız Denetim alanında düzenleyici ve denetleyici oterite olan KGK tarafından çıkarılan düzenlemelere uyma mecburiyetindedirler.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI ve TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA ilişkin aşağıdaki şekilde tanımlama yapılmıştır.

Türkiye Denetim Standartları (TDS): 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan, bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri İfade etmektedir.

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS): 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Kurul tarafından onaylanarak Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı adıyla yayımlanan muhasebe standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri ifade etmektedir.

Öte yandan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 5/1. Maddesinde denetimin amacı başlıklı yapılan düzenlemede TDS lere atıf yapılmıştır.

“Denetim finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler dâhil olmak üzere denetime tabi konuların belirlenmiş bir kıstasa uyumlu olup olmadığı hususunda kullanıcılara TDS çerçevesinde güvence sağlayacak bir görüş oluşturulması amacı ile yapılır.”

Anılan yönetmeliğin Denetim Raporu başlıklı 10. Maddesinde de denetim faaliyetinin TDS ler çerçevesinde yapılarak rapor bağlanacağına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Düzenlemeler aynen aşağıdaki gibidir.

Denetim raporu

MADDE 10 – (1) Denetim raporu, denetim kanıtlarının TDS çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, belirlenen güvence seviyesine uygun şekilde oluşturulan denetçi görüşünün ve varsa dikkat çekilmek istenen diğer hususların kullanıcıların istifadesine sunulması amacıyla Kurum düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve imzalayan denetim kuruluşu veya (Ek ibare:RG-21/7/2017-30130) denetim üstlenen bağımsız denetçi tarafından sorumluluğu üstlenilen belgedir

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 19/3 maddesinde ise; Denetim süreci, her bir hesap dönemi için, işletmenin iş teklifiyle başlar, TDS’ye göre planlanır, programlanır, yürütülür ve denetim sonucunun raporlanmasıyla sona erer. Raporun verilmesinden sonraki yükümlülüklere ilişkin hükümler saklıdır. Denetim süreci TDS çerçevesinde belgelendirilir.

Açık hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere uymamanın cezası ise yönetmeliğin 39. Maddesinde belirlenmiş olup fiilin ağırlığına göre UYARMA, FAALİYET İZNİNİ ASKIYA ALMA ve İPTAL ETME cezaları uygulanmaktadır.

TDS lere uymama ile ilgili UYARI CEZASI yaptırımı yapılacağına dair düzenleme ise yönetmeliğin 41/a maddesinde yapılmış olup aynen aşağıdaki gibidir.

Uyarı

MADDE 40 – (1) Denetim kuruluşlarına veya denetçilere;

a) Denetim faaliyetinin, fiilin ağırlığına göre daha ağır bir yaptırım gerektirmeyen şekilde, TDS’ye aykırı olarak yürütülmesi,

Son olarak KGK nın kuruluşuna ilişkin 660 sayılı KHK nın 26/3. Maddesinde bu idari yaptırımların dışında ayrıca idari para cezası kesilecek hallere ilişkin düzenlemeler yapılmış olup madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

“Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket eden bağımsız denetim kuruluşlarına, Kurul tarafından on bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu madde uyarınca verilen idari para cezaları bütçeye gelir kaydedilir.”

Yukarıda detaylı olarak açıklanmış olan bu hükümlerden hareketle; KGK tarafından firmalara gönderilen yazılarda; 2017 yılına ilişkin olarak 2018 yılında yazılan Bağımsız Denetim Raporlarında BDS 700 ile belirlenmiş olan RAPOR İÇERİKLERİNE uyulmadığı tespitinden hareketle Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 41/a maddesi uyarınca UYARI CEZASI ve 660 sayılı KHK nın 26. Maddesi uyarınca İDARİ PARA CEZASI na esas olmak üzere savunma yapmaları istenilmektedir.

Son olarak dikkat çekilmesi gereken bir hususta TDS lerin 3. Versiyonunda belirlenmiş olan rapor içerik ve biçimi 2020 denetimlerinde uygulanmak zorunda olup denetim firmalarının ve Bağımsız Denetçiler TDS  700 başta olmak üzere  TDS 701, TDS 705  ve TDS 706 da tespit edilmiş hususlarında bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir.

BDS 701 denetçinin, raporunda kilit denetim konularını bildirmesine ilişkin sorumluluğunu düzenler.

BDS 705 ve BDS 706 ise denetçinin, raporunda olumlu görüş dışında bir görüş vermesi veya rapora Dikkat Çekilen Hususlar paragrafı veya Diğer Hususlar paragrafı eklemesi hâlinde, söz konusu raporun şeklinin ve içeriğinin nasıl etkilendiğini ele almaktadır.

Ayrıca diğer BDS’lerde, denetçi raporunun düzenlenmesine ilişkin raporlama yükümlülükleri mevcuttur.

Sonuç olarak Bağımsız Denetim Süreçlerinde KGK tarafından belirlenen DENETİM STANDARTLARINA uymamanın cezası fiilin ağırlığına göre UYARI dan başlayıp FAALİYET İZNİNİN İPTALİNE  kadar gitmekte olup bunların dışında ilave olarak 50.000 TL ye kadar idari oara cezası da kesilmektedir.

Denetim Firmalarının ve Bağımsız Denetçilerin TDS ler ile belirlenmiş olan Denetim raporu BİÇİM ve İÇERİKLERİ konusunda ivedi olarak eğitim almaları yada firma nezdinde hizmet içi eğitimler düzenlemelerinde son derece faydalar bulunmaktadır.

KGK tarafından Bağımsız denetim Firmalarına gönderilen yazılarda; BDS 700 ile ilgili olarak KGK tarafından belirlenen 2. Formata uygun rapor yazılmadığından dolayı UYARI cezası ve İDARİ PARA CEZASINA esas olmak üzere savunma yapmaları için süre verildiğine ilişkin bilgiler Bağımsız Denetçiler Derneğine iletilmiştir.

Konuya ilişkin yapmış olduğumuz araştırma sonuçları ve BDS  700 ile ilgili özet bilgiler aşağıda olduğu gibidir.

BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardının ilk sürümü, 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere 18/3/2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardının ikinci sürümü, 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere 24/03/2017 tarihli ve 30017(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardının son sürümü, 26/12/2019 tarihli ve 75935942-050.01.04–[01/332] sayılı Kurul Kararıyla, 01/01/2020 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere 31/12/2019 tarihli ve 30995 (4.M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere Bağımsız Denetçiler ve Denetim Firmaları Bağımsız Denetim alanında düzenleyici ve denetleyici oterite olan KGK tarafından çıkarılan düzenlemelere uyma mecburiyetindedirler.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI ve TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA ilişkin aşağıdaki şekilde tanımlama yapılmıştır.

 Türkiye Denetim Standartları (TDS): 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan, bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri İfade etmektedir.

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS): 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Kurul tarafından onaylanarak Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı adıyla yayımlanan muhasebe standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri ifade etmektedir.

Öte yandan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 5/1. Maddesinde denetimin amacı başlıklı yapılan düzenlemede TDS lere atıf yapılmıştır.

“Denetim finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler dâhil olmak üzere denetime tabi konuların belirlenmiş bir kıstasa uyumlu olup olmadığı hususunda kullanıcılara TDS çerçevesinde güvence sağlayacak bir görüş oluşturulması amacı ile yapılır.”

Anılan yönetmeliğin Denetim Raporu başlıklı 10. Maddesinde de denetim faaliyetinin TDS ler çerçevesinde yapılarak rapor bağlanacağına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Düzenlemeler aynen aşağıdaki gibidir.

Denetim raporu

MADDE 10 – (1) Denetim raporu, denetim kanıtlarının TDS çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, belirlenen güvence seviyesine uygun şekilde oluşturulan denetçi görüşünün ve varsa dikkat çekilmek istenen diğer hususların kullanıcıların istifadesine sunulması amacıyla Kurum düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve imzalayan denetim kuruluşu veya (Ek ibare:RG-21/7/2017-30130) denetim üstlenen bağımsız denetçi tarafından sorumluluğu üstlenilen belgedir

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 19/3 maddesinde ise; Denetim süreci, her bir hesap dönemi için, işletmenin iş teklifiyle başlar, TDS’ye göre planlanır, programlanır, yürütülür ve denetim sonucunun raporlanmasıyla sona erer. Raporun verilmesinden sonraki yükümlülüklere ilişkin hükümler saklıdır. Denetim süreci TDS çerçevesinde belgelendirilir.

Açık hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere uymamanın cezası ise yönetmeliğin 39. Maddesinde belirlenmiş olup fiilin ağırlığına göre UYARMA, FAALİYET İZNİNİ ASKIYA ALMA ve İPTAL ETME cezaları uygulanmaktadır.

TDS lere uymama ile ilgili UYARI CEZASI yaptırımı yapılacağına dair düzenleme ise yönetmeliğin 41/a maddesinde yapılmış olup aynen aşağıdaki gibidir.

Uyarı

MADDE 40 – (1) Denetim kuruluşlarına veya denetçilere;

a) Denetim faaliyetinin, fiilin ağırlığına göre daha ağır bir yaptırım gerektirmeyen şekilde, TDS’ye aykırı olarak yürütülmesi,

Son olarak KGK nın kuruluşuna ilişkin 660 sayılı KHK nın 26/3. Maddesinde bu idari yaptırımların dışında ayrıca idari para cezası kesilecek hallere ilişkin düzenlemeler yapılmış olup madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

“Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket eden bağımsız denetim kuruluşlarına, Kurul tarafından on bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu madde uyarınca verilen idari para cezaları bütçeye gelir kaydedilir.”

Yukarıda detaylı olarak açıklanmış olan bu hükümlerden hareketle; KGK tarafından firmalara gönderilen yazılarda; 2017 yılına ilişkin olarak 2018 yılında yazılan Bağımsız Denetim Raporlarında BDS 700 ile belirlenmiş olan RAPOR İÇERİKLERİNE uyulmadığı tespitinden hareketle Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 41/a maddesi uyarınca UYARI CEZASI ve 660 sayılı KHK nın 26. Maddesi uyarınca İDARİ PARA CEZASI na esas olmak üzere savunma yapmaları istenilmektedir.

Son olarak dikkat çekilmesi gereken bir hususta TDS lerin 3. Versiyonunda belirlenmiş olan rapor içerik ve biçimi 2020 denetimlerinde uygulanmak zorunda olup denetim firmalarının ve Bağımsız Denetçiler TDS  700 başta olmak üzere  TDS 701, TDS 705  ve TDS 706 da tespit edilmiş hususlarında bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir.

BDS 701 denetçinin, raporunda kilit denetim konularını bildirmesine ilişkin sorumluluğunu düzenler.

BDS 705 ve BDS 706 ise denetçinin, raporunda olumlu görüş dışında bir görüş vermesi veya rapora Dikkat Çekilen Hususlar paragrafı veya Diğer Hususlar paragrafı eklemesi hâlinde, söz konusu raporun şeklinin ve içeriğinin nasıl etkilendiğini ele almaktadır.

Ayrıca diğer BDS’lerde, denetçi raporunun düzenlenmesine ilişkin raporlama yükümlülükleri mevcuttur.

Sonuç olarak Bağımsız Denetim Süreçlerinde KGK tarafından belirlenen DENETİM STANDARTLARINA uymamanın cezası fiilin ağırlığına göre UYARI dan başlayıp FAALİYET İZNİNİN İPTALİNE  kadar gitmekte olup bunların dışında ilave olarak 50.000 TL ye kadar idari oara cezası da kesilmektedir.

Denetim Firmalarının ve Bağımsız Denetçilerin TDS ler ile belirlenmiş olan Denetim raporu BİÇİM ve İÇERİKLERİ konusunda ivedi olarak eğitim almaları yada firma nezdinde hizmet içi eğitimler düzenlemelerinde son derece faydalar bulunmaktadır.
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Yakın zamanda yasallaşıp uygulamaya geçilecek. Peki, nasıl olacak? Nasıl bir af gelecek?
Bilindiği üzere SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacı ile
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Meclise mali mevzuat ve uygulamalarını yakından ilgilendiren bir Torba Kanun Teklifi sunuldu.
Bu düzenlemelerin reform niteliğimi yoksa deform niteliğimi daha hakim? Oysa kriz dönemlerinde vergi enstrümanı iyi kullanılırsa
Başta ben olmak üzere birçok kişi ve kurum tarafından dillendirilen, ekonominin önünü açmak için adeta zorunluluk hale gelen vergi affı . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
İl Müdürlüğümüzce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Ankara ilinde oturan veya mesleki . . . .
Kamusal Bir Görev Anlayışı ile Ülkemize Değer Katan Meslektaşlarımızın Ücretlerinin Tahsilatı Kamusal Güvence Altında Olmalıdır....
Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Akdeniz Üniversitesi’nin giderek . . .
Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22’ye düşürüldü. . . . .
Değerli okurlar; malumunuz vergi, SGK primleri gibi kamu alacaklarının yapılandırılması (veya kamuoyunda anlaşıldığı şekliyle vergi affı)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu 520 Sıra Numaralı” tebliğde ifade edildiği
İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen ek genelgeyle yarından itibaren yedi gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere,
"Gerek meslektaşlarımızı, gerekse Mesleki tüm örgütlerimizi yapılması istenen değişiklikleri değerlendirip, . . . .
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük istatistiklerini takip etmeye alışmıştık. Son günlerde takip ettiğimiz . . .
4 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan IMF çalışma raporu, küresel firmaları ve ulusal kurumlar vergisini uyuşmazlıklar bakımından inceledi.
Teklif ile; Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ve kısa çalışmanın sona ermesini . . . .