Değerli konut vergisi 2022’ye ertelenmeli
26 Ekim 2020 Pazartesi
Meclis'e sunulan bütçede Değerli Konut Vergisi tahsilat hedefi 350 milyon TL olarak belirlendi . . . .
Değerli konut vergisi 2022’ye ertelenmeli
Değerli konut vergisi 2022’ye ertelenmeli

Nedim Türkme - (Sözcü)

EKONOMİK KRİZ ORTAMINDA İLAVE VERGİ YÜKÜ GETİRİLMESİN

Meclis'e sunulan bütçede Değerli Konut Vergisi tahsilat hedefi 350 milyon TL olarak belirlendi Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan konut sahiplerinin ertelemeye ihtiyacı var.

Değerli Konut Vergisi, 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu'na eklenen maddeler ile hayatımıza girmişti. Kanunun yayımından itibaren başta Anayasa'ya aykırılık olmak üzere yaptığımız tartışmalar ve kamuoyunun tepkisi nedeniyle yapılan bu düzenleme 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı yasa ile önemli değişikliklere uğramış ve kanunun yürürlük tarihi 01.01.2021 olarak belirlenmişti.

Bugün sizlere, kanunun yürürlüğe girmesine 65 gün kala bu kanunun 2022 yılına ertelenmesi gerektiğine ilişkin görüşlerimi paylaşacağım.

EN SON NERDE KALMIŞTIK 

Değerli Konut Vergisi'ne ilişkin en son 7221 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler çerçevesinde kanun eğer yürürlüğe girerse; kimler kapsama alınacak ve vergi oranı ne olacak gibi özet bilgileri sizlere sunmak istiyorum.

1- Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar, bu taşınmazın değeri ne olursa olsun muafiyet kapsamındadır. Yani, 100 milyon TL emlak vergi değeri olan bir yalınız var ve başka hiçbir gayrimenkulünüz yoksa, bu verginin mükellefi olmazsınız.

2- Değerli Konut Vergisi uygulamasında kullanılacak vergi tarifesi şöyledir: Eğer konutunuzun 2020 yılı emlak vergisi değeri 5 milyon TL'den yüksek 7 milyon 500 bin TL'den (bu tutar dahil) düşükse 5 milyon TL'yi aşan kısmı (7 milyon 500 bine kadar, (bu tutar dahil) binde 3; 7 milyon 500 bin TL'den yüksek 10 milyon TL'den düşükse, ilk 2 milyon 500 bin TL'si binde 3, sonraki 2 milyon 500 bin TL'si 10 milyon TL'ye kadar, (bu tutar dahil) binde 6; eğer 10 milyon TL'den yüksekse ilk 2 milyon 500 bin TL'lik kısım binde 3, sonraki 2 milyon 500 bin TL'lik kısım binde 6, 10 milyon TL'nin üzerindeki kısım ise binde 10 oranında vergilendirilecektir.

3- 2020 yılı itibarıyla mevcut emlak vergisi değeri 5 milyon TL'yi aşan konut sahipleri, 2021 yılından itibaren konutun bulunduğu ildeki vergi dairesine şubat ayının 20. günü akşamına kadar beyanname verecek ve ilk taksiti şubat ayı sonu, ikinci taksiti ağustos ayının sonuna kadar olmak üzere 2 taksitte ödeyecektir.

4- Değerli Konut Vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yapılan değerlemelerin dikkate alınması uygulanmasına son verilmiştir. Bunun yerine belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacaktır.

5- Birden fazla mesken nitelikli konutu olanlar, en düşük değerdekini istisna tutup, diğerini/diğerlerini beyan edeceklerdir. Şöyle ki; bir kişinin 8 milyon TL ve 10 milyon TL değerinde 2 konutu varsa, 8 milyon TL değerindeki konutu beyan etmeyip istisna tutacak, 10 milyon TL'lik konutla ilgili beyanname verecektir.

İSTİSNALAR…

Değerli Konut Vergisi'nden aşağıdaki mesken nitelikli taşınmazlar istisnadır.

– Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

– Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

– Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar da (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dahil (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç).
Ayrıca, işyerlerinin Değerli Konut Vergisi kapsamında olmadığını tekrar hatırlatmak istiyorum.
 
ERTELEME ŞART

2021 yılı bütçesi Meclis'e sunuldu. Meclis'e sunulan bütçede Değerli Konut Vergisi tahsilat hedefi 350 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle çok zor günler yaşayan ve kiralarda önemli indirimler yapmak durumunda kalan mesken nitelikli konut sahiplerinin de ertelemeye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki; aynı konuta hem emlak vergisi hem de Değerli Konut Vergisi ödenmektedir. Her iki verginin de matrahı aynıdır; emlak vergisi belediyeye, değerli konut vergisi vergi dairelerine yatırılacaktır.

Takdir komisyonları tarafından her 4 yılda bir gayrimenkullerin arsa değerleri tespit ve takdir edilmektedir. Önümüzdeki yıl bu takdirlerin 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere yeniden belirleneceği dikkate alındığında; bu takdir işlemleri sonuçlandıktan sonra yeni değerlerle bu vergiye başlangıç yapmak daha doğru olacaktır. Cumhurbaşkanı'nın değerli konut vergisinin yürürlüğünü 1 yıl daha erteleme yetkisi mevcuttur ve bu yetkinin kullanılması beklenmektedir.

Müşterek mülkiyette sorun devam ediyor

Değerli Konut Vergisi'ne ilişkin olarak 7221 sayılı yasa ile Anayasa ve yasalara aykırılıkların önemli bir kısmı giderilmiş olmakla birlikte; mesken nitelikli taşınmazlara müştereken sahip olunması durumunda, konutun emlak vergisi değerinin 5 milyon TL'yi aşması halinde paya ve pay oranına bakılmaksızın değerli konut vergisi ödeme yükümlülüğü varlığını sürdürmektedir.

Yani, emlak vergi değeri 8 milyon TL olan mesken nitelikli taşınmazda payınız yüzde 15 olmasına rağmen, payınız oranında hesaplanan değerli konut vergisini ödemek zorundasınız. Size düşen payın parasal değeri 1.2 milyon TL olup, 5 milyon TL'yi aşmamasına rağmen verginin mükellefi haline gelip, vergi ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu da Anayasa'nın eşitlik ve adalet ilkelerine aykırılık teşkil ediyor.
Varlık Barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan, işletmelerin mali yapısını düzelten, belli başlı mali ve finansal sorunları çözen . . .
İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla . . . .
Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde . . .
7256 sayılı Kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 27 Kasım 2020 gün ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Her şeyden önce, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uyum sağlamaları halinde,. . . .
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi . . . .
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak görev yapan . . .
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...