Bahşişe stopaj getirmek mevcut kanunumuza aykırı
25 Haziran 2024 Salı
Cumhurbaşkanlığına yapılan sunumda bahşişle ilgili mevcut durum özetle­nirken:
Bahşişe stopaj getirmek mevcut kanunumuza aykırı
VERGİ POLEMİKLERİ

Bahşişe stopaj getirmek mevcut kanunumuza aykırı

Zeki GÜNDÜZ
zeki.gunduz@dunya.com

Cumhurbaşkanlığına yapılan sunumda bahşişle ilgili mevcut durum özetle­nirken:

"Hizmet alanlar tarafından servis eleman­larına bırakılan bahşişler hediye niteliğinde olduğundan gelir vergisinin konusuna gir­memektedir.

Bahşişin fatura bedeline yansıtılması ve­ya diğer şekillerde toplanan bahşişlerin iş­verence belirlenen kriterlere göre işçilere dağıtılması durumunda, ücretin bir unsuru olarak değerlendirilen bu ödemelerin ücret matrahına eklenerek tevkif suretiyle vergi­lendirilmesi gerekmektedir.

İşletme tarafından fiş/fatura düzenlenmek suretiyle hizmet bedeline ilave olarak tahsil edilen bahşiş bedelleri hizmetin matrahı­na dahil bir unsur olarak kabul edilmekte ve KDV’ye tabi tutulmaktadır.”

ifadelerine yer verilmiş ve çözüm olarak: “Bahşiş gelirlerinin; işverenlerce ayrı açılan bir banka hesabında takip edilmesi, fatura/ fiş bedelinin %10’undan fazla olmaması, çalı­şan başına aylık brüt asgari ücreti aşmaması, bahşiş gelirlerinden %10 tevkifat yapılmak suretiyle çalışanlara aktarılması kaydıyla bu gelirlerin ayrıca ücret matrahına dahil edil­memesi.” önerilmiş.

Neden yanlış?

Öncelikle ifade etmek gerekir ki burada mevcut bir sorun çözülmeye çalışılıyor.

Ancak konuya yaklaşım ve yapılan öneri bizce aşağıdaki sebeplerle hatalı.

1-Önerinin giriş cümlesinde de ifade edildi­ği üzere bahşişler hediye niteliğinde oldu­ğundan gelir vergisinin konusuna girmemek­tedir.

2-Gelir vergisinin konusuna girmeyen bir ödemeden gelir vergisi stopajı alınmaya çalışılması teknik olarak mümkün veya doğ­ru değildir. İstisna görünümlü vergileme an­lamına gelir.

3-Asgari ücretin brüt tutarı aşıldığında üc­ret olarak vergilemek doğru değildir.

4-Elden alındığında tek kuruşunu vergile­yemediğiniz bir geliri, sırf kartla tahsil edildi veya şirket kayıtlarında izlenebiliyor diye vergilemeye çalışmak hukuken doğru değildir.

Durum tespiti

1-Müşteriden servis bedeli adı altında hiz­met bedelinin bir unsuru olarak alınan bir tutar bahşiş değildir.

2-Bahşişin dağılımında denetimi, kontrolü ve dağılım esasları çalışanlar tarafından yapılmalıdır.

3-Çalışanların mutlaka bir ücretleri olmalı, tamamen bahşişlere dayalı bir sistem ol­mamalıdır.

4-Bahşiş kutusu gibi, ayrı hesaplarda izlen­meli, işletmenin gelir gider hesapları ile ilişkilendirilmemelidir.

Önerim

Kartla hesap ödenirken müşteri kendi ser­best iradesiyle bahşişi hesaba kendisi ekle­meli ve bahşiş tutarı fişte (ve veya faturada) ayrıca gösterilmeli, bu tutar üzerinden KDV hesaplanmamalı ve doğrudan, ayrı bir ban­ka hesabında muhafaza edilmeli, bu hesap­tan doğrudan çalışanların hesaplarına akta­rılmalıdır.

Yurt dışında çok yaygın olan bu uygulama­yı bizim bankacılık sistemimiz haydi hay­di ve çok kolayca yapabilir. POS cihazları ve ödeme kaydedici cihazlarda da bu tanımla­manın yapılmasının çok da zaman almayaca­ğını düşünüyorum. (Dünya)
REKLAM ALANI
6- İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Serdal Yeğen; Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Yanıtladıktan Sonra Moderatör İstanbul SMMM Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin Katılımcılara ve Konuklara Teşekkür Ederek Bir Daha ki Etkinliklerde Buluşmak Üzere Semineri Sonlandırdı.
REKLAM ALANI
Üyelerimizin ve Stajerlerimizin Katılacağı Geleneksel Aşure Etkinliğimize Davetlisiniz.
TÜRMOB ve Meslek odalarımızı yönetenlere sesleniyoruz.
Limited şirketlerde sermaye payı, ortakların kanunen devretme hakkı bulunan bir malvarlığı kalemi olarak ortaya çıkıyor. Ancak, devir süreci . . .
Yeni vergi paketleri tartışılırken asıl gözden kaçan noktaların hatırlatılması ve izah edilmesi gerekmektedir. Vergi tevkifatı, asgari gelir vergisi . . .
TSK içindeki cemaatçi bir cuntanın, (yargı, emniyet, MİT ve bürokrasi içinde örgütlenmiş destekçileriyle birlikte) hükümete darbe yaparak . . . . .
İş sözleşmesi feshedilmeden önce ihtiyari arabuluculuk ile sözleşmenin sonlandırılması fesih gibi değil, ikale sözleşmesi gibi . . . . . .
3201 sayılı Kanun’a göre Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin . . .
SPK ya tabii şirketlerin dahi Bilançoları zaman zaman ek süre ile tamamlanmaktadır.
Vergi yasalarında kapsamlı değişiklik içeren ancak henüz Meclis’e sunulmayan yasa teklifinde yer alacak olan “ticari kazanç elde eden . . . . .
Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını 217 bin 871 TL olarak belirledi.
Özel sektör işçi ve işveren tarafını ilgilen­diren kıdem tazminatında yaşanan so­runlar, son 20 yılda neredeyse dört yılda bir hükümet . . . . .
Bilindiği üzere, vergi kanunları hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup . . . .
YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.
Siz sahiden enflasyonun düşürülebileceğine inanıyor musunuz? Uzun süredir yaptığım saha ziyaretlerinde, yurt gezilerinde, organize sanayi . . . .
Türkiye yeni vergi kanununa kilitlenmişken torbadan başka bir şey çıktı. AK Parti Meclis grubuna 5 Temmuz 2024 tarihinde bir kanun teklifi sunuldu.
Bu köşede zaman zaman, yorumda sınırla, kanunlarda yer alan şekli şartların esası ne ölçüde etkilediğiyle ilgili makaleler yazıyorum.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) düzenleme hazırlıkları süren. . . . . .
9. Yargı Paketi nihayet Meclise sunuldu. Son yılların yasama pratiğine bakıldığında, iktidar kanadından gelen torba kanun tekliflerinin hızla . . .