İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 25. Olağan Seçimli Genel Kurula Giderken;
10 Mayıs 2022 Salı
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin Divan Başkanlığına Sunma Hazırlığında Olduğu Altı Öneri;
 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 25. Olağan Seçimli Genel Kurula Giderken;

      İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 25. Olağan Seçimli Genel Kurula Giderken;


İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin Divan Başkanlığına Sunma Hazırlığında Olduğu Altı Öneri;


(Birinci Öneri)


    İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
     25. OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

    Genel Kurul gündemimizin, “ Mesleki Konular, Oda Çalışmaları Vb. Konuların Görüşülmesi  ve Karara bağlanması” başlıklı 12.maddesinde görüşmek üzere ;

    Serbest veya hizmet akdi ile çalışan meslektaşlarımızın yoğun iş temposu içinde çocuklarını güvenli ortama bırakma sorunları nedeniyle mesleki faaliyetlerini güçleştirebilmektedir. Ayrıca kreş ücretleri bir çok meslektaşımızın ekonomik koşullarını zorlayabilmektedir.

Gerek belediyeler, gerekse diğer ilgili kamu kuruluşlarından destek alarak, meslektaşlarımızın mesleki faaliyetini  kaygısız yürütebilmesi için çocuklarına ; sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturma açısından, başlangıç için; Sur içi, Sur dışı ve Anadolu yakası olmak üzere 3 bölgede “KREŞ ”  açılması için karar verilmesini genel kurulumuza öneriyoruz.

 

(İkinci Öneri)


     İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
     25. OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

    Gündemin 15. maddesinde “ Yeni Çalışma Dönemi Bütçesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması"  başlığı ile görüşülecek gündem maddesinde, genel kurulun oylamasına sunulmak üzere;

 

     Yöneticilere verilen yüksek huzur hakları, mesleğimiz ve meslektaşımız için ciddi bir sorun haline gelmiştir. Öyle ki Oda giderleri içinde ciddi paya sahip huzur hakları sebepsiz zenginleşme kaynağına dönüşmüştür. Yöneticilerimiz mesleğinden değil, meslek yöneticiliğinden yaşamını ideme ettirir noktaya gelmiştir.

 

     Odamız üyesi  bir çok meslektaşımızın aylık geliri, giderini bile karşılamazken, odamızın üyelerinden tahsil ettiği  aidatların, yüksek oranda huzur hakkı ücreti olarak harcanması haksız kazanç yarattığından, huzur hakkı ücretlerinin;

 

  1.) 2022-2024 faaliyet döneminde Oda Yönetim Kurulu başkanı için 2 net asgari ücret,

 2.)Disiplin Ve Denetim Kurulu başkanlarına 1 net asgari ücret, 

 

 3.)Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulunun diğer üyelerine net asgari ücretin yarısı kadar huzur hakkı verilmesi,

 

 4.)Birden fazla kuruldan ücret alınmaması; Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulları dışında hiçbir kurul, çalışma komitesi vb  kurulda görev alanlara ücret ödenmemesi konusunda, genel kurulun karar vermesini öneriyoruz.(Üçüncü Öneri)

     İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
     25. OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

        Genel Kurul gündemimizin, “ Mesleki Konular, Oda Çalışmaları Vb. Konuların Görüşülmesi  ve Karara Bağlanması” başlıklı 12.maddesinde görüşmek üzere ;

     1.) 5604 Sayılı Mali Tatilin  İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile yürürlüğe giren “ MALİ TATİL “ uygulamasının  başladığı 2007 yılından beri anlamsız, yararlanılabilir bir uygulama olmadığı sabittir.

        MALİ TATİL’ ın uygulanabilir, sosyal bir hak olarak  HAZİRAN ve TEMMUZ ayı işlemlerinin birleştirilerek AĞUSTOS ayında verilecek şekilde ilgili yasanın uygulanabilir hale getirilmesi için yeniden düzenlenmesi ve  gerekli  girişimlerde bulunmasına,

   2.)Yasalaşması üzerinden 33 yıl geçen 3568 sayılı meslek yasamızın vesayetten ve antidemokratik maddelerinden arındırılması ve  demokratik yapıya kavuşturulması artık zorunlu hale gelmiştir. Gerek mesleğe giriş, gerekse üst birlik kurullarının oluşumu  gibi antidemokratik düzenlemeleri, meslektaşlarımızın emeğinin karşılığı olan ücretlerini meslek örgütünün belirlemesi engeli vb vesayetçi hükümlerinin yeniden düzenleneceği bir yasa tasarısının hazırlanması için  “3568 Sayılı Meslek Yasası Tadil Komisyonu” kurulması ve  mücadele yürütülmesi için;

     İSMMMO üyelerinden oluşan  tüm mesleki grup temsilcilerin katılacağı bir çalışma komisyonun oluşturularak çalışma yapılması için karar verilmesini genel kurulumuza öneriyoruz.

(Dördüncü Öneri)


     İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
     25. OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

     Gündemin 15. maddesinde “Yeni Çalışma Dönemi Bütçesinin Görüşülmesi ve Karara bağlanması"  başlığı ile görüşülecek gündem maddesinde, genel kurulun oylamasına sunulmak üzere;

        Danıştay 8. Dairesinin 28.01.2016 tarih 2015/9561 esas sayılı kararıyla Maliye Bakanlığı’nca 29.11.1991 tarih ve 21066 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve 27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı ile 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliklerle değiştirilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine ait Yönetmeliği’ in “Yıllık Aidat” başlıklı 6.maddesinin (b) bendi ile “Nispi aidatın tespiti” başlıklı 10.maddesinin hukuka uyarlılık bulunmaması sebebiyle  İPTAL ettiği karara uyulmasının zorunluluğu ışığında;

         1.) Bu nedenle, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 2022-2024 Yılı Gelir Bütçe Detayı” başlığında  Nispi Aidat Alacakları  olarak görülen tutarın bütçeden çıkarılması,

        2.) Nispi aidatın tahsil edilmesini iptal eden yargı kararlarından sonra  üyelerden tahsil edilen nispi aidatların, üyelerin  mevcut oda borçlarına veya doğacak borçlarına mahsup edilmesi,

       3.) Tahakkuk edilen ancak henüz tahsil edilmeyen nispi aidat tahakkuklarının İPTAL edilmesi hususunda genel kurulun karar vermesini öneriyoruz.

(Beşinci Öneri)

     İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
     25. OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

    Genel Kurul gündemimizin, “ Mesleki Konular, Oda Çalışmaları vb Konularının Görüşülmesi ve Karara  Bağlanması” başlıklı 12.maddesinde görüşmek üzere ;

     Üye sayısı 50 bine yaklaşan odamızın faaliyetlerinde ve mesleki gelişmelerin yanı sıra mesleki sorunlarımızın çözümü ve güncel önerilerde bulunarak, gerekli istişarelerin yapılması konusunda, tüm mesleki grupların temsilinden oluşacak  bir ODA DANIŞMA MECLİSİ -’ nin önemi yadsınamaz.

  Sürekli değişen ve artan mesleki sorunların çözümünde mesleki dayanışma ve ortak akıl ile çözüm önerileri üretmek,  perspektif ortaya koymak için, alınan kararların oda yönetim kurulunca uygulanmasının bağlayıcı olacağı  ve üç ayda bir toplanacak bir ODA DANIŞMA MECLİSİ’ nin kurulması hususunda  karar verilmesini genel kurulumuza öneriyoruz.

(Altıncı Öneri)

     İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
     25. OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

    Genel Kurul gündemimizin, “ Mesleki Konular, Oda Çalışmaları vb Konularının Görüşülmesi ve Karara  Bağlanması” başlıklı 12.maddesinde görüşmek üzere ;

    Dinamik ve sürekli değişime uğrayan bir mesleği yürüttüğümüz açıktır. Sorunlarımızın sürekli artması 5786 sayılı yasa ile 3568 sayılı yasada yapılan değişiklikle genel kurullarımızın üç yılda bir yapılması hükme bağlandığından, her yıl yapılan genel kurullar, üç yılda bir yapılmaktadır.

 Üç yılda bir ise ancak bir gün genel kurula , bir gün ise seçim işlemlerine ayrılmaktadır. Meslektaşlarımızın biriken sorunlarını en geniş ve yetkili organ olan genel kurulda dile getirmesi için bir günlük sürenin yetmediği ve her genel kurulda konuşma sürelerinin kısıtlanması nedeniyle bir çok meslektaşımız kendini ifade edememektedir.

Bu nedenle yasal değişiklik yapılıncaya kadar, genel kurullarımızın 3 güne çıkarılması zorunluluk arz etmektedir.

Bir sonraki genel kurulda uygulanmak üzere, oda genel kurullarımızın üç güne çıkarılması hususunda karar verilmesini genel kurulumuza öneriyoruz
37- Divan Başkanı Ziya Disanlı Mali Müşavirler Umut Hareketi Grubu Adına Konuşmalarını Yapması İçin Tahir Cihan Çelik' i Kürsüye Davet Etti.
REKLAM ALANI
4/a (SSK) kapsamında sigortalıyım. 15 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla emekliye ayrıldım. Temmuz 2022'de verilecek olan enflasyon farkını ben de alacak mıyım?
Köşemde, 18 Şubat 2022 tarihinde “Yapılandırmayı İhlal Edenler Yeni Bir Hak İstiyor” ve 4 Nisan 2022 tarihinde de “Yapılandırma İçin Haziran
14-15 Mayıs 2022 de İSMMMO 25. Genel kurulu yapıldı. Toplamda tam 11 grup katıldı. Üye sayısı 46.514 kullanılan oylar 15.135 oldu.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi gereği olarak “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar . . .
22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan düzenlemeyle;
YMM ve SMMM Odaları Genel Kurul Tarihleri - (2022)
Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak . . .
Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan
Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası kutlanıyor.
Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin,. . . .
Bir Afrika atasözü der ki: “Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir…!”
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası İstanbul SMMM Odasında Seçim Sonuçları Belli Oldu.
İstanbul SMMM Odasında Bir Araya Gelerek Bazı Mesleki Konuları Masaya Yatırdık.
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine . . . .
Değerli dostlar, çok kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım; bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs tarihinde 25. İSMMMO Olağan Seçimli Genel Kurulu . . .
Geçtiğimiz perşembe günü kurumlar vergisi beyan dönemi bitti. Mart ve nisan aylarının yoğun . . .
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Sordu, BMMG Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kanarya Cevap Verdi.