Belediyelerin yapılandırma yasası kapsamındaki borç ve alacakları
28 Kasım 2020 Cumartesi
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Belediyelerin yapılandırma yasası kapsamındaki borç ve alacakları
SERBEST KÜRSÜ

Belediyelerin yapılandırma yasası kapsamındaki borç ve alacakları

28 Kasım 2020 Cumartesi
Ahmet ARSLAN - Denetçi, CPA, MBA

Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu kanunda yer alan alacaklar arasında belediyelerin alacakları da bulunmaktadır. Bununla birlikte, belediyelerin tüm alacakları değil, belli bazı kriterleri taşıyan alacakları Kanun kapsamında yer almaktadır.

Öte yandan, vergi idaresi ve Sosyal Güvenlik Kurumunun alacakları da Kanun kapsamında olduğundan belediyelerin bu idarelere olan vadesi geçmiş borçları da yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.  

1. Belediyelerin kapsam içindeki alacakları

7256 sayılı Kanun’da;

1) Belediyelerin 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

2) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

3) 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

4) Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

5) 2560 sayılı Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının,

6) Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan (tasarrufunda bulunan taşınmazların kira ve irtifak hakkı bedelleri ile kaynak sularının kira bedeli dâhil) ve vadesi 31/8/2020 tarihi itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat payları asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ilerinin,

Kanun kapsamında yer aldığı belirtilmiştir.

Söz konusu kanundaki düzenlemeye göre belediyelerin;

1- Vergi, resim, harç ve harcamalara katılma payı alacakları,

2- Ücrete tabi işlerden kaynaklanan alacakları,

3- İdari para cezaları,

4- 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen diğer alacakları,

5- Su tüketim bedeli alacakları,

6- Atık su ve katı atık ücreti alacakları,

7- Mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların satış, irtifak hakkı tesisi ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacakları,

yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.

Tüm bu alacaklardan sadece vadesi 31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) olup vadesinde veya bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) ödenmeyenler kapsamda bulunmaktadır.

2. Belediyelerin kapsam dışındaki alacakları

Belediyelerin yapılandırma yasası kapsamında olan alacakları yukarıda sayılanlardan ibaret olup gerek alacak türü gerekse vadesi bakımından bunlar dışında olan alacakları kapsam dışında bulunmaktadır.

Bu bağlamda belediyelerin;

- 31.08.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmemiş veya vadesi 31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) olup bu tarih itibariyle veya Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmiş olan vergi, resim ve harç, harcamalara katılma payı alacakları, ücrete tabi işlerden kaynaklanan alacakları, idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen diğer alacakları, su tüketim bedeli alacakları, atık su ve katı atık ücreti alacakları,

- Taşınır malların satışı veya kiraya verilmesinden kaynaklanan alacakları,

- Mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacakları,

- Kamu zararı alacakları,

- Tazminat alacakları,

- 6183 sayılı Kanun kapsamında olmayan diğer alacakları,

kapsam dışında bulunmaktadır.

3. Belediyelerin 7256 Sayılı Kanun kapsamındaki borçları

Belediyeler vergi ve sosyal güvenlik primi borcu mükellefi olduğu gibi belediyelerin taşınmaz kültür varlıkları payı ve kalkınma ajansı payı gibi diğer kamu idarelerine ödemeleri gereken paylar da bulunmaktadır.

7256 sayılı Kanun’da yapılan düzenlemeye göre;

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

(aa) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

(bb) 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

(cc) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

2) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları,

3) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,

b) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu kanunun yayımı tarihine veya bu kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

1) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

c) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,

d) Kalkınma ajanslarının, 5449 sayılı Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan ve 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacak asıllarının tamamı ile bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacakları,

Kanun kapsamında olduğundan belediyelerin söz konusu kamu idarelerine olan bu mahiyetteki borçları da yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.

Sonuç

7256 sayılı Kanun belediyelerin hem alacakları hem de borçları yönünden yapılandırma imkanı sağladığından belediyelerin kapsam içindeki alacak ve borçlarını dikkatlice irdeleyerek kanunu tatbik etmeleri, aynı şekilde, belediyelere kanun kapsamı içinde borcu bulunan birey ve kurumların bu imkandan yararlanmalarında fayda bulunmaktadır. (Dünya)
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla,
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bu haber, son 300 yılın en önemli ekonomik krizini yaşayan ve COVID-19 salgını ile boğuşan İngiltere’den...
İşverenim İŞKUR'a kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu. 5 Ocak 2021 tarihinde kabul edilmediğini öğrendim.
Akaryakıt sektöründe, 2019 yılı sonu itibarıyla 5'i faal 6 rafineri, 93 dağıtıcı ve 12.898 istasyonlu akaryakıt bayisi EPDK'dan . . . .
6637 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “diğer indirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla
Vergi Usul Kanunu’nun 379’uncu maddesi uyarınca “Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda,
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 12/1/2021 . . .
İSMMMO Yönetim Kurulu üyesi olarak meslektaşın zor durumunu gözetmek adına 2021 MAKTU AİDAT’lara zam yapılmaması önerimiz . . .
2021 yılının tamamında uygulanmak üzere brüt 3.577,50 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi.
Emekli personelin kıdem tazminatından kesilerek İcra Müdürlüğüne aktarılan tutar içinde yer alan vekalet ücretinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.
31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun yayımlandı.
Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
Bugün serbest muhasebecilik, mali müşavirlik sadece bağımlı ve bağımsız büro ve şirket bünyesinde değil her yerde danışılan . . .
2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 lirası gelir vergisinden müstesna. 2020 yılı gelirleri için bu tutar 6.600 lira idi.
Merkez Bankası (TCMB) yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin,
İzmir SMMM Odasından; "2021 Yılı İçin Önerilen Ücret Tarifesi"