1 Ocak 2023'ten önce kooperatif organlarına seçilenlerin zorunlu eğitim süresi 30 Eylül'de doluyor
11 Eylül 2023 Pazartesi
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 55/3 üncü maddesine göre, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen . . . . .
1 Ocak 2023
SERBEST KÜRSÜ

1 Ocak 2023'ten önce kooperatif organlarına seçilenlerin zorunlu eğitim süresi 30 Eylül'de doluyor

Ümit IŞIK - Ticaret Başmüfettişi 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 55/3 üncü maddesine göre, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ve yedeklerinin ve yine aynı Kanunun 65/3 üncü maddesine göre denetleme organı üyeleri ve yedeklerinin, seçilmelerini takiben en geç dokuz ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlamaları şarttır.

Eğitim zorunluluğu getirilen diğer kooperatifler ise 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna tabi kooperatiflerdir. Bu kooperatiflerin organ üyelerinin de eğitim alma şartı bulunmaktadır.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çatı Kanun olduğu için değerlendirmelerimiz de bu Kanun üzerinden yapılmıştır.

1163 sayılı Kanunun “B)Yönetim kurulu, I-Ödev ve üye sayısı” başlıklı 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ve yedeklerinin, seçilmelerini takiben en geç dokuz ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlamaları şarttır. Eğitim programına ilişkin usul ve esaslar ile buna tabi olacak kooperatifler ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” denilmiş, aynı Kanunun “C)Denetçiler, I-Seçilmeleri” başlıklı 65 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında da aynı yönde değişiklik yapılmıştır.

Kanun değişikliği, yönetim kurulu üyelerinin seçilme şartlarının düzenlendiği 56 ncı maddesinde değil, “I-Ödev ve üye sayısı” başlıklı 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yapılmıştır. Bu nedenle yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için kooperatifçilik eğitim şartı bulunmayıp, anılan organlara seçilerek göreve başlanması halinde bu eğitimin alınması bir sorumluluk olarak belirlenmiştir. Buna göre organ üyeliğine seçilmek için değil ancak üyeliğin devam ettirilebilmesi için kooperatifçilik eğitimi alınması zorunluluk(ödev) haline gelmiştir.

Eğitim programına ilişkin usul ve esaslar ile buna tabi olacak kooperatifler ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecektir.

Bu çerçevede kooperatifçilik eğitimi konusunda süreci düzenlemek üzere 14.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de “Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

Yönetmeliğe göre Kooperatifçilik eğitimi, “1163 sayılı Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkraları; 1581 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası ve 4572 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu Yönetmelikle çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyesi olmak için alınması gereken eğitimi,” şeklinde tanımlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre “Üyeleri eğitim şartına tabi kooperatifler”

“Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan faal kooperatiflerin üyeleri eğitim şartına tabidir:

a) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,

b) İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,

c) Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,

ç) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,

d) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kriterler için, seçimin yapıldığı genel kurul toplantı tarihi esas alınır.”

şeklinde belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen kooperatiflerin organ üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde, kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları şarttır. Kooperatifçilik eğitimi ücreti ilke olarak eğitim alan kişiler tarafından ödenecektir. Ancak organ üyeleri eğitim için ödedikleri ücreti genel kurul kararı alınması şartıyla kooperatiften alabileceklerdir.

Söz konusu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar Bakanlıkça yürütülen Kooperatifçilik E-Sertifika Programını (KOOP-ES) tamamlayarak sertifika alanlar, kooperatifçilik eğitiminden bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren(14.01.2022) 8 yıl süreyle muaftır. Bu sürenin sonunda sertifika alanların yenileme eğitimine katılımı zorunludur.

Kooperatifçilik eğitimi katılım belgesinin geçerlilik süresi 8 yıl olup bu sürenin sonunda kooperatiflerde üye olarak görev yapmak isteyenlerin 9 ay içerisinde Bakanlık tarafından belirlenecek konularda 10 saatten az olmamak üzere yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır. Yenileme eğitimi sonucunda alınan katılım belgelerinin süresi de 8 yıldır.

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine göre, Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkralarının yürürlüğe girdiği tarihte görev süresi devam eden üyelerde, yapılacak ilk seçimlere kadar kooperatifçilik eğitim şartı aranmayacaktır. Öte yandan, Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkralarında yer alan 9 aylık süre 31.12.2022 tarihine kadar seçilecek yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler için bu tarihten itibaren başlayacaktır.

Buna göre örneğin 30 Ekim 2022 tarihinde seçilen kooperatif organ üyesiyle 31 Aralık 2022 tarihinde seçilenler arasında fark olmayıp 9 aylık süre her ikisi için de 31.12.2022 tarihinden itibaren başlayacaktır.

31.12.2022 tarihinden sonra örneğin 01.03.2023 tarihinde seçilen organ üyeleri için de 9 aylık süre seçildikleri tarihten itibaren başlayacaktır.

Sonuç olarak  01.01.2023 tarihinden önce kooperatif organlarına seçilenler için 9 aylık sürenin 30.09.2023 tarihinde dolmuş olacağını hatırlatmak isteriz. (Ekonomim)
REKLAM ALANI
8- Kişisel Gelişim Uzmanı Zafer Yılmaz' la; Diksiyon, İletişim Teknikleri, Kürsüden Dinleyiciye Hitap, Kendimizi Nasıl Tanıtırız, Sesin Kullanımı ve Diyafram Nefes Tekniği Farkındalık Çalışması.
REKLAM ALANI
Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde 2024 yılı Ocak-Mayıs bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan . . .
İklim değişikliği, 21. yüzyılın en büyük çevresel sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu değişikliğin en büyük sorunlardan biri olarak . . . .
İş dünyası Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmaya devam ediyor. İşte yeni yayınlanan yönetmelik sonrası hangi işverenlerin . . . .
Bundan 3,800 yıl önce Hammurabi, Babil caddelerine dev tabletler asmış ve üzerine şunu yazmıştı; “Vergi vermeyenin kellesi gider.” . . . .
Ekonomist Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ, haftanın sohbetinde, yeni vergi düzenlemelerine ilişkin taslağı tartıştı.
AK Parti’nin bugünkü MYK toplantısında son hali verilmesi beklenen vergi paketine ilişkin taslaktan, yapılan son dakika değişikliği ile . . . .
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Protokol davetlilerimizin, üyelerimizin ve stajyerlerimizin katılacağı Kurban Bayramı, bayramlaşma programımız 24.06.2024 Pazartesi 15:00’de
Muhasebe bir İşletmenin finansal Faaliyetlerini kaydetmek, sınıflandırmak, raporlamak ve analiz etme için kullanılan bir süreçtir.
Yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır.
Ticarete atılırken şirket kurmayı düşünenlerden veya kurulu şirketi doğru şirket tipi mi diye tereddütü olanlardan yoğun olarak gelen bir . . . . . .
Harç, bazı kamu hizmetlerinden yararlanan kimselerin belli bir ölçüde bu hizmetlerin maliyetine katılmalarını sağlamak amacıyla ya da . . . .
Sevdiklerinizle Birlikte Sağlık, Mutluluk ve Huzur Dolu Nice Bayramlar Dileriz.
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda Başkan ve Yönetim Kurulu Değişti.
13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali . . . . .
2006-2008 yılları arasında hayata geçirilen sosyal güvenlik reformu ile tüm sosyal sigorta kurumları (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tek çatı . . .
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Tüketim Harcaması 2023 bültenini 11 Haziran 2024’te internet sitesinde yayımladı.