2022 Yılı Vergi Politikasında Adımlar
06 Kasım 2021 Cumartesi
2022 yılı içinde açıklanan MALİYE POLİTİKASINDA sağlıklı gelir kaynağı, verginin tabana . . . .
2022 Yılı Vergi Politikasında Adımlar
2022 Yılı Vergi Politikasında Adımlar

Gürsel Yurtbahar - SMMM

2022 yılı içinde açıklanan MALİYE POLİTİKASINDA sağlıklı gelir kaynağı, verginin tabana yayılması, VERGİ POLİTİKASINDA kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kayıp-kaçağının boyutunun ölçülmesi ve politika analizlerinin yapılması öngörmektedir.

Bu öngörülerin yapılması için; verilerin doğruluğu, inceleme konuların bulgularının, mevcutların değerlendirilmesi konusunda bilgisel -eğitimsel konuların değerlendirilmesi gerekir.

Bu öngörülerin yapılması için, son zamanlarda yayınlanan kanunların iki tanesine bakalım.

1-21.10.2021 tarih 7339 sayılı kanun ile kooperatifçilik kanununda yapılan olumlu konular;

Kanun maddelerinde belirtilen yıllık hazırlanan mali tabloların ve denetim raporlarının genel kurul dan 15 gün önce olmak kaydı ile bir sene boyunca elektronik olarak incelemeye açık olması.

Genel kurullara elektronik ortamda katılma imkânı. Yöneticilerin seçildiği tarihten sonra dokuz ay içinde eğitimlerin tamamlanması gerekmektedir. Kooperatifçilik gönüllülük esasına dayanan etkin bir çalışmayı gerektiren toplumsal gerekliliktir.

Yöneticilerin muhakkak eğitimli ve mevzuata hâkim olmaları gerekir. Ancak vergisel boyuttaki gelişmeler ve güven duygusu için, BAĞIMSIZ DENETÇİ gözü ile denetimin yapılması çok önemlidir.

Kanunun 9. Maddesi gereği;

*.................Dış denetim genel kurulca alınan karar doğrultusunda;

a)    Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler,

b)    1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa tabi meslek mensupları,

c)    ilgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen, bağlı olunan merkez birlikleri veya merkez birliği

kurulamamışsa bağlı olunan birlikler, tarafından yapılabilir...................................."

Kooperatiflerin birliklere-merkez birliklere bağlı olmaları zorunlu olmalıdır. Birlikler kendilerine bağlı kooperatifleri yönetim/muhasebe/ işleyiş konularında eğitimler vermektedirler.

Ancak; kooperatiflerin ve birliklerin mali-vergisel denetimi muhakkak kanunun a ve b maddesinde belirtilen meslek mensupları tarafından yapılmalıdır.

"c" maddesinde belirtilen denetim yönetim ve işleyiş konularında olabilir.

Genel kurullara katılan TEMSİLCİ katılmaması konusunda açıklık ve kadın-engelli vatandaşlara yönelik maddeler ise günümüze uygun ve olması gereken uygulamalardır.

Bu kanunda 2022 yılı vergi politikaları için olumlu adım atılmıştır.

2- 14.10.2021 tarih 7338 sayılı kanun ile VUK yapılan değişikle;

Kanun maddesine göre, 1.01.2021 tarihinden itibaren BASİT usul mükellefler ticari kazanç ve VUK maddesi hükümleri gereği defter tutma istisnası getirilmiştir. Bu madde kayıt dışını destekleyen ve vergi politikasına aykırı olan ve zamanlama açışından yanlış olan bir uygulamadır.

Bu madde dışında; alış bedeline göre değerleme yapılması ve maliyetlerin alış bedeline eklenmesi, Amortismanları günlük olarak isteğe bağlı uygulanması, çifte vergilendirmede "KARŞILIKLI ANLAŞMA " imkanının gelmesi ( bu uygulamanın meslek mensupları tarafından yapılması, sermaye artışının NAKİT olarak yapılması halinde alınan faizde indirim yapılması olumlu adımlardır......

Bu kanunda ise vergi politikalara uygun adım tam olarak atılmamıştır.

SONUÇ:

1- Dünya da yüz yılda bir gelişen olay olarak nitelenen, Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılı

ULUSLARARASI KOOPERATİFLER yılı olarak kabul edilmiştir. Bu konu ile ilgili 14.04.2012 yılında KOOPRATİFÇİLİK konusundaki yazımda ve 13.11.2014 tarihinde BAĞIMSIZ DENETÇİLİK yazımda da TK 397 maddesi gereği DIŞ DENETİM konusunda meslek mensuplarının denetiminin önemini belirtmiştim.! yazılarımı İKTİSADİDAYANIŞMA.COM sitesine girerek okuyunuz lütfen..........)

ÖNERİMİN YEDİ SENE SONRA DİKKATE ALINMASINA SEVİNDİM...

2- Kayıtdışı ile mücadelede en önemli unsur DENETİM olması ve DENETİMİN ana unsuru DENETÇİ Olduğu için, kanuna göre yetki almış kişiler tarafından yapılmalıdır.(TTK 400.mad)

Tüm mükelleflerin sınıflama olmadan, deftere tabi, denetime açık, şeffaflık ilkesi gereği aynı standartta olması halinde istenilen amaçlara ulaşmak mümkündür.

3- Kayıt dışı ile mücadelenin ana unsuru tüm vergisel/ SGK primlerinin oranlarının düşürülmesi ve kayıt dışını destekleyen kanun maddelerin /unsurlarının kaldırılması gerekir.

Meslek mensupları olarak eğitim/tecrübe/bilgi olarak vergisel politikalar ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede MESLEKİ ÖRGÜT olarak hazırdırlar..............

Saygılarımla...
Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .