Akaryakıt İstasyonlarında Mühürleme Sorunu
21 Eylül 2022 Çarşamba
Esadullah Aslan
30.4.2021 tarih 31470 sayılı resmi gazetede 7318 sayılı kanunun 10. maddesiyle 5015 sayılı kanunun 20. maddesine eklenen (g) bendi 30.4.2021 tarih 31470 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Akaryakıt İstasyonlarında Mühürleme Sorunu

Esadullah Aslan - SMMM - Konya

 30.4.2021 tarih 31470 sayılı resmi gazetede 7318 sayılı kanunun 10. maddesiyle  5015 sayılı kanunun 20. maddesine eklenen  (g) bendi 30.4.2021 tarih 31470 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe  girmiş bulunmaktadır.

 Bu  yeni düzenlemeye göre  30.4.2021 tarihinden başlamak üzere artık LİSANSA TABİ FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERLE ilgili olarak yapılan incelemelerde benim bu makalemin konusunu oluşturan lisansa tabi işletmelerin AKARYAKIT İSTASYONU işletmeciliği yapan işletmeler  olduğunu açıklamakta fayda mülahaza etmekteyim.

Buna göre. 

                          Akaryakıt alım satımı ticari faaliyetinde bulunan AKARYAKIT İSTASYONU işletmecisi bir şirketin defter ve belgelerinin SAHTE BELGE yönünden  incelenmesi neticesinde. Şirketin bir kısım ALIŞ FATURASININ sahte addedilmesi üzerine şirketin KDV indirimlerinin reddi suretiyle şirket adına tarhiyat önermesinde bulunulan inceleme raporunda.

İnceleme elemanının  doğru veya yanlış şirket yetkililerinin SAHTE addedilen bu faturaların sahte olduğunu BİLEREK kullandığı iddiasından hareketle şirket adına 3 kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği yönünde önermede bulunması durumunda.

Bu önermenin doğal sonucu olarak aynı inceleme elemanı tarafından VUK nun 359. maddesini dayanak göstermek suretiyle kanunun 367. maddesine dayandırılmak suretiyle şirket yetkilileri hakkında düzenlediği VERGİ SUÇU RAPORUNUN Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiğinde.

                             Bu durumun  5015 sayılı kanunun 2. maddesinde tanımı yapılmış olan  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna iletileceği  kurum tarafından  rafineriler hariç olmak üzere HER TÜRLÜ TESİSTEKİ  LİSANSA TABİ TÜM FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURACAĞI ve bu durumun  Savcılık makamı tarafından  KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA   dair karar  verilene kadar veya  mahkeme tarafından verilen karar kesinleşinceye kadar devam edeciğinin hükme bağlanmış olması üzerine.

Özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE  başlatılan incelemelerde Akaryakıt istasyonu işleten şirketlerin defter ve belgelerinin incelenmesi neticesinde şirket adına 3 kat vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapılması ve şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olmasının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna  bildirilmesi üzerine 

Kurum yetkilileri tarafından inceleme elemanının şirket hakkında düzenlemiş olduğu  inceleme raporunda şirketin ALIŞ veya SATIŞ faturalarının gerçek bir mal teslimine dayalı olup olmadığını yani gerçekten SAHTE olup olmadığının açık,net maddi ve hukuki geçerliliği haiz bir biçimde ortaya konulup konulmamış olduğunu.

En önemlisi,
Şirket adına önerilen ve kesilmiş olan 3 kat vergi ziyaı cezasının VUK nun 344-359. Maddelerine uygun olup olmadığı,bir başka anlatımla somut olayda şirket yetkililerinin bu SAHTE addedilen faturaları BİLEREK KULLANDIKLARININ açık, net maddi ve hukuki geçerliliği haiz, bilgi,  belge ve delillerle ortaya konulup konulmamış olduğunu. SOMUTLAŞTIRMADAN 

                          Şirketlerin akaryakıt istasyonlarının MÜHÜRLENMEK suretiyle şirketlerin faaliyetlerinin GEÇİCİ  olarak olsa bile İŞLETMELERİN KAPATILMASININ Birçok hak kayıpları ve mağduriyetleri de beraberinde getirdiği görülmektedir.

Çünkü;

Şirket adına 3 kat vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapıldığında şirket bu cezalı tarhiyatları Vergi mahkemeleri nezdinde iptali istemiyle dava konusu yaptığı ve bu yargılamalarda mahkemeler tarafından olayların 270 güne kadara bağlanacağının bildirildiği bir hukuk ortamında.

Aynı inceleme raporunu düzenleyen inceleme elemanı tarafından şirket yetkilileri hakkında VUK nun 359/a-b-ç maddelerinin ihlal edilmiş olduğu gerekçesiyle hazırlanan VERGİ SOÇU RAPORUNUN Cumhuriyet Başsavcılığına intikalinden sonra ,bu raporun ilgili savcıya intikalinden sonra savcılık makamının KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI kararı vere bilmesi için birçok resen inceleme ve araştırmaları yapacağını dikkate aldığımızda bu sürecinde birkaç aylık bir süreceğini dikkate aldığımızda.

En erken savcılık makamının kovuşturmaya yer olmadığı kararı verene kadar şirketin akaryakıt istasyonu işletmesinin MÜHÜRLÜ OLARAK KAPALI KALACAK OLMASININ işletmeci yönünden maddi yönden oluşturacağı zarar yanında müşteri kaybetme yönünden de birçok mağduriyetlere sebebiyet vereceğinin kesin ve tartışmasız olduğu bir hukuk ortamında.

EPDK nın bu süreçlerin tamamlanmasını beklemeden hemen işletmeci yönünden hayati önemi haiz olan AKARYAKIT İSTASYONLARINI MÜHÜRLEMESİNİN doğru olmadığı gibi usul ve hukuka uygunda olmadığı gerçeğine ulaşmaktayız.

Dolayısıyla,

Bu uygulamayla ilgili olarak özellikle EPDK nın sadece 5015 sayılı kanunun 20/2-g maddesinin LAFZINI esas alırak değil inceleme elemanı tarafından düzenlenen rapora göre yapılan iş ve işlemlerinde hangi aşamalarda olduğunu Bakanlık yetkilileriyle yapacağı görüşmeler neticesinde  SOMUTLAŞTIRDIKTAN  sonra MÜHÜRLEME işlemi tesis etmesinin  daha doğru olacağı inancındayım.

Yeni gelişmeler olduğunda bu köşemde bilgilerinize sunacağım .     
REKLAM ALANI
9- Avrupa Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Aslı Gültekin "VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER " Konusunda Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Soru-Cevap Bölümüne Geçildi. (SON)
“Kooperatifçilik Kanununda Yapılan Değişiklikler” Bilgilendirme Semineri
Aylık Yemekli Toplantı 28 Eylül 2023 Perşembe günü saat 19.00’da yapılacaktır.
" KDV İade Süreçleri ve Son Gelişmeler Konulu " Eğitime Davetlisiniz
" Vergide Güncel Konular " Etkinliğine Davetlisiniz