Yeniden varlık barışı!
20 Temmuz 2019 Cumartesi
Ülkemizde varlık barışı düzenlemeleri içeren 2008 yılından başlayarak 5811, 6111, 6486, 6736 ve 7143 sayılı Kanun'lar çıkarıldı.
Yeniden varlık barışı!
Yeniden varlık barışı!

Dr. Nedim Türkmen - (Sözcü)

Ülkemizde varlık barışı düzenlemeleri içeren 2008 yılından başlayarak 5811, 6111, 6486, 6736 ve 7143 sayılı Kanun'lar çıkarıldı. En son çıkarılan 7143 sayılı Kanun'un varlık barışı uygulamasına ilişkin sonuçlarını nihayet öğrenebildik. Buna göre, vergisiz dönem hariç 31.07.2018'den sonra Türkiye'ye varlık barışı kapsamında yurt dışından 8 milyar lira (1.4 milyar dolar) yurt içinden ise 9 milyar liralık bir beyan gelmiş ve maliye bildirilen ve getirilen tutardan %2 vergi almış. 7143 sayılı Kanun'un varlık barışına ilişkin hükümleri, uzatmalardan sonra mayıs ayı sonunda dolmuştu. Bu kez gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında TBMM'ye 08/07/2019 tarihinde sunulan kanun teklifinde yine yeniden varlık barışı düzenlemeleri karşımıza çıktı.

NELER VAR?

Varlık barışı düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin genel gerekçesinde; “yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye getirilerek milli ekonomiye kazandırılması amacıyla” bu düzenlemelerin yapıldığı ifade edilmektedir.

Kanun teklifinin 2'nci maddesiyle, yeni bir varlık barışı düzenlenmesi öngörülmektedir. Ancak bu varlık barışı düzenlemesinin kapsamı önceki benzer düzenlemelerden bazı farklılıklar içermektedir.
 
Buna göre, düzenleme ile;

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan bazı varlıklarını Türkiye'ye getirmelerine, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan bazı varlıkların kayda alınmasına, beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu maddeden faydalanılabilmesine olanak sağlanması öngörülmektedir.

Ancak düzenleme kapsamına, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışından elde ettikleri bazı kazançlar (Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları gibi) dahil edilmemiştir.

Bir önceki varlık barışında beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilirken, bu düzenleme kapsamında %1 oranında vergi tarh edilmesi öngörülmektedir.

SONUÇ DEĞİŞMEZ…

Türk vatandaşlarının yurt dışında 210 milyar doların üzerinde bir varlığı olduğu bilinmektedir. İktidar, birçok varlık barışı düzenlemesine rağmen bu paraların Türkiye'de milli ekonomiye kazandırılması konusunda başarılı olamamıştır. Ama hiç de vazgeçmeye niyetli gözükmemektedir. Öyle ki, son 11 yılda 6. kez kanun çıkararak şansını bir kez daha denemek istemektedir.

Üst üste varlık barışına ilişkin kanunlar çıkarılıp, yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi beklenirken, 2018 yılında Türk vatandaşlarının yurt dışı bankalardaki mevduatları 18.1 milyar dolar arttı. Yine geçen yıl Türk işadamlarının yurtdışında yaptıkları doğrudan sermaye yatırımları 3.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuçlar üzerine “Biz nerede hata yapıyoruz” diye düşünmek gerekirken, aynı ısrarın devam ettirilmesinin bir nedeni olmalı diye düşünüyorum.

Bu konjonktürde tekrar varlık barışı düzenlemesi getirilmesi; yüksek oranda bir faiz indirimi sonrasında, yükselecek olan döviz kurlarını fırsat bilip, ülkeye döviz getirerek, yüksek kurdan satın almalar yapmak isteyenlerin işlerini kolaylaştırmak amacına yönelik diye düşünüyorum.
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı
7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Torba kanun yayımlanmıştır.
Bilindiği gibi, ziraat odaları tarafından kendi üyelerine zirai araç kiralaması halinde bu işlemin kurumlar vergisi yönünden ve KDV yönünden
2012 yılında hayatımıza gönüllülük esasına dayalı olarak giren e-Fatura uygulaması 2014 yılı itibariyle belirli mükellef grupları için zorunlu hale gelmişti.