Bağımsız Denetimde Müşteri Kabulü (2)
11 Temmuz 2019 Perşembe
Cevdet Akçakoca
Bağımsız Denetimde müşteri kabulü için yapılacaklar, özellikle işin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi açısından çok önemlidir.
Bağımsız Denetimde Müşteri Kabulü (2)

Bağımsız Denetimde müşteri kabulü için yapılacaklar, özellikle işin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi açısından çok önemlidir. Müşteri kabulü için BD 210 standardı esas alınarak ilk yazımızda belirttiğimiz müşteri kabul tutanağı, müşteri kabul politikası yazısı ve müşteri işletmenin tanınması tablo ve tutanağı yapılır. (Buradaki örnekler tamamen bizim uygulamalarımızdan alınmıştır.)

Sağlıklı bir müşteri kabul incelemesi ve müşteri kabulü yapılabilmesi için detaylı şeklini gazetemizin internet sitesinde göreceğiniz soruların sorulması ve sağlıklı cevapların alınmasından sonra müşteri kabul kararı verilebilir.

Baştan yanlış müşteri kabul politikası ile müşteri kabul ederseniz daha sonraki bütün çalışmalarınız boşa gidecektir.

Şimdi gelelim bu müşteri kabul politikası sorularının bir özetine:

MK1. Potansiyel müşterinin niteliği ve dürüstlüğü sorgulanacaktır.

Müşteri şirketin ortakları, yönetim kurulu üyelerinin listesi, denetim şirketinizin müşterileri ve iş arkadaşları müşteriyi tanıyor mu, bunların dürüstlüğü, mahkumiyeti olup olmadığı, bu müşteriye hizmet sunmayı reddeden denetmen veya firmalar var mı ve benzeri sorular sorularak cevapları tabloda belirtilir.

MK2. Bir önceki denetmenle / muhasebeci ile irtibata geçilip geçilmediği sorgulanacak ve görüşme sonuçları açıklanacaktır.

MK3. Önceki Mali Tablolar ele alınıp incelenecektir.

Bunun için en az önceki yılın mali tabloları, hatta iki yılın tabloları, vergi beyannameleri ve ilgili matrahlar, önceki iki üç yıla ait yazılar, önceki denetmen ve muhasebeci tarafından hazırlanmış önceki döneme ait belge ve çalışma kağıtları, muhasebe politikaları, kilit önem taşıyan işlemler, prosedürler, açılış bakiyeleri kontrolü gibi hususlar göz önüne alınarak dikkatli bir şekilde incelenecektir.

MK4. Uzmanlık konuları değerlendirilecektir.

Bağımsız denetçi olarak müşterinin faaliyetleri ve operasyonuna ilişkin genel bir fikir edinilip edinilmediği, bu konuda bir kontrol listesi kullanılıp kullanılmadığı, bu potansiyel müşterinin sektöründeki muhasebe sistemine uygun yeterli bilgiye sahip olup olmadığı, ayrıca uzmanlık bilgisi gerektiren alanlar tespit edildi mi, nasıl yapıldığına dair kaynakların belirlenmesi sağlanır.

MK5. Bağımsızlık değerlendirilmesi yapılır.

Müşterilerle ilgili tüm mevcut yasaklar belirtilir ve belgelenir, özellikle müşteri ile şahsi ilişkiler, ücretler, hediyeler, ailevi ilişkilerin ne durumda olduğu, bunların incelenmesi sonucu müşteriyle iş yapılmasını engelleyecek herhangi bir yasak olmadığı belirtilmelidir. Bağımsızlık açısından oluşan tehditleri ve bu tehditlerden korunma önlemlerini belirlerken IESBA Kuralları B bölümü özellikle göz önüne alınır.

MK6. Yapılacak işe ilişkin risk değerlendirmesi yapılır.

Bu sektöre ve potansiyel müşteriye ilişkin risklerin firma açısından kabul edilebilir düzeyle olduğunun tespiti gündeme gelir, bilinen veya şüphelenilen risklerin ve bu risklerin önerilen iş üzerindeki etkileri açıklanır. Mali tabloların muhtemel kullanıcılarının kimler olduğu araştırılır ve belirtilir. Mali tablolarda ekstra özen gösterilmesi gereken hesaplar varsa isimleri ve nedenleri açıklanır. Önceki denetmenle görüşülüp görüşülmediği, potansiyel müşterinin gelecekte en az bir yıl boyunca varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği açıklanır ve makul bir ücret ödemeye istekli olup olmadığı ve ödeme kabiliyetinin derecesi açıklanır.

MK.7 Faaliyet alanı açısından kısıtlamalar incelenerek değerlendirilir.

Müşteri yönetimince uygulanan hiçbir faaliyet alanı kısıtlaması olmadığı incelenip belirtilir, müşteri ile yapılacak işin konusu ile ilgili uluslararası mali raporlama standartlarının olup olmadığı açıklanır, çalışma süresinin tamamlanmasına yönelik zaman çizelgelerinin makul olup olmadığı bildirilir.

MK.8 Yeterlik, beceri, kapasite ve kaynaklar incelenir.

Bunun için denetim şirketi personelinin ilgili sektör ve denetim konularında ne kadar bilgi sahibi olduğu açıklanır. Düzenleme ve raporlama hükümlerine ilişkin deneyim, bilgi, becerileri belirtilir ve personel sayısının bu denetim için yeterli olduğu rapora geçirilir. Raporlama süresi içinde denetim raporunun tamamlanacağı özellikle açıklanır.

MK.9 Diğer konular:

Daha detaylı bağımsızlık ve risk faktörleri gibi göz önünde bulundurulması gereken başka müşteri kabul konularının mevcut olup olmadığı ve bunların ele alınış şekilleri de belirtilerek sonuca varılır. Risk seviyesi tespit edilir.

Bu inceleme ve müşteri kabulü çalışma kağıtlarından sonra aşağıdaki gibi bir karara varılır ve müşteri kabul edilir.

'Risk Seviyesi : Düşük

Açıklama : MÜŞTERİ FİRMA İLE YAPILAN ÖN GÖRÜŞMELER VE ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT TABLOLARIN İNCELENMESİ NETİCESİNDE RİSK ORANININ DÜŞÜK OLDUĞU KANAATİNE VARILMIŞTIR.

Durum : Kabul

Sorumlu Denetçi : Cevdet AKÇAKOCA'

Bu yazımız konusundaki incelemelerden görüldüğü gibi müşteri kabulü bağımsız denetimin başlaması için çok ama çok önemli bir husustur. Yanlış karar, firmayı ve bağımsız denetçiyi güç duruma sokar.7- Divan Başkanı Orhan Üstekidağ Genel Bir Bilgilendirme Yaptıktan Sonra Genel Kurulu Selamlayarak Kapattı.
Finansal Piyasalarda VİOP & Teknik Analiz Eğitimi
7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.