7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Getirilen Yeni Düzenlemeler
10 Aralık 2017 Pazar
Emsal Özcan
irçok önemli konuyu kapsayan düzenlemeler 7061 sayılı TORBA kanunu TBMM’nde 28.11.2017 tarihinde kabul edildi.

7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Getirilen Yeni Düzenlemeler

Birçok önemli konuyu kapsayan düzenlemeler 7061 sayılı TORBA kanunu TBMM’nde 28.11.2017 tarihinde kabul edildi. 05.12.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanmış olan 7061 sayılı kanunun mali konuları ilgilendiren maddelerine aşağıda özet olarak yer verilmektedir.

 

Mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adres olarak kabul edilip tebligat yapılacak

Bilinen adresler tanımı yeniden düzenlenmekte, işi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmaktan çıkarılarak mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmaktadır. Ayrıca, tebligatın hangi durumlarda hangi adreslere ve kimlere yapılacağına ilişkin hususlarda düzenleme yapılmaktadır.

            Gaziler yaş sınırı aranmadan istihdam edilecek

           

            Terörle mücadele kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahipleri, yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanacak.

 

            Fatih Projesine KDV İstisnası

 

            Fatih projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında, başta KDV olmak üzere diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanacak.

 

            Engelliler için ÖTV muafiyeti

 

Engelliler için ÖTV muafiyeti, vergiler dahil 200.000,00 TL’yi aşmayan araçlar için uygulanacak.

 

Okullar, yurtlar ve hastanelere indirimli veya ücretsiz su verilebilecek

 

Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verilebilecek.

 

Vatandaşlar Vergi Dairelerine gitmeden iş ve işlemlerini yapabilecekler

Vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla mükelleflere verilen hizmetlerin elektronik ortama taşınmasına ve vatandaşların vergi dairelerine gitmeksizin iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesine, ayrıca kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında elektronik ticaretin kavranmasına yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapma hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. Diğer taraftan süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilebilmesine imkân sağlanmaktadır.

MTV için 2018 yılında yeni oranlar uygulanacak

 

Motorlu Taşıtlar için 2018 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için %15,1300 cc üstü araçlar için %25 oranında uygulanacak.

 

Konuşma, internet yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerine % 7,5 Özel İletişim Vergisi uygulanacak

 

Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinden farklı farklı alınan Özel İletişim Vergisi her bir hizmet için % 7,5 olarak alınacak.01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

 

Net Asgari Ücret

Sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen 1.404,06 TL net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve 12 aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarın, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek. (1.9.2017 tarihinden geçerli olmak üzere)5.12.2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kira Gelirlerine %15 Götürü Gider Uygulanacak

Kira gelirlerinde uygulanan %25’lik götürü gider oranının %15’e düşürülmüştür. Uygulama 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi % 22 olarak uygulanacak

Kurumlar vergisi oranında değişiklik yapılarak % 20 olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı belirli bir süre için % 22 uygulanacaktır. Kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı kazançlarına uygulanmak üzere, bu oran ilk defa 2018 yılının birinci geçici vergi döneminde uygulanacaktır.

Taşınmaz satış istisnası %50 olarak uygulanacak

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu hisse senetleri uygulanan mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50, diğer kıymetler için %75 olarak yeniden belirlenmiş olup uygulama 5.12.2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

İmalat Sanayii Yatırımları teşviklerine devam edilecek

İmalat sanayii yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda (%100) faydalanılmasına imkân veren düzenlemenin 2018 yılında da devam etmesi sağlanmaktadır.

 

Ödeme Emrine itiraz süresi 15 güne çıkarılmaktadır.

6183 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile İhtiyati hacze ilişkin dava açma süresinin düzenlendiği “İhtiyati hacze itiraz:” başlıklı 15 inci maddesinde Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten hükümlerin yer aldığı “Ödeme emri:” başlıklı 55 inci maddesinde öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır.

Önemli

“2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri ile Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi 26 Aralık 2017 Olarak Belirlendi”

Konuya ilişkim Yönetmelik değişikliği aşağıdadır. Konunun önemli olması nedeniyle ilgililerin uyarılması gerekmektedir.

5 Aralık 2017 Salı Resmî Gazete Sayı: 30261 yayımlanan Yönetmelik

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 …………………………………………………………….

“2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi

GEÇİCİ MADDE 34 – (1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26.12.2017 tarihinde Kuruma ödenir.”09.12.2017

Emsal Özcan

Yeminli Mali Müşavir&Bağımsız Denetçi&Bilirkişi.

3- Divan Başkanı Orhan Üstekidağ Konuşmalarını Yapması İçin MMMB Derneği Genel Başkanı Mahmut Şahin'i Kürsüye Davet Etti.
Finansal Piyasalarda VİOP & Teknik Analiz Eğitimi
7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.