Büyüme dostu vergi sistemi
13 Haziran 2022 Pazartesi
Büyüme dostu vergi sistemi bir ülkenin ve o ülkeyi temsil eden hükümetin, ekonomik . . . .
Büyüme dostu vergi sistemi
BİZE GÖRE

Büyüme dostu vergi sistemi

Veysi SEVİĞ
veysisevig@gmail.com

Büyüme dostu vergi sistemi bir ülkenin ve o ülkeyi temsil eden hükümetin, ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek ve sakinlerinin refahını iyileştirmek için gerekli mali önlemleri alması anlamına gelmektedir. (Batırel, 2015)

Büyüme dostu vergi sisteminde esas olarak iki ayrı unsur bulunduğu kabul edilmektedir. Bunlardan ilki devletin büyümesini, kalkınmasını ve gelişmesini etkileyen makro unsurlar, ikincisi ise işletmelerin büyümesine, üretimine ve gelişmesine etki eden mikro unsurlardır. Bu iki unsurun çalışmanın ana belirleyicileri olması ve birbirini desteklemeleri nedeniyle eş zamanlı olarak analize tabi tutulması gerekir.

Dolayısıyla amaç her iki unsurun birlikte mukayesesi ile optimal sonuçların alınmasına katkı sağlayacak olmaladır. Bu amaca yönelik olarak, gerekli politikaların üretilmesini sağlayacak modellerinin yapılması ve büyüme dostu bir vergilendirme ile vergi sisteminin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması gerekecektir. Bu bağlamda Türk Vergi Sistemi’nde gerekli uyumun sağlanmasına münhasaır olmak üzere; ekonomik modellerin oluşması, kamu maliyesi işlevlerinin oluşturulması, maliye politikalarının tekrarlanması, hukuki alt yapının oluşturulması gerekmektedir.

Büyümeyle, kalkınmayla, istikrar sağlama dönemi toplumun hemen hemen her alanında kendini göstermekte ve büyüme, makul, sürdürülebilir, dengeli, adil bir şekilde oluşuyorsa istikrar sağlayan bir mekanizma ortaya çıkmaktadır.

Ekonomi - politik; bir mantıkla bakıldığında piyasa ile devlet arasındaki ilişkilerin ortak paydada buluştuğu dönemlerde ekonomide iyi sonuçlarla, ancak sıkıntıya girdikleri dönemlerde ise ekonomik yaşamda kırılganlıklarla karşılaşılmakta olunduğu gözlenmektedir.

Devlet, kamu otoritesi işlemlerde ve faaliyetlerde vergilendirmeyi, diğer paydaşlar olan bireyler ve işletmeler ise evrensel kalitede adil ve eşit şekilde vergilendirme istemektedir. Dolayısıyla taraflar arasında yeni nesil bir konsensüs oluşturulursa paydaşların görev, yetki ve sorumlulukları belirlenirse hem devletin vergilendirme sistemindeki tercih önceliğiyle hem de bireylerin ve işletmelerin yine vergi ile ilgili talep ve beklentilerine yeni nesil bir konsensüs oluşturulabilir.

Bunları yapma sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla, iş dünyası meslek kurum ve kuruluşlarıyla, tüketici dernekleriyle, yüksek öğretim kurumlarıyla sivil toplum ve düşünce kuruluşlarıyla, anketler yoluyla, yüz yüze görüşerek ya da belli bir bilgi paylaşarak onların da sürece dahil edilmesi sağlanmalıdır.

Hedeflenen ana konu olan büyüme dostu vergi sistemine; vergileme sisteminin anatomisin güncellenmesi, büyüme ve kalkımanya katkı sağlayacak entellektüel bir bakış açısı getirerek istikrar dostu büyüme ortamı sağlanmasına yöneliktir.

Bu güne kadar yapılan teorik ve anpirik çalışmalar göstermiştir ki, bir ülkede vergiye gönüllü uyumun sağlanması, belirtilen koşulların yerine getirilmesiyle mümkün olabilir. Böylelikle vergi politikalarında ve dolayısıyla vergi yönetiminde yapılacak olan reformlar ve değişimler sayesinde yükümlülerde vergiye karşı olumlu bir yaklaşım sağlanabilecektir. Ancak vergiye gönüllü uyumun sağlanması sadece vergi politikaları ve uygulamacılarının çabalarıyla çözümlenecek bir olgu olmayıp, ekonomik, hukuki ve mali alt yapı oluşturularak sürecin desteklenmesi gerektiği de bilinmelidir.

Yukarıda zikredilen amaç ve hedefler doğrultusunda yapılan bu çalışma ile varılmak istenilen nihai sonuç, konunun kavramsal çerçevesi ve çalışmalardan beklentilere ilişkin detaylı süreç ve açıklamalar uyarınca,

Ekonomi ve kamu maliyesi arasındaki ilişkinin süre bazında olumlu etkiler sağlamasına münhasır çalışmaların oluşturulması,

Büyüme, kalkınma, üretim ve gelişme odaklı politikaların gelişmesini destekleyici vergi sisteminin oluşması,

Öncelikle mükellef bazlı olarak haksız vergi rekabetini de engelleyici nitelikte politikaların üretilmesi,

Sonuçta hem mükelleflerin hem de devletin büyümesine etki edecek büyüme dostu vergi sisteminin tüm unsurları ile kısa, orta ve uzun vadeli programların oluşturulması sağlanmalıdır.

Teorik olarak büyüme dostu vergi sistemi, ekonomi uygulamalarında OECD ülkelerinde daha çok öne çıkmaktadır. Pek çok üye ülkede tüketim vergileri, mükerrer emlak vergileri ve çevre vergileri gibi vergi türlerinde yapılan artışların belli ölçülerde ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemediği bir çok araştırma tarafından ortaya konulmaktadır.

Bu araştırmalar; vergi gelirlerinin bileşiminin uzun vadede kişi başına düşen gelir düzeyi üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle, ekonomik büyüme, azalan kişisel gelir vergileri, sosyal güvenlik katkı payları, artan tüketim ve tekrarlanan emlak vergileriyle desteklenmektedir. Ek olarak Keen (2013) tarafından Katma Değer Vergisi yapısı ve Kurumlar Vergisi matrahı dikkate alındığında bireysel vergilerin özel tasarımı da ekonomi (verimlilik) açısından önemli bir rol oynatmaktadır.

Türkiye’de ekonomide önemli ölçüde kayıt dışılık göze çarpmaktadır.

Resmi yetkililerce de ifade edilen konuya ilişkin rakamlar çeşitli zaman ve görüşlere göre yüzde 30 – yüzde 50 arasında değişmektedir.

Vergilendirme içerisindeki değişimin ekonomik büyümeyi nasıl etkiliyeceğini ortaya koyan Avrupa Komisyonu GUEST modelini sunmaktadır. (Dünya)
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
İzmir SMMM Odasından Duyuru; Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında..
Konya S.M. Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, şirketlerin fatura işlemlerinin dijitale taşındığını belirterek . . . .
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuzda hesaplara yatırılacağını . . . .
Memur ve emeklinin 3.600 ek gösterge düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifi af ve zam müjdeleriyle adeta mini seçim paketine dönüştürüldü.
Ülke olarak içinde bulunduğumuz konjonktür, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi maalesef biz mali müşavirleri de derinden etkilemektedir.
"3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna . . .
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj . . .
Antalya SMMM Odası Başkanı Sacettin Hancıoğlu'nun Ağabeyi Selahattin Hancıoğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları - 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022/Mayıs Ayı Sigorta Primi, Kdv İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 27.07.2022 Tarihine Kadar Ödenebilecek
10 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Kasım 1989 tarihinde sigortam başladı. 2021 Aralık ayına kadar aralıklarla çalıştım. . . . .
Uzun bir süredir sağlık çalışanları tarafından beklenen mali ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve . . .
Evet, çok haklısınız, aslında bunun tam tersinin olması lazım. Ancak, ister inanın ister inanmayın şu an uygulamada böyle bir kaotik durum . . .
Konya S.M. Mali Müşavirler Odasında 24. Olağan Genel Kurulu ve Oda kurullarının seçimi 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
Şirketlerde sermaye artırımları bedelli ya da bedelsiz olarak yapılabilmektedir. Şirketlerin yeni hisse ihraç etmesi ve bu hisselerin nakit . . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında . . . .