1 Ocak 2023'ten önce kooperatif organlarına seçilenlerin zorunlu eğitim süresi 30 Eylül'de doluyor
11 Eylül 2023 Pazartesi
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 55/3 üncü maddesine göre, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen . . . . .
1 Ocak 2023
SERBEST KÜRSÜ

1 Ocak 2023'ten önce kooperatif organlarına seçilenlerin zorunlu eğitim süresi 30 Eylül'de doluyor

Ümit IŞIK - Ticaret Başmüfettişi 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 55/3 üncü maddesine göre, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ve yedeklerinin ve yine aynı Kanunun 65/3 üncü maddesine göre denetleme organı üyeleri ve yedeklerinin, seçilmelerini takiben en geç dokuz ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlamaları şarttır.

Eğitim zorunluluğu getirilen diğer kooperatifler ise 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna tabi kooperatiflerdir. Bu kooperatiflerin organ üyelerinin de eğitim alma şartı bulunmaktadır.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çatı Kanun olduğu için değerlendirmelerimiz de bu Kanun üzerinden yapılmıştır.

1163 sayılı Kanunun “B)Yönetim kurulu, I-Ödev ve üye sayısı” başlıklı 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ve yedeklerinin, seçilmelerini takiben en geç dokuz ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlamaları şarttır. Eğitim programına ilişkin usul ve esaslar ile buna tabi olacak kooperatifler ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” denilmiş, aynı Kanunun “C)Denetçiler, I-Seçilmeleri” başlıklı 65 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında da aynı yönde değişiklik yapılmıştır.

Kanun değişikliği, yönetim kurulu üyelerinin seçilme şartlarının düzenlendiği 56 ncı maddesinde değil, “I-Ödev ve üye sayısı” başlıklı 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yapılmıştır. Bu nedenle yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için kooperatifçilik eğitim şartı bulunmayıp, anılan organlara seçilerek göreve başlanması halinde bu eğitimin alınması bir sorumluluk olarak belirlenmiştir. Buna göre organ üyeliğine seçilmek için değil ancak üyeliğin devam ettirilebilmesi için kooperatifçilik eğitimi alınması zorunluluk(ödev) haline gelmiştir.

Eğitim programına ilişkin usul ve esaslar ile buna tabi olacak kooperatifler ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecektir.

Bu çerçevede kooperatifçilik eğitimi konusunda süreci düzenlemek üzere 14.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de “Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

Yönetmeliğe göre Kooperatifçilik eğitimi, “1163 sayılı Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkraları; 1581 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası ve 4572 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu Yönetmelikle çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyesi olmak için alınması gereken eğitimi,” şeklinde tanımlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre “Üyeleri eğitim şartına tabi kooperatifler”

“Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan faal kooperatiflerin üyeleri eğitim şartına tabidir:

a) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,

b) İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,

c) Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,

ç) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,

d) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kriterler için, seçimin yapıldığı genel kurul toplantı tarihi esas alınır.”

şeklinde belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen kooperatiflerin organ üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde, kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları şarttır. Kooperatifçilik eğitimi ücreti ilke olarak eğitim alan kişiler tarafından ödenecektir. Ancak organ üyeleri eğitim için ödedikleri ücreti genel kurul kararı alınması şartıyla kooperatiften alabileceklerdir.

Söz konusu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar Bakanlıkça yürütülen Kooperatifçilik E-Sertifika Programını (KOOP-ES) tamamlayarak sertifika alanlar, kooperatifçilik eğitiminden bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren(14.01.2022) 8 yıl süreyle muaftır. Bu sürenin sonunda sertifika alanların yenileme eğitimine katılımı zorunludur.

Kooperatifçilik eğitimi katılım belgesinin geçerlilik süresi 8 yıl olup bu sürenin sonunda kooperatiflerde üye olarak görev yapmak isteyenlerin 9 ay içerisinde Bakanlık tarafından belirlenecek konularda 10 saatten az olmamak üzere yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır. Yenileme eğitimi sonucunda alınan katılım belgelerinin süresi de 8 yıldır.

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine göre, Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkralarının yürürlüğe girdiği tarihte görev süresi devam eden üyelerde, yapılacak ilk seçimlere kadar kooperatifçilik eğitim şartı aranmayacaktır. Öte yandan, Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkralarında yer alan 9 aylık süre 31.12.2022 tarihine kadar seçilecek yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler için bu tarihten itibaren başlayacaktır.

Buna göre örneğin 30 Ekim 2022 tarihinde seçilen kooperatif organ üyesiyle 31 Aralık 2022 tarihinde seçilenler arasında fark olmayıp 9 aylık süre her ikisi için de 31.12.2022 tarihinden itibaren başlayacaktır.

31.12.2022 tarihinden sonra örneğin 01.03.2023 tarihinde seçilen organ üyeleri için de 9 aylık süre seçildikleri tarihten itibaren başlayacaktır.

Sonuç olarak  01.01.2023 tarihinden önce kooperatif organlarına seçilenler için 9 aylık sürenin 30.09.2023 tarihinde dolmuş olacağını hatırlatmak isteriz. (Ekonomim)
REKLAM ALANI
9- Avrupa Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Aslı Gültekin "VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER " Konusunda Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Soru-Cevap Bölümüne Geçildi. (SON)
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Geçen hafta yapılan açıklama ve raporlardan anladığımız kadarıyla, Ek MTV’nin %80’i ödenmemiş. Bir önceki yazımda belirttiğim gibi
Fazla ve yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde faiz uygulamasıyla ilgili ilk özel düzenleme 1998 yılında 4369 sayılı Kanun’la yapıldı.
Son 1 aydır kamuoyuna yansıyan haberlerde; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi müfettişleri ve vergi dairesi personeli aracılığıyla “tahsilatı hızlandırma çalışmaları” yaptığını duyuyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, adres değişikliği yapan vatandaşların 31 Mart 2024’te . . . . . . .
Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrasında kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları da arttı. Referans . . . .
Merkez Bankası (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti.
31/12/2022 itibariyle kanuni koşulları oluştuğu halde uygulanmayan (ertelene) enflasyon muhasebesi (düzeltmesi) mevcut mevzuatta göre . . . .
Bizler “Mersin 100. Yıl Kutlama Meclisi” olarak; Atatürk, Cumhuriyet ve Mersin ortak paydasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir . . . . .
2023 yılı, vergi düzenlemelerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiaları açısından yoğun geçiyor. Deprem nedeniyle ihdas edilen ek vergi ve ek . . . . . . .
İflas Kanunu’na ilişkin üç iptal kararında da hep, iptal kararının yaratacağı kamu yararını ihlal edecek nitelikteki hukuksal boşluğun yasa . . . .
Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm arayışları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten kritik bir açıklama geldi. . . . .
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak ortak sınav tarihlerini açıkladı.
Mersin Valimiz Ali Hamza PEHLİVAN odamızı ziyaret etti. Valimize Akdeniz Kaymakamı Zeyit ŞENER eşlik etti.
İHH İnsani Yardım Vakfı ile BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, 6 Şubat tarihinde meydana . . . . .
Son aylarda vergi kamuoyunun gündemini oluşturan birkaç dava var: Ek vergi, ek MTV ve finansman gider kısıtlaması (FGK). Bu davalar . . . .
22. Anadolu Odaları Eğitim Semineri - (04 - 07 Ekim 2023)
Avukatlık mesleğinin amacı, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun . . . . .