e-Fatura uygulaması
20 Temmuz 2020 Pazartesi
Vergi Usul Kanunu'nun 229'uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı
e-Fatura uygulaması
BİZE GÖRE 

e-Fatura uygulaması

Veysi Seviğ
veysisevig@gmail.com

Vergi Usul Kanunu'nun 229'uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 230'uncu maddesinde ise faturanın şekli belirtilerek içermesi gereken asgari bilgilere yer verilmiş ve Kanun'un 231'inci maddesinde de fatura düzenlenmesinde uyulacak kaidelere, 232'nci maddesinde de fatura kullanma mecburiyetine ilişkin esaslar belirlenmiştir. e-Fatura uygulaması Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 242'nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan hükmün Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden düzenlenmesi, müşteriye verilmesi, müşteri tarafından da istenmesi ve alınması zorunlu olan faturanın, kağıt belge yerine elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan veren kurallar dizisidir.

Vergi Usul Kanunu 509 Sıra No. lu Genel Tebliği ile düzenlenen e-Fatura belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “Fatura” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, bu Tebliğde V.7 (e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenebileceği Haller) ve V.8 (Raporlama) bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde birbirlerine sattıkları malları ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları e-Fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt ortamındaki fatura (e-Arşiv uygulamasına dahil olanlar/ dahil olma zorunluluğu getirilenler ise uygulamaya dahil oldukları/zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren e-arşiv fatura) düzenlemek zorundadırlar.

1- e-Fatura'da bulunması gereken bilgiler;
2- e-Faturada aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.
3- e-Fatura'nın düzenlenme tarihi ve belge numarası,
4- e-Fatura'yı düzenleyenin adı/ soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
5- Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
6- Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, vergi türü ve tutarı

Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,

Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren)

Gelir İdaresi Başkanlığı, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Faturada bulunmasını mükelleflerle gerekli duyuları ebelge.gib.gov. tr adresinde yapmak isteyebilir.

Mükellefler e-Fatura üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu;

a) Aşağıda sayılan mükellef gruplarının e-Fatura uygulamasına dahil olmaları ve Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenebileceği Haller ile Rapor düzenlenmesi halleri haricinde e-Fatura uygulamasına kayıtlı diğer kullanıcılara faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeleri ve bunlardan e-Fatura olarak almaları zorunludur. Şöyle ki;

1- 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

2- 06/06/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisan alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler,

3- Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler,

4- Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanlar yayınlayan internet sitelerin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları,

5- 11/03/2010 tarihli ve 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler,

6- e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin (sattıkları mallar ve/veya ifa ettikleri hizmetler için düzenleyecekleri faturaları “V.7 Belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği haller” ile “V.III Diğer Hususlar” haricinde e-fatura düzenlemeleri ve almaları zorunludur.
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...
İnternet Yasası olarak bilinen 5651 sayılı “internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi . . . .
“İzaha davet”, verginin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış . . .
Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek.
Limited şirket kurucu ortağı ve imza yetkilisi olarak halen görev yapmaktayım. Daha önce SSK'lı olarak prim günüm var.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, iş yeri kira stopajı, bazı esnaf hizmetleri ve kültürel faaliyetlerde KDV indirimine gidildiğini açıkladı.
Enflasyon oranı ile kira artışı gerçekleştiren kişilerin beklediği Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit, Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi ve 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödemesi İçin Son
Ticari veya mesleki faaliyetler için yapılan kiralamalar, dernek ve vakıflara ait taşınmazların kiralanması ve yabancı devletlere
7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Resmi tatillerde çalışanlar için mesai ücretleri önem taşıyor. Haftalık 45 saati aşan çalışmalarda, çalışılan her fazladan saat için ödenecek ücret
Türkiye,15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sonrasında gelişen olaylar, 2018'de yaşanan rahip Brunson krizi ve en son Mart 2020'de
Ticaret Bakanlığı, 28 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye yönelik açıklamada bulundu.
Tam da 30 Temmuz tarihli yazınızda tanımladığınız üzere 20 Temmuz'da emekli olmuş hekimim. SGK'da ikramiye alamayacağım söylendi.
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ekonomi, sağlık, teknoloji, eğitim gibi birçok faktör etkilemektedir. Fakat son yıllarda dünyada kalkınmanın . . . .