Varlık ve Artan Servet Vergisi
26 Eylül 2019 Perşembe
Gelin muhasebe meslek camiası olarak Varlık ve Artan Servet Vergisini yeniden bu ülkenin gündemine getirelim ve .
Varlık ve Artan Servet Vergisi
Varlık ve Artan Servet Vergisi

SMMM Dr. Erol ÇELEN

Gelin muhasebe meslek camiası olarak Varlık ve Artan Servet Vergisini yeniden bu ülkenin gündemine getirelim ve uygulanmasını sağlamak için hep beraber çalışalım. Tabi ki buradaki kastım 1942 yılında özellikle gayrı-müslüm vatandaşlarımız için uygulanan, faşizan hükümler içeren, varlığı olanlardan haksızca alınan, varlığı olmayanlardan ise cebr-i çalışma ile alınan vergi değildir. İstenen özellikle son yıllarda çok hızlı bir şekilde zenginleşen kişi ve kuruluşlar ile belirli bir varlık ve gelir düzeyine sahip kişi ve kuruluşlara uygulanacak artı bir vergidir.

Şimdi buradan bir takım sesler duyuyorum, siz servet düşmanı mısınız diye, bu vergiyi uygularsanız sermaye kaçar, bu ülkede servet kalmaz diye. Yanıt verebilirim Hayır servet ya da varsıl düşmanı değilim ama belirtmeliyim ki sadece vergilendirilmiş, doğal yollardan elde edilmiş, zulme ve sömürüye dayanmayan servete düşman değilim. Bunların dışında elde edilmiş tüm servetlere düşmanım. Hele o servet siyasi ve bürokratik ilişkiler sonucu ülke kaynaklarının birilerine aktarılması, ya da bir ülkedeki siyasal ortam nedeniyle sömürüye karşı yeterince seslerini çıkaramayan işçi-köylü-emekli emekçilerin haklarına el koyma sonucu elde edilmişse daha da düşmanım. Servet sahipleri zeki insanlardır. Yoksullaşmanın toplumsal barışı bozduğunu gören birçok servet sahibi ülkemizde ve dünyada bu vergiyi savunmaktadırlar. Üstelik dünyada servet sahipleri için en kolay para kazanılacak, dolayısıyla servet yapılabilecek ülkelerin başında ne yazık ki ülkemiz gelmektedir.

Şunun da farkındayım geçmişte Varlık ve Servet Vergisini önerenlerin siyasi kimliği ne olursa olsun, başlarına gelenleri biliyorum. Dahası Akademik kimliği olan kişi ve kuruluşların bile vergiyi savunanlara karşı pek hoşgörülü olmadığını da biliyorum. 

Gelin yazımızı tüm bu unsurları da dikkate alarak biraz açalım. Toplumda yaşayan bireylerin uygulanan sisteme karşı memnuniyeti aslında çoğu zaman sadece iki şeye dayanır. Bunlardan biri ekonomiktir. Toplumda yaşayan birey kendisinin ve çevresinin bugün ve gelecekte yoksullaşmayacağı, aç kalmayacağı konusunda sisteme güven duymak ister. Bu güveni yoksa kişi ekonomik olarak sistemden memnun olmaz. Bir diğeri ise siyasaldır. Birey ülkede uygulanan siyasal sistemin kendinin kişilik hakları için saygılı olmasını ister. Sistem insana saygı göstermeli, inancı, kimliği, düşüncesi ile insanı ayıplamamalı, ayrımcılığa tabii tutmamalı, yargılamamalı ve cezalandırmamalıdır. Eğer bu güvenceler yoksa kişi kendini siyasal olarak güvende hissetmez, ülke ile bağı azalır.

Ülkemizde son yıllarda ekonomi ve gelir dağılımındaki bozulmalar nedeniyle yoksullaşma artmaktadır. Bilindiği üzere bir ülkedeki Gelir Dağılımı Adalet/Adaletsizliği GİNİ KATSAYISI denen bir yaklaşımla ölçülmektedir. Gini Katsayısı 1 ve 0 sayıları arasındaki ilişki ile ölçülür. Gini Katsayısı Hesaplaması sonucu ortaya çıkan değer 1 sayısına yakınsa ülkedeki gelir dağılımında bozulma, O sayısına yakın ise de ülkedeki gelir dağılımında adalet var demektir. Örneğin Gini Katsayısı 1 ise ülkedeki tüm gelirler bir kişinin demektir. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına göre, ülkedeki en yüksek ve en düşük gelir gruplarının toplam gelirden aldığı pay farkının arttığını görülmüştür.

Araştırma sonuçlarına göre; en yüksek gelir düzeyine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 47,6'ya yükselirken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,2 puan azalarak yüzde 6,1'e gerilemiştir.

Yine TUİK verilerine göre; Gini Katsayısı geçmiş yıllara göre 1 sayısına biraz daha yaklaşmıştır. Son 4 yıldır bu katsayı 1'e yaklaşımı hızlanmıştır. Gini Katsayısı bir önceki yıla göre 0,003 puan artış ile 0,408 olarak tahmin edilmiştir.

Görüldüğü üzere ülkemizde son yıllarda artan oranda yoksuldan varsıla bir Gelir ve Varlık Transferi yapılmaktadır. Vergi gelirleri incelendiğinde toplam vergi gelirleri içinde sürekli artış eğilimi gösteren vasıtalı vergiler bu transferin oldukça önemli bir kanıtıdır. Özetlemek gerekirse mevcut vergi sistemi varsılı daha varsıl, yoksulu daha yoksul yapmaktadır. Yoksul açısından artık vergi adaletsizliğinden değil, vergi zulmünden bahsetmek çok daha doğru bir tanımlama olmalıdır.

Peki Varlık ve Artan Servet Vergisi nasıl uygulanacaktır? Aşamaları şu şekilde belirleyebiliriz;

1-Sistemin uygulanması için muhasebe meslek camiasının önereceği ve genel adı Yoksulluğu Önleme Yasası olan, içeriğinde yukarıda belirtiğim vergi ile ilgili içerikleri de kapsayan yasal değişiklikler gerekli gerekçelerle kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

2-Oldukça önemli bir kavram olan ama bugüne kadar teknolojik gelişmelere rağmen nedense uygulanamayan cari değerler üzerinden ülkedeki varlıkların değerlemesi çalışması yapılmalıdır. Ülkenin tüm tapu ve varlık sahipleri belli olduğuna göre bu çalışmanın yöntem arayışlarında boğulmadan çok kısa sürede yapılabileceğini düşünüyorum.

3-Değerleme işleminden sonra Servet Vergisi Uygulaması aşağıdaki şekilde olmalıdır;
-Serveti 5.000.000 TL. nin üzerinde olan kişi ve kuruluşlardan bir kereye mahsus %2,
- Serveti 10.000.000 TL.nin üzerinde olan kişi ve kuruluşlardan bir kereye mahsus ikinci  5.000.000 TL için %5,

-Serveti 20.000.000 TL.nin üzerinde olan kişi ve kuruluşlardan bir kereye mahsus ikinci  10.000.000 TL için %7,5,

-Serveti 50.000.000 TL.nin üzerinde olan kişi ve kuruluşlardan bir kereye mahsus ikinci  30.000.000 TL için %8,

-Serveti 100.000.000 TL.nin üzerinde olan kişi ve kuruluşlardan bir kereye mahsus ikinci  50.000.000 TL için %10,

Servet vergisi alınır.

4-Servet Değer Artışlarından Kaynaklanan Vergi;
- Yıllık Varlık Değer Tespiti ile belirlenen varlıkların değer artışından Yıllık %1 oranında, Servet Değer Artış Vergisi alınır.

5-Artan-Oranlı Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranı;
Kurumlar dahil Gelir Vergisinde belirlenen gelir unsurlarından aşağıdaki oranlarda Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulaması yapılır;

-25.000 TL ve altında Gelir için %0,
-50.000 TL Gelir için %10,
-100.000 TL Gelir için %15,
-200.000 TL Gelirin ikinci 100.000 TL si için %20,
-300.000 TL Gelirin ikinci 100.000 TL si için %22,
-400.000 TL Gelirin ikinci 100.000 TL si için %24,
-500.000 TL Gelirin ikinci 100.000 TL si için %25,
-1.000.000 TL Gelirin ikinci 500.000 TL si için %26,
-5.000.000 TL Gelirin ikinci 4.000.00 TL si için %28,
-10.000.000 TL Gelirin ikinci 5.000.000 TL si için %30,
-20.000.000 TL Gelirin ikinci 10.000.000 TL si için %33,
-40.000.000 TL Gelirin ikinci 20.000.000 TL si için %35,
-50.000.000 TL Gelirin ikinci 10.000.000 TL si için %40,
-50.000.000 TL den fazla Gelir için %50
Vergi alınır.

İSTİSNA; Gelir/Kurumlar Vergisi ilgili kişi veya kuruluşun sağladığı her 100 kişilik istihdam için %0,5 oranında azaltılır. İstisna tutarı hiçbir zaman uygulanacak vergi oranının yarısını geçemez.

6-UYGULAMA SONUCU DEĞERLEME;

Varlık ve Artan Servet Vergisi uygulaması sonucu elde edilen veriler, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının başkanlığında, Üniversite ve TÜRMOB temsilcilerinin oluşturacağı bir komisyon tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucu ortaya çıkan rapor TBMM’e sunulur. TBMM ilgili raporda belirtilen konuların 10 gün içinde Genel Kurulda görüşür ve YOKSULLUĞU ÖNLEME YASASI kapsamında yoksullar lehine iyileştirmeler yapar. 

SONUÇ;

Günümüzde ülkemizde yaşanan en büyük zulüm yoksulluktur. Ne yazık ki sistemimiz bu konuda çareler üretememekte, sorunun tarafı olması gereken Akademik çevreler ve Meslek örgütleri gerekli çalışmaları yapmamaktadırlar. Yukarıda önerdiğimiz ve çoğu zaten bilinen vergisel önerilerin tartışılması önemlidir. Bizler bu toprakların çocukları olarak, yoksul yaşayan her bireyin sorumluluğunu almalı ve Onlar için çözümler bulması gerekenleri zorlamalı, bu konuda taraf olmalıyız. Vergi uygulamaları ekonomik olduğu kadar aynı zamanda siyasal uygulamalardır ve alınan her karar toplumun bir kesiminde memnuniyetsizliğe yol açar. Bizler bu ülkede sorunlara toplumsal yaklaşan akademisyenler, vergi konularına da genel uzlaşmayı sağlamaya çalışarak, toplumsal barışı bozmadan toplumun çoğunluğunun yararı için çareler üretmeliyiz. Mevcut vergi sistemi bu çareleri üretmekten uzaktır, hatta üretmek istememektedir. 

Umarım bu çalışma biz Muhasebe Meslek Mensuplarını ve Meslek Örgütlerimizi halkımız için yaşamsal önem taşıyan bu konularda çözüm üretme çabası içine sokar. 

Saygılarımla.
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.