Covıd-19 Salgını İle Mücadele Tedbirleri Kapsamında Kooperatif Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi Hakkında İlgili Bakanlık Tasarrufları.
06 Nisan 2021 Salı
Covıd-19 Salgını İle Mücadele Tedbirleri Kapsamında Kooperatif Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi Hakkında İlgili Bakanlık Tasarrufları.
Covıd-19 Salgını İle Mücadele Tedbirleri Kapsamında Kooperatif Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi Hakkında İlgili Bakanlık Tasarrufları.

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Sirküler Tarihi : 01.04.2021

Sirküler No      : 2021 / 059

Konu               : Covıd-19 Salgını İle Mücadele Tedbirleri Kapsamında Kooperatif Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi Hakkında İlgili Bakanlık Tasarrufları.

Özet : Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından, 
Bakanlığın görev alanındaki kooperatiflerin olağan genel kurul toplantılarının 30/04/2021 tarihine kadar  ertelenmiş olduğuna ilişkin, E-59244783-251.04-00062261830 sayılı ve “Genel Kurul Toplantıları” konulu  yazı 81 Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmiş ve bu yazıya ilişkin 18 Mart 2021 tarihli duyuru yapılmıştır. Söz  konusu yazı kapsamında Ticaret Bakanlığı'nın yetki alanına giren kooperatiflerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetki alanındaki kooperatiflerin bugün için genel kurul toplantılarının  yapılabilmesine ilişkin olasılıklar Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında aşağıda 
değerlendirilmiştir. 

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanunun 2. maddesinin ilk fıkrasının  (d) bendinde yer alan “24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul  toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3’er aylık sürelerle 3 defaya  kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula  kadar devam eder.” hükmü çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’nın kendi görev alanında bulunan kooperatiflerin  genel kurul toplantılarının, Bakanlık Makamı Onayları ile önce 31/10/2020 tarihi sonrasına, daha sonra da 
31/01/2021 tarihi sonrasına ertelenmiş olduğu; ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından, 01/03/2021 tarihinde  “yeni kontrollü normalleşme süreci”ne ilişkin temel usul ve esasların açıklandığı; bu açıklamalara istinaden de  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02/03/2021 tarih ve E-89780865-153-3514 sayılı “Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler” konulu Genelge ’sinde kooperatif genel kurullarının toplanmasına ilişkin  düzenlemelere de yer verilmiş olduğu hatırlatılmış; 7244 sayılı Kanunun m.2/1/d hükmünün verdiği yetkiye  dayalı olarak, Ticaret Bakanlığının görev alanında bulunan kooperatiflerin genel kurul toplantıları hakkında  Bakanlık Makamının 11/03/2021 tarihli Onayı alınmak suretiyle üçüncü defa, 30/04/2021 tarihi sonrasına  kadar bu kooperatiflerin genel kurul toplantılarının ertelenmiş olduğu bildirilmiştir. 

Hiç kuşkusuz bu yazı sadece Ticaret Bakanlığı’nın görev alanında bulunan kooperatiflere ilişkin olup, Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görev alanında olan kooperatifleri kapsamamaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı 7244 sayılı Kanunun m.2/1/d hükmüne göre  erteleme açısından bir yetki kullanmamış olduklarından bu Bakanlıkların yetki alanındaki kooperatifler  bakımından daha önce yapılamamış ya da henüz yapılmamış bulunan 2019 olağan genel kurul toplantısı ile  2020 yılı olağan genel kurul kurul toplantısının, ayrı ayrı ya da birlikte 7244 sayılı Kanunun m.2/1/d hükmü ile  1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre süresinde İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda bahsi geçen Genelgesindeki  esaslara göre (9. paragrafında belirtildiği üzere, düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere, kooperatiflerin  yetkililerince her türlü tedbir alınarak) yapılabileceği anlaşılmaktadır. Esasen ilgili ilin Valiliğine toplantının  yapılacağı bildirileceğinden somut toplantı koşulları değerlendirilerek toplantının fiziken yapılıp yapılamayacağı, çağrıda bulunan kooperatif organına yükletilebilecek genel sorumluluk dışında ayrıca  değerlendirilmiş olacaktır. 

16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka . . .
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve . .
7252 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde 26. madde eklenerek, işyerlerinde kısa çalışmanın ve . . . .
Bir sermaye şirketinin ortağının şirkete daha önce nakden verdiği borcun sermayeye eklemesi halinde bu sermaye artırımının . . . .
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra . . .
Nisan ayı kurumlar için yıllık beyanname dönemi. Bu nedenle ben de belli bir konu yerine, kanunun geneline bir bakış yapıp,. . .
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da . . .
Webinarda; KGK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Sn. Mehmet ŞİRİN moderatörlüğünde, KGK Uzmanları . . . .
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
Yargının üç saç ayağından biri olan savunma makamını temsil eden avukatlar, son zamanlarda maalesef üzücü olaylarla gündemde yer . .
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği Mart ve Nisan aylarında en çok sorulan konulardan birisi de, . . .
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesine imkan veren şartlardan birisi de kadın işçilerin evlenmesine ilişkindir.1475 sayılı İş Kanunu’nun . . .
İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Gençlik Kurulu olarak “sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk . . .
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve . . .
31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin