Vergi incelemesini gecikmeli olarak yerine getirmesi
22 Nisan 2019 Pazartesi
Bilindiği gibi, torba yasa olan 6111 sayılı yasa 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ne var ki, daha önce başlanılıp . . . .
Vergi incelemesini gecikmeli olarak yerine getirmesi
Vergi incelemesini gecikmeli olarak yerine getirmesi

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Bilindiği gibi, torba yasa olan 6111 sayılı yasa 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ne var ki, daha önce başlanılıp, süregelen vergi incelemeleri idarenin kendi bürokratik çarkının ağır işleyişi dolayısıyla inceleme süreci uzamış olup, torba yasa md.4 hükmü bu mükelleflere uygulanmamıştır. Bu durumda olan pek çok mağdur vergi mükellefleri yasa hükmünden yararlanamadığı gibi daha sonrada kendilerine yapılan cezalı tarhiyatlar nedeniyle de mağdur duruma düşmüşlerdir.

Oysaki, devam etmekte olan vergi incelemelerinin sonuçlandırılarak yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanmış olan vergi incelemeleri neticelendirilerek düzenlenen vergi inceleme raporlarının 6111 sayılı kanunun 4. maddesine dahil edilmesi zorunludur.(1)

Maliye Bakanlığı bu alanda önemli bir adım atmıştır. (2) 6111 sayılı torba yasanın yürürlüğe girdiği tarihten öne takdir komisyonuna sevk edilen dosyalar hakkında tarhiyatlar daha sonra da yapılmış olsa bu tarhiyatlar hakkında torba kanun md.4 hükmü uygulanmaktadır. Uygulanan 4. madde gereği cezaların durumuna göre tamamı veya %75’i silinmekte ve bazı hallerde ise verginin yarısı silinip kalan yarısı 6 taksite bölünerek vergi mükelleflerine önemli kolaylıklar sağlanmaktadır.(3)

Diğer taraftan, vergi aslına bağlı olmaksızın tek başına kesilen e-beyan özel usulsüzlük cezalarında da Maliye Bakanlığının ilgili yazıları gereğince kesilen cezanın %75’i silinerek yani affedilerek bakiye %25 özel usulsüzlük cezası 6 taksitte ödenmesi mümkün hale getirilmiş bulunmaktadır.(4)

Uygulama asıl yaşanan problem şudur: idarenin vergi incelemesine örneğin 2007 yılında başlamış ve fakat incelemeyi 2012 yılında tamamlamış olması nedeniyle bu gibi mükellefler torba yasanın 4. maddesinden istifade ettirilememiştir. Oysaki, vergi incelemesinin bitiş süresi yasada belirtilmiştir. Tarh zamanaşımı süresi içerisinde vergi incelemesinin tamamlanmış olması zorunludur. Vergi incelemesi tarh zamanaşımı süresi içerisinde neticelendirilmez ise inceleme düşer yani rapor yazılamaz. Başka bir ifade ile, cezalı tarhiyat yapılamaz. Hatta, zamanaşımının bitmesine birkaç ay kala bitirilemeyen vergi incelemeleri ile ilgili dosyalar takdir komisyonuna sevk edilerek zamanaşımı süresi uzatılamaz. Son zamanlarda zamanaşımının bitmesine çok kısa zaman kala bitirilemeyen vergi inceleme dosyaları takdir komisyonuna sevk edilerek inceleme elemanlarının takdir hakkı adeta takdir komisyonlarına bırakılırmışçasına uygulama yapıldığı görülmektedir.

Yargıya intikal eden birçok hadisede idarenin kendi kusurları dolayısıyla incelemenin uzaması veya başkaca bürokratik nedenlerle bitirilemeyen dosyalar takdire sevki hukuka uyarlı görülmemektedir. Aynı şekilde takdir komisyonundan çıkan cezalı tarhiyatlara karşı açılan davalarda da mükellefler lehine kararların sayıca arttığı görülmektedir.(Hürses)

----------------------

[1] Söz konusu madde hükmü gereğince kesilen vergi ziyaı cezalarının tümü silinmektedir. Diğer yandan, vergi aslının yarısı 6 eşit taksitte ödenmektedir. Verginin kalan yarısı ise tümüyle silinmektedir.

[2] Bkz. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı telefaks yazısı, 17.02.2012 gün ve 18598 sayılı yazı.

[3] Torba yasanın 4. maddesi hükmü tam anlamıyla uygulanamamıştır. Zira, 2006 veya 2007 yılında başlanmış olan vergi incelemeleri sonuçlandırılmadığı için yasanın 4. maddesi hükmü uygulamada işlerlik kazanamamıştır. Yasanın yürürlük tarihinden sonra ise, 6111 sayılı kanunun 4. maddesi talepleri de reddedilmiştir. Talepleri reddedilen birçok vergi mükellefi haklarını zorunlu olarak yargıya taşıyarak hak yollarını açmaya çalışmıştır.

[4] Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye çapında bütün vergi dairelerine yollanan 17.02.2012 gün ve 18598 sayılı yazı e-beyan cezaları hakkında çözüm getirmektedir. Ancak, bu yazı takdire sevk edilen birçok mükelleflerle ilgili vergi ve vergi ziyaı yönünden özellikle yasanın yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihinden sonra takdire sevkleri kapsamamaktadır. Bu nedenle, anılan 17.02.2012 günlü Bakanlık yazısının kapsamının genişletilmesinde yarar görülmektedir. Aksi takdirde pek çok vergi mükellefi mağdur durumda olacaktır.
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca (KGK) faizsiz finans muhasebe standartlarına ilişkin kurul kararları yayımlandı.
Türkiye'mizin doğum günü olan:19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun!
Noyan Doğan’ın moderatörlüğündeki ; Oda Başkanı Vehbi Karabıyık 20 Mayıs Pazartesi Günü Habertürk Televizyonunda canlı yayında olacak.
Bugün Yönetim Kurulunun Yapmış Olduğu Toplantı Sonunda; İstanbul YMM Odası Yönetim, ...
Milyonlarca emeklinin yanı sıra aileleriyle beraber 200 bine yakın iş göremezlik geliri alan vatandaşa da bayram ikramiyesi verilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü.
Son yazımda defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili elemanlara ibraz edilememesi halinde doğrudan KDV indirimi reddiyatı yapılması durumunda
Çalıştığı fabrikada, kendisiyle aynı işi yapan işçilerin daha çok maaş aldığını belirten işçi, işverenin 'eşitlik' ilkesine uymadığını öne sürüp noter kanalıyla istifa etti.
Genel kurulda verilen taahhütlerin yakın takipçisi olacağız.
Vergi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak, kamu giderlerini karşılamak üzere, karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik değerdir.
Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz.
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri,
“Siyaset tek kişilik bir oyun değildir.” Derler; uzun soluklu ve ekip işidir. Siyasete küskünlük, kırgınlık olmaz Mücadele ettiğin zemin ve şartlar gözden geçirilir ancak ....
Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından İş Kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat.