"Vergi mevzuatında da döviz bozdurma koşulu gerilmeli"
18 Eylül 2018 Salı
Şubat 2008’den bu yana ihracat bedellerini yurda getirip getirmeme konusundaki serbesti, 4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait bir tebliğ ile sona erdi.
"Vergi mevzuatında da döviz bozdurma koşulu gerilmeli"
HUKUKA GÖRE

"Vergi mevzuatında da döviz bozdurma koşulu gerilmeli"

Bumin DOĞRUSÖZ
bumin.dogrusoz@dunya.com

İhracat dövizleri

Şubat 2008’den bu yana ihracat bedellerini yurda getirip getirmeme konusundaki serbesti, 4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait bir tebliğ ile sona erdi. 

Böyle bir tebliğ yayınlanmasının tek sebebi olabilir. O da kısa vadede ödenmesi gereken dış krediler için yeterli dövizin bulunmaması ve döviz toplanması yoluna gidilmesidir. Zaten bu tebliğin yayım tarihinden itibaren 6 aylık süre için uygulanmasının öngörülmesi de bunu göstermektedir. Amaç açısından bakılırsa, yerinde bir uygulama veya tedbir.

Aşağıda aktaracağımız ihracat bedelini getirme ve kısmen bozdurma yükümlülüğü, 4.9.2018 tarihinden sonra ve 4.3.2019 tarihinde kadar yapılan fiili ihraçları kapsıyor. Dolayısıyla tebliğ düzenlemesi 4.3.2019’da yürürlükten kalkacaksa da, bu tarihten önce yapılan fiili ihraçlar için uygulanmaya devam edecek.

Bu yeni düzenleme öncesi ihracatçılar ihraç bedelini yurda getirmek ve/veya bozdurma yükümlülüğü altında değildiler. Bu kadar serbesti de uygulamada çeşitli sorunlara yol açmakta idi. Örneğin şirketler ihraç bedellerini yurtdışında bırakabiliyorlar veya ortağın yurtdışı hesabına alıp alacaklı görünmeye devam ediyorlardı ki bu da alacağın sürmesi dolayısıyla kur farkı vb. vergisel sorunlara yol açıyordu. Neticede bu alacaklar sözde davalarla şüpheli alacak karşılığı veya değersiz alacak hükümlerine göre kapatılmaya çalışılıyordu. Bazen de ihracat bedelleri şirketlerin izlenmesi güç dış yatırımlarına gidip kayboluyordu. Az sayıda da olsa bu uygulamalara rastlamak mümkündü. Yeni uygulama ile (tebliğin yetersizliğinden kaynaklanan belirsizlikler dışında) bu sakıncalar da ortadan kalkmış oluyor.

Ancak tebliğ ihracatçılara ihraç bedelini 180 gün içerisinde yurda getirip, %80’ini bankalarda bozdurma zorunluluğunu getirirken, bu ihracatçıların da döviz kredi borçlarının olması veya ithale dayalı üretim yapıyor olmaları halinde ithalat zorunluluğu altında bulunmaları gibi durumları pek dikkate almıyor. Döviz ihtiyacını belgelendiren ihracatçıların bu kadarlık ihracat döviz gelirlerinin bozdurma yükümlülüğünden istisna edilmesi gerekirdi.

Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ve fiili ihraç tarihini 180 günden fazla aşmamak kaydı ile ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi ve getirilmesi ve bu bedellerin bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu getirilmiştir. İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür. İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi de mümkündür. Ancak bu durumda gümrük idarelerine beyan edilmesi gerekmektedir.

Peşin döviz karşılığında ihracatın ise 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır. Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olacaktır.

Yurtdışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması da zorunlu kılınmıştır. Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması da zorunlu kılınmıştır.

İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması da zorunludur.

Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması da zorunludur.

Bu düzenlemeler kambiyo mevzuatı ile ilgili düzenlemelerdir. Vergi uygulamalarına etkisi olmaması gerekir. Örneğin ihracatta götürü gider uygulaması veya KDV iadesi gibi düzenlemelerin uygulamasını etkilememesi gerekmektedir.

Ancak madem ki döviz sıkıntısı söz konusu, geçici süre için dahi olsa, vergi mevzuatında ihracat ve sair yurtdışı kazançlar için yer alan olanak veya istisnalardan yararlanmanın da dövizi getirme ve bozdurma koşuluna bağlanmasının da düşünülmesi gerekirdi.
12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek artırılacak
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de 24 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ düzenlemesi ile KDV iadelerinde önemli değişikliğe gidildi.
20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ...
İzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen öğretmenin açtığı davada, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığındaki ücretlerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulunda yeni başkan belirlendi. Tek aday olan Simone Kaslowski genel kurulda başkanlığa seçildi.
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019’da ödenmesi gereken taksitlerinin ...
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.