C- Dört Bin Lira İdari Para Cezasıyla Cezalandırılan Suçlar(Madde-562)
20 Temmuz 2012 Cuma
Numan SAĞ
Kanunun 64, 65, 66, 86 ve 88 nci maddelerine aykırı hareket edenler bu kapsamda cezalandırılır.

C- Dört Bin Lira İdari Para Cezasıyla Cezalandırılan Suçlar(Madde-562)

Kanunun 64, 65, 66, 86 ve 88 nci maddelerine aykırı hareket edenler bu kapsamda cezalandırılır.

1)Ticari defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması,

2)Ticari defterlerin, işletme faaliyetlerinin oluşumunu ve gelişmesini izlemeye imkân verecek şekilde tutulmaması,

3)  Tacirin, işletmesiyle ilgili gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikro fiş, bilgisayar kaydı ve benzer şekilde bir kopyasını yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması,

4) Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onaylarının kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilmemesi,

(Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. )

5) İzleyen faaliyet döneminde de kullanılacak olan Yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defterinin açılış onayının defterin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki önceki ayın sonuna kadar yaptırılmaması,

6)  Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayın sonuna kadar notere yaptırılmaması,

(Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenecektir.)

7) Ticari defterlerin Türkçe tutulmaması, defterlerde kullanılan kısaltma, rakamlar, harf ve sembollerin anlamlarının açıkça belirtilmemesi,

8)  Defterlere yazım veya kayıtların, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi, kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yapılması,

9)  Defter yazımlarının veya diğer kayıtların eksiksiz, doğru ve zamanında yapılmaması,

10)  Defterler ve gerekli kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri tarayıcıları aracılığıyla tutulmaması,

11) Tacirin,  aşağıda belirtilen usullere aykırı envanter çıkarması,

a) Her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını doğru ve eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker gösteren bir envanter çıkarır.

b) Tacir açılıştan sonra da her faaliyet döneminin sonunda yukarıdaki gibi bir envanter çıkarır.

c) Kural olarak üç yılda bir fiziksel sayım yapılarak envanter çıkarılır. Maddi duran malvarlığına dâhil varlıklarla, ham ve yardımcı maddeler ve işletme malzemeleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam değerleri işletme için ikinci derecede önem taşıyorsa değişmeyen miktar ve değerle envantere alınır.

d) Aynı türdeki stok, taşınabilir malvarlığı ve borçlar ayrı ayrı gruplar halinde toplanabilir ve ortalama ağırlıklı değer ile envantere konulabilir.

12) Saklanması zorunlu olan belgelerin ibraz edilmemesi(Tacir bu belgeleri istenildiğinde giderleri kendisine ait olmak üzere bastırmalı veya kopyalarını sunabilmelidir).

13) Tacirin, ticari defterlerinin tutulmasında ve finansal tablolarının düzenlenmesinde;  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına, muhasebe ilkeleri ve yorumlarına uyulmaması,

Kanunlarla belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin sınırlı düzenlemeler yapabilir. Tacir bu düzenlemelere uymak zorundadır.

1- Öncü Mali Müşavirler Grubu Başkanı Serdar Özkan, Uyumsoft İ.Dönüşüm Takım Liderinden Sena Rakıcı ve Akgün Koçali
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Uzaktan Eğitim Programları 30 Kasım 2020 Tarihinde Sanal Sınıflarda Başlıyor
Odamızın da kurul üyesi olduğu İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu video konferans semineri.
KGK Bağımsız Denetçilik Zorunlu Eğitim Kapsamında Etik Eğitim - Dr. YMM Masum Türker
KGK Bağımsız Denetçilik Zorunlu Eğitim Kapsamında Uygulamalı Finansal Raporlama Standartları Doç. Dr. İpek Türker