Danıştay, mükelleflere ‘Her gün elektronik tebligatlarınızı kontrol edin’ diyor!
22 Kasım 2021 Pazartesi
18 Kasım 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun . . .
 Danıştay, mükelleflere ‘Her gün elektronik tebligatlarınızı kontrol edin’ diyor!
Danıştay, mükelleflere ‘Her gün elektronik tebligatlarınızı kontrol edin’ diyor!

Nedim Türkmen - (Sözcü)

18 Kasım 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun E.2021/2,K.2021/4 sayılı kararından sonra; artık elektronik tebligat, mükellefler açısından daha da hayati bir öneme sahip oldu. Önce elektronik tebligat ile ilgili bilgilerimizi tazeleyelim.

ELEKTRONİK TEBLİGAT (E-TEBLİGAT) NEDİR?

e-Tebligat, tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, 456 ve 511 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda e-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulanmakta olan e-Tebligat, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

HANGİ MÜKELLEFLER E-TEBLİGAT SİSTEMİNİ KULLANMAK ZORUNDADIR?

■ Kurumlar vergisi mükellefleri,

■ Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (kazançları basit usulde tespit edilenlerle, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) e-Tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

Zorunluluk kapsamına girmeyen tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve isteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler sisteme gönüllü olarak başvurabilir.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIK NASIL GİDERİLDİ?

Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle ilgili kararlara konu uyuşmazlıklarda, davalı idarelerce vergilendirme ile ilgili olup, tebliği gereken evraklar Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesi uyarınca muhatapların elektronik tebligat sisteminde kayıtlı olan e-tebligat adreslerine tebliğ edilmiştir. Ancak, yapılan tebligatlara ilişkin olarak elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemiştir.

Danıştay, bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın geçerliliğini etkileyen bir unsur olup olmadığına ilişkin olarak çok kritik bir karar vermiştir.

Vergilendirmeyi ilgilendiren tebligat işlemlerinde esas olan Vergi Usul Kanunu'dur. Bu Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Tebligat Kanunu hükümleri devreye girebilmektedir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, “elektronik tebligatı düzenleyen Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesinde bilgilendirme mesajlarının mükelleflere gönderilmemesi halinde, tebligatın hükümsüz olacağına ilişkin hüküm bulunmadığı” gerekçesi ile tebliğ geçerlidir diyen Bölge İdare Mahkemeleri'nin kararları doğrultusunda aykırılığı gidermiştir.

Bu arada Vergi İdaresi, 511 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi başlıklı bölümüne,19 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, “Bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması, tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez” paragrafını eklemiştir.

Karar yanlıştır…

Danıştay, Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesinde bilgilendirme mesajlarının iletilmemesi halinde; tebliğin geçersiz olacağına ilişkin bir hüküm olmamasına dayanmakla birlikte, aynı maddede geçerli olacağına ilişkin bir düzenleme de yoktur. Vergilerin yasallığı ilkesi gereği “geçersizlik” düzenlemesi Kanun'a eklenmesi gerekir iken, Genel Tebliğ'e konulmuş olması ve Danıştay'ın “vergilerin yasallığı” ilkesine aykırılığa cevaz vermesi kabul edilemez.

Kişilerin, akıllı cihazlar sayesinde elektronik ortama sıklıkla erişim sağlaması tartışılmaz bir gerçek olmakla birlikte; vergi mükellefiyeti ile ilgili yükümlülükler konusunda elektronik tebliğin henüz yeni bir uygulama olması nedeniyle benimseme veya davranışa dönüşmesi süreci henüz tamamlanmamıştır. Gelişmesi için, 2021-2023 dönemi “Orta Vadeli Mali Program” (29 Eylül 2020 Tarihli Resmî Gazete) ile açıklandığı üzere, “mükelleflerin vergi bilincinin güçlendirilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması için davranışsal kamu politikalarından faydalanma” hedefi çerçevesinde; e-tebligatın kontrolü ve davranış olarak yerleşmesi için mükelleflere daha hoşgörülü yaklaşılmalıdır. Mükellefler için hayati önem taşıyan tebligatlara ilişkin olarak, mükelleflere bilgilendirme mesajı göndermenin devlete hiçbir külfeti yoktur. Bu nedenle, ciddi kağıt ve emek tasarrufu sağlayan e-tebligat uygulamasının yerleştirilmesi ve e-tebligata uyumun artırılması için her türlü görsel, yazılı ve dijital ortamlar kullanılarak, bilgilendirme ve uygulamayı benimsetme kampanyaları yapmak gerekir iken “gönderdim, süreyi kaçırdın” anlayışı ile konuya yaklaşmak yanlıştır.

Vergi mükelleflerinin, vergilendirmeyi ilgilendiren vergi /ceza ihbarnameleri, ödeme emirleri, defter ve belge isteme yazısı gibi süresinde dava açılmadığında hak kaybına neden olan ya da defter ve belgeyi süresinde ibraz etmediğinizde hem hapis cezası tehdidi hem de KDV indirimlerinin reddi gibi çok ciddi sonuçlar doğuran belgelerin, elektronik tebligat sistemine gönderilip gönderilmediğini her gün kontrol etmelerini öneririm. Her sabah sosyal medya platformlarına girmeden önce, elektronik tebligat sistemini kontrol etmekte fayda var. Bunu yapmaz iseniz, bilgilendirme mesajları da gelmediği için, milyonluk tarhiyatlar dava açma süresi geçtiği için kesinleşebilir.

Benden söylemesi…
Oturum Başkanı H. İbrahim AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Konuşmacılar : Ali Demireller - (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü), Hüseyin Fevzi Saltık - (Yeminli Mali Müşavir)
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer Cumhurbaşkanı . . .
MMMB Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubesinden;2022 Yılı Defter Tasdik ve Gider Katılım Payı
Ülkemizde, 2016 ile 2021 yılları arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5'inci kanun . . .